Inapoi spre Lista de Legi de pe Law-Moldova.com

PRIVIND INVESTITIILE STRAINE*
(cu ultimile modificari din N 114-XIV, 29.07.1998)

Lege a Parlamentului Republicii Moldova
N 998-XII, 1 aprilie 1992

(Monitorul Oficial N 5-7, 13 ianuarie 2000)

Prezenta Lege are ca scop atragerea si protejarea investitiilor straine si stabileste bazele si formele juridice, organizatorice si economice ale activitatii investitorilor straini si a intreprinderilor cu investitii straine in Republica Moldova.

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Dreptul aplicabil
1.Activitatea investitorilor straini si a intreprinderilor cu investitii straine se reglementeaza prin:
actele legislative ale Republicii Moldova cu derogarile stabilite de prezenta Lege;
acordurile (conventiile) interstatale si internationale parte la care este Republica Moldova.
2. In cazul in care prevederile acordurilor (conventiilor) interstatale si internationale, parte la care este Republica Moldova, difera de cele prevazute de prezenta Lege, se aplica dispozitiile acordurilor (conventiilor) respective.
3. Dispozitiile prezentei Legi nu pot fi modificate sau completate decit printr-o alta lege adoptata de Parlament. Actele legislative care contravin prezentei Legi in partea referitoare la investitiile straine nu sint aplicabile.
4. Aplicarea de masuri discriminatorii care impiedica efectuarea investitiilor straine, utilizarea si lichidarea obiectelor acestora, precum si transferarea peste hotare a valorilor depuse si a valorilor ce constituie rezultatul activitatii de investire (veniturile, productia, lucrarile, serviciile) se interzice.
5. Nivelul minim al capitalului social al intreprinderilor cu investitii straine se determina in conformitate cu prevederile legislatiei Republicii Moldova vizind capitalul social al intreprinderilor autohtone**.

Articolul 2. Investitorii straini
Investitori straini in Republica Moldova pot fi:
a) persoanele fizice si persoanele juridice straine, asociatiile acestora inregistrate in tara lor de resedinta (in care au cetatenie, domiciliu) pentru a desfasura activitate de antreprenoriat;
b) persoanele fizice straine care in tara unde au cetatenie nu sint inregistrate pentru a desfasura activitate de antreprenoriat;
c) cetatenii Republicii Moldova si apatrizii care au domiciliu peste hotare si sint inregistrati in tara lor de resedinta pentru a desfasura activitatea de antreprenoriat;
d) statele straine;
e) organizatiile internationale.

Articolul 3. Investitiile straine
1. Investitiile straine se pot constitui sub forma de: valuta liber convertibila sau alta valuta straina achizitionata de catre bancile Republicii Moldova si care fac obiectul operatiunilor bancare;
masini, echipamente, inclusiv echipamente pentru oficiu, materie prima si materiale;
drepturi patrimoniale si nepatrimoniale, inclusiv dreptul de proprietate intelectuala (industriala) (drepturi de autor, brevete (patente), mostre, modele industriale, embleme comerciale, denumiri de firma, secrete de productie si comerciale, tehnologii, know-how etc.).
2. Investitiile straine, depuse in capitalul social al intreprinderii in mijloace banesti, trebuie sa fie transferate la contul investitorului strain, deschis in una din bancile Republicii Moldova, sau platite in numerar, introduse in tara conform legislatiei in vigoare.
3. Investitiile straine nemonetare vor fi aduse in Republica Moldova sau procurate pe teritoriul ei contra valuta liber convertibila si alta valuta straina achizitionata de bancile Republicii Moldova.
4. Dreptul investitorului strain asupra obiectelor proprietatii intelectuale (industriale) aduse sau asupra folosintei lor trebuie sa fie dovedit de acesta.
5. Investitorii straini sint in drept sa reinvesteasca veniturile lor in Republica Moldova. In sensul prezentei Legi, orice reinvestitie se considera, de asemenea, investitie straina.

Articolul 4. Conditiile de efectuare a investitiilor
1. Investitiile straine pot fi efectuate in toate ramurile economiei Republicii Moldova, daca nu se incalca:
interesele securitatii statului;
prevederile legislatiei antimonopol;
normele de protectie a mediului inconjurator, a sanatatii populatiei, ordinii publice si normele moralei.
2. Genurile de activitate limitate sau interzise in republica pentru investitorii straini si intreprinderile cu investitii straine, precum si zonele in care activitatea acestora este limitata sau interzisa, se stabilesc de legislatia Republicii Moldova.

Articolul 5. Formele de efectuare a investitiilor straine
Investitiile straine in Republica Moldova se efectueaza prin:
a) infiintarea de intreprinderi, filiale si asociatii ale acestora, fondate in comun cu persoane fizice si persoane juridice din Republica Moldova
b) infiintarea de intreprinderi, filiale si asociatii ale acestora, apartinind pe deplin investitorilor straini;
c) infiintarea unor filiale de catre intreprinderi nerezidente, de catre asociatiile acestora si organizatiile internationale;
d) procurarea intreprinderilor in stadiu de constructie si a celor care functioneaza, a partilor sociale (cotelor de participatie) in asemenea intreprinderi, a actiunilor si a altor hirtii de valoare;
e) varsarea unor depuneri bancare cu destinatie speciala;
f) procurarea unor cladiri si amenajari, precum si a altor bunuri care, conform legislatiei Republicii Moldova, pot apartine investitorilor straini cu drept de proprietate;
g) dobindirea drepturilor patrimoniale si nepatrimoniale, inclusiv a drepturilor de arenda, concesiuni si asupra obiectelor proprietatii intelectuale (industriale), precum si dobindirea, in conformitate cu legislatia, a dreptului de proprietate asupra terenurilor destinate constructiilor in municipii, orase si sate si terenurilor pentru deservirea lor;
h) plasarea investitiilor in baza contractelor de activitate comuna si prin intermediul altor forme de investire, permise de legislatia Republicii Moldova.

Articolul 6. Organele pentru investitii straine
Atragerea investitiilor straine, acordarea de sprijin investitorilor straini si intreprinderilor cu investitii straine se asigura de Guvernul Republicii Moldova si de organele autorizate de acesta.

CAPITOLUL II
INFIINTAREA INTREPRINDERILOR, ASOCIATIILOR, FILIALELOR SI
REPREZENTANTELOR ACESTORA

Articolul 7. Intreprinderile cu investitii straine, asociatiile acestora
1. In Republica Moldova pot fi infiintate intreprinderi cu investitii straine sub forma de intreprinderi mixte si intreprinderi apartinind integral investitorilor straini.
2. Intreprindere mixta este intreprinderea infiintata in conformitate cu legislatia Republicii Moldova al carei capital social este compus din investitii straine, precum si investitii ale persoanelor fizice si juridice din Moldova si ale apatrizilor cu domiciliul in Republica Moldova.
Nu pot fi fondatori ai intreprinderilor mixte:
persoanele cu capacitatea de exercitiu limitata de lege sau de instanta judecatoreasca;
persoanele carora prin instanta judecatoreasca le este interzisa practicarea genului respectiv de activitate (pina la expirarea termenului stabilit), precum si persoanele cu antecedende penale nestinse pentru infractiuni cupide;
militarii, precum si functionarii publici a caror activitate de antreprenoriat este limitata de actele normative ale Republicii Moldova.
3. Intreprindere apartinind integral investitorilor straini este considerata intreprinderea infiintata conform legislatiei Republicii Moldova al carei capital social este compus numai din investitii straine.
4. Intreprinderile cu investitii straine pot fi infiintate in Republica Moldova sub orice forma organizatorico-juridica care nu contravine legislatiei ei, prin:
organizarea unor noi intreprinderi;
reorganizarea (reinregistrarea) unor intreprinderi infiintate anterior.
5. Intreprinderea infiintata anterior fara investitii straine si procurata integral de investitorul strain pe valuta liber convertibila si pe alta valuta straina achizitionata de bancile Republicii Moldova este considerata intreprindere apartinind integral investitorilor straini dupa reorganizarea (reinregistrarea) ei.
6. In cazul in care investitorul strain procura pe valuta liber convertibila si pe alta valuta straina achizitionata de bancile Republicii Moldova cote de participatie (parti sociale, actiuni) apartinind intreprinderii infiintate anterior fara investitii straine, intreprinderea respectiva este considerata intreprindere mixta dupa reorganizarea (reinregistrarea) ei.
7. Intreprinderile cu investitii straine au dreptul sa infiinteze asociatii si organizatii internationale, precum si sa faca parte din asociatiile si organizatiile internationale deja infiintate.


Articolul 8. Intreprinderile afiliate, filialele si reprezentantele
1. Intreprinderile cu investitii straine au dreptul sa infiinteze, daca aceasta este prevazut in documentele lor de constituire, intreprinderi afiliate, filiale si reprezintante comerciale-economice atit in Republica Moldova, cit si peste hotarele ei.
2. Intreprinderile nerezidente, asociatiile acestora si organizatiile internationale au dreptul sa infiinteze in republica filiale si reprezentante comercial-economice.
3. Filialele infiintate in republica de intreprinderile cu investitii straine sint persoane juridice.
Filialele intreprinderilor nerezidente, asociatiile acestora si organizatiile internationale, infiintate in conformitate cu prezenta Lege, capata statut de intreprindere apartinind integral investitorilor straini la data inregistrarii lor in Republica Moldova.

Articolul 9. Documentele de constituire
1. Documentele de constituire ale intreprinderilor cu investitii straine trebuie sa contina atit datele, stabilite de legislatia Republicii Moldova privind forma organizatorico-juridica a intreprinderilor autohtone, cit si datele privind cetatenia si sediul investitorilor straini.
2. Toate depunerile in capitalul social al intreprinderii cu investitii straine se evalueaza conform intelegerii dintre fondatorii acesteia pe baza preturilor de pe piata mondiala. Estimarea definitiva a depunerilor respective se face la momentul incheierii contractului constitutiv al intreprinderii in valuta Republicii Moldova.
3. Cota valutei liber convertibile va constitui cel putin zece la suta din investitiile straine in capitalul social al intreprinderii infiintate, daca documentele de constituire prevad import de productie (lucrari, servicii) in republica.
4. Aportul nemonetar la capitalul social trebuie sa corespunda genurilor de activitate ale intreprinderii cu investitii straine, prevazute in statut.
5. In contractul de societate al intreprinderii mixte nu se admite includerea clauzei de a transmite obligatoriu modernizarile tehnologice efectuate de aceasta si depuse in capitalul social catre posesorul tehnologiei initiale, precum si alte restrictii similare la drepturile nepatrimoniale ale intreprinderii mixte care vin in contradictie cu dreptul international privind proprietatea intelectuala (industriala).
6. Nu se admite o disproportie considerabila intre cotele redeventelor, altor plati analoge, aplicate la evaluarea in bani a contractelor de licenta si transferate in capitalul social al intreprinderii cu investitii straine, si valorilor tehnologiilor introduse in Republica Moldova, precum si a valorilor, realizate prin aplicarea acestor tehnologii.
7. Fondatorul sau fondatorii mentioneaza in documentele de constituire termenele depunerii aportului lor financiar si material, precum si nematerial, in capitalul social.

Articolul 10. Expertiza ecologica si sanitaro- epidemiologica a tehnologiilor
Fondatorii intreprinderii cu investitii straine sint obligati, in cazurile si modul stabilite de legislatia Republicii Moldova, sa primeasca de la organul de stat pentru protectia mediului inconjurator si de la serviciul sanitaro-epidemiologic avizele de expertiza privind securitatea tehnologiei subdiviziunii de productie ce se infiinteaza.

Articolul 11. Autorizarea infiintarii intreprinderilor cu investitii straine
1. Infiintarea intreprinderii al carei fond monetar de investitii straine din capitalul social depaseste 5 milioane dolari S.U.A. necesita autorizatia organului administratiei de stat responsabil cu reglementarea antimonopol.
Infiintarea intreprinderii cu investitii straine intr-un domeniu cu acces limitat pentru investitorii straini se efectueaza cu autorizatia organului administratiei de stat respectiv.
2. Fondatorul anexeaza la cererea de autorizare a infiintarii intreprinderii cu investitii straine documentele necesare pentru inregistrarea acesteia.
3. Autorizatia pentru infiintarea intreprinderii cu investitii straine sau respingerea motivata privind infiintarea acesteia se elibereaza fondatorului de catre organul administratiei de stat respectiv in scris, in termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor omologate corespunzator.

Articolul 12. Actele necesare pentru inregistrare
Pentru inregistrarea intreprinderilor cu investitii straine si filialelor lor (cu exceptia bancilor, sucursalelor si filialelor acestora) se prezinta documentele prevazute pentru inregistrarea intreprinderilor autohtone.

Articolul 13. Modul si termenele de inregistrare
1. Inregistrarea intreprinderilor cu investitii straine (cu exceptia bancilor, sucursalelor si filialelor acestora), a filialelor, a reprezentantelor comercial-economice si a asociatiilor acestora se efectueaza de catre organul de stat imputernicit de catre Guvern.
2. Inregistrarea bancilor cu investitii straine, a sucursalelor si filialelor acestora se efectueaza de catre Banca Nationala a Moldovei.
3. Modul si termenele de inregistrare sint similare celor prevazute pentru inregistrarea intreprinderilor autohtone.

(Art. 14 exclus prin Legea nr. 197-XIII din 27.07.94).

CAPITOLUL III
ACTIVITATEA INTREPRINDERII CU INVESTI|II
STRAINE SI LICHIDAREA EI

Articolul 15. Inceperea si durata activitatii de antreprenoriat
1. Intreprinderea cu investitii straine va practica numai genurile de activitate stabilite in documentele ei de constituire. Inceputul activitatii de investire sau a activitatii curente de antreprenoriat se considera data sosirii pe contul intreprinderii cu investitii straine a primului document de plata in legatura cu aceasta activitate.
2. Intreprinderea cu investitii straine poate sa practice anumite genuri de activitate numai dupa obtinerea licentelor de stat.
3. Activitatea (de investire si constructie sau curenta) a intreprinderii cu investitii straine va incepe cel mai tirziu dupa sase luni de la data inregistrarii. In caz de incalcare a termenului respectiv, organul care a inregistrat aceasta intreprindere o declara nefondata.
4. Daca dupa expirarea termenului indicat in documentele de constituire pentru completarea capitalului social al intreprinderii cu investitii straine lipsesc documentele care confirma depunerea de catre fiecare fondator in capitalul social a 100 procente din cota stabilita, organul care a inregistrat aceasta intreprindere o declara nefondata.
5. In cazul in care intreprinderea cu investitii straine este declarata nefondata, intreprinderea data isi in ceteaza activitatea la decizia fondatorilor ei sau a instantiei judecatoresti competente.
6. Durata activitatii intreprinderilor cu investitii straine, cu exceptia celor de concesiune, nu este limitata, daca documentele de constituire nu prevad altfel.

Articolul 16. Organele administrative ale intreprinderii
1. In cadrul intreprinderii cu investitii straine se formeaza organe administrative in conformitate cu legislatia Republicii Moldova si (sau) cu documentele de constituire a intreprinderii.
2. Posturile de conducere in organele administrative ale intreprinderii cu investitii straine pot fi detinute de cetateni ai Republicii Moldova, cetateni straini, precum si de apatrizi.
3. Persoanele carora in tara unde le este cetatenia (domiciliu) li s-a interzis, prin decizia instantei judecatoresti, sa practice anumite genuri de activitate si cei care au antecedente penale nestinse pentru infractiuni cupide nu pot ocupa posturi de conducere in organele administrative ale intreprinderii cu investitii straine.

Articolul 17. Relatiile de munca
1. Cetatenii Republicii Moldova, cetatenii straini si apatrizii pot practica orice specialitati la intreprinderile cu investitii straine.
2. Cetatenii straini beneficiaza de dreptul la vize de intrare si de resedinta potrivit necesitatilor activitatii lor in cadrul intreprinderii cu investitii straine, daca acest lucru nu contravine intereselor asigurarii securitatii nationale si ordinii publice a Republicii Moldova.
3. Relatiile de munca in cadrul intreprinderii cu investitii straine se reglamenteaza de contractul colectiv, incheiat de administratia acestei intreprinderi cu lucratorii ei, si de contractele (acordurile) de munca incheiate cu fiecare dintre acesti lucratori.

Articolul 18. Asigurarea sociala si asistenta sociala
1. Asigurarea sociala si asistenta sociala a lucratorilor intreprinderii cu investitii straine se efectueaza in conformitate cu legislatia Republicii Moldova. Intreprinderea poate sa vizeze cote in fondul de asigurare sociala doar pentru acei salariati straini, care si-au manifestat dorinta de a beneficia de asistenta medicala si sociala gratuite in Republica Moldova. Aceasta dispozitie este aplicabila si in cazul achitarii cotelor in fondul de pensii, conform legislatiei Republicii Moldova.
2. Decontarile pentru asigurarea sociala si asistenta sociala a lucratorilor din intreprinderile cu investitii straine se fac in cote unice in valuta Republicii Moldova si in valuta straina proportional cu salariul, calculat si platit in valuta respectiva.
3. Intreprinderea cu investitii straine transfera platile destinate asigurarii cu pensii a lucratorilor straini in fondurile tarilor unde acestia isi au cetatenia (domiciliul) in valuta acestor tari sau intr-o alta valuta straina.

Articolul 19. Drepturile asupra proprietatii intelectuale (industriale)
1. Realizarea si ocrotirea drepturilor investitorilor straini asupra proprietatii intelectuale (industriale), puse de acestia la dispozitie in calitate de investitii straine, se asigura de legislatia Republicii Moldova, documentele de constituire si contractele economice incheiate cu tertii.
2. Intreprinderea cu investitii straine poate incheia cu lucratorii sai contracte privind cedarea drepturilor asupra obiectelor proprietatii intelectuale (industriale), pe care acestia le vor crea in urma executarii sarcinilor de productie. Aceste contracte vor determina si obligatiile intreprinderii in asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru lucratorii care creeaza obiectele proprietatii respective.
3. Daca contractul de cedare a drepturilor asupra obiectului proprietatii intelectuale (industriale) care se creeaza nu a fost incheiat, intreprinderea cu investitii straine este in drept sa foloseasca inventia, modelul industrial, marca comerciala sau marca de deservire create de lucratorul sau numai in baza unui acord, cu lucratorul posesor al brevetului privind procurarea dreptului asupra brevetului.
4. Intreprinderea cu investitii straine breveteaza in mod independent in strainatate inventiile, modelele industriale, marcile comerciale si marcile de deservire, create in Republica Moldova, care ii apartin.

(Art. 20 exclus prin Legea nr. 197-XIII din 27.07.94).

Articolul 21. Preturile, livrarile si platile pe piata interna
Intreprinderea cu investitii straine este in drept sa stabileasca, pe baze contractuale, preturi la produsele (lucrarile, serviciile) proprii, sa determine formele de plata pentru ele, s-o livreze pe piata interna organizata a republicii, precum si sa procure pe aceasta piata produse (lucrari, servicii) pentru activitatea sa de antreprenoriat, daca legislatia Republicii Moldova si contractele economice ale intreprinderii respective nu stabilesc altfel.

Articolul 22. Conditiile folosirii mijloacelor de plata.
Pentru a folosi mijloacele de plata in valuta Republicii Moldova si in valuta liber convertibila, intreprinderea cu investitii straine deschide conturi la bancile-rezidente din Republica Moldova, in conformitate cu legislatia valutara a Republicii Moldova.

(Art. 23 exclus prin Legea nr. 197-XIII din 27.07.94).

Articolul 24. Recalcularea valutei straine in valuta Republicii Moldova
La evaluarea investitiilor straine si estimarea activitatii intreprinderii cu investitii straine, valuta straina se recalculeaza in valuta Republicii Moldova conform cursului stabilit de Banca Nationala a Moldovei pentru operatiile economice externe care este in vigoare la data efectuarii operatiunii respective.

Articolul 25. Asigurarea riscurilor patrimoniale
Riscurile patrimoniale ale intreprinderii cu investitii straine pot fi asigurate in orice organizatie de asigurare, daca legislatia Republicii Moldova nu stabileste altfel.

Articolul 26. Asigurarea obligatiilor
1. Averea si drepturile patrimoniale si nepatrimoniale ale intreprinderii cu investitii straine, inclusiv dreptul de proprietate asupra terenurilor pot fi folosite in scopul asigurarii tuturor tipurilor de obligatii ale intreprinderii respective.
2. Averea, drepturile patrimoniale si nepatrimoniale amanetate de catre intreprinderea cu investitii straine pot fi vindute de catre detinatorul de gaj oricarei persoane fizice sau persoane juridice in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.


Articolul 27. Evidenta si darile de seama
Intreprinderile cu investitii straine efectueaza evidenta contabila si darile de seama statistice in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

Articolul 28. Raspunderea intreprinderilor cu investitii straine
Intreprinderea cu investitii straine, care aduce in republica pentru necesitati proprii, productie (lucrari, servicii) la preturi cu mult mai mari decit cele mondiale si care duce productie din republica la preturi mult mai reduse, inclusiv la preturi de transfer, este sanctionata in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

Articolul 29. Controlul asupra activitatii intreprinderilor cu investitii straine
1. Organele fiscale si alte organe ale administratiei de stat exercita controlul asupra activitatii intreprinderilor cu investitii straine in limitele atributiilor lor si in modul stabilit de legislatia Republicii Moldova.
Intreprinderile cu investitii straine sint obligate sa prezinte organelor administrative respective dari de seama si alte documente privind activitatea lor.
Pentru efectuarea controlului fiscal al acestor intreprinderi pot fi atrase organizatii audit republicane si straine imputernicite in acest scop.
2. Daca in urma controlului se stabileste ca informatia prezentata organelor administratiei de stat de intreprinderea cu investitii straine nu corespunde starii reale de lucruri, intreprinderea in cauza este obligata, pe linga executarea altor masuri prevazute de legislatia Republicii Moldova sa compenseze in modul stabilit toate cheltuielile suportate de organele administrative in legatura cu efectuarea controlului dat.
3. Organele fiscale si alte organe ale administratiei de stat sint obligate sa pastreze secretul comercial al intreprinderii cu investitii straine. In cazul incalcarii acestei prevederi, organele respective vor compensa intreprinderii pierderile pricinuite, inclusiv profitul ratat.
In cazul in care organul administrativ nu dispune de mijloace necesare, compensarea pierderilor se efectueaza din contul bugetului de stat.

Articolul 30. Lichidarea intreprinderii cu investitii straine
1. Lichidarea intreprinderii cu investitii straine se face in conformitate cu legislatia Republicii Moldova. Balanta de lichidare va fi confirmata de o organizatie audit din Moldova. Organizatia audit va fi desemnata de catre proprietarii intreprinderii sau de organul competent care a luat decizia privind lichidarea acestei intreprinderi.
2. Impozitarea intreprinderii cu investitii straine, in cazul lichidarii, se efectueaza conform legislatiei fiscale a Republicii Moldova. In caz de transferare peste hotare a venitului obtinut sub forma de valori materiale, acesta nu va fi supus taxelor si impozitelor, cu exceptia impozitului pe venit a carui achitare se reglementeaza conform prevederilor Codului fiscal si ale Legii cu privire la administrarea impozitului pe venit si pentru punerea in aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal.


CAPITOLUL IV
DOBINDIREA SI INSTRAINAREA BUNURILOR
SI A DREPTURILOR PATRIMONIALE

Articolul 31. Procurarea partilor sociale (cotelor de participatie), actiunilor si a altor hirtii de valoare
1. Investitorii straini si intreprinderile cu investitii straine au dreptul sa procure parti sociale (cote de participatie), actiuni si alte hirtii de valoare ale intreprinderilor din Moldova in modul si in conditiile stabilite de prezenta Lege si de alte acte legislative ale Republicii Moldova.
2. Investitorii straini si intreprinderile cu investitii straine pot sa procure, cu autorizatia Ministerelor Economiei si Finantelor al Republicii Moldova, hirtii de valoare ce apartin statului.

Articolul 32. Dobindirea drepturilor patrimoniale
1. Terenurile si alte imobile se dau in arenda intreprinderilor cu investitii straine pe un termen de cel mult 99 ani cu dreptul de a-l prelungi sau fara acest drept.
2. Darea in arenda intreprinderilor cu investitii straine a bunurilor proprietate de stat (municipala) ce depasesc limita valorica stabilita de Parlamentul Republicii Moldova se efectueaza cu autorizatia organului administratiei de stat (municipale) imputernicit cu administrarea acestor bunuri.
3. La trecerea catre investitorul strain sau intreprinderea cu investitii straine a dreptului de proprietate asupra cladirilor si amenajarilor, in folosinta posesorului trece si dreptul de folosinta a terenurilor ocupate de aceste obiective.
4. Daca intreprinderilor autohtone li se va acorda dreptul de proprietate asupra terenurilor, el se va extinde si asupra intreprinderilor cu investitii straine. In acest caz intreprinderea cu investitii straine obtine dreptul de preemtiune asupra terenului pe care se afla halele de productie, depozitele, birourile, spatiile comerciale.

Articolul 33. Participarea la privatizare
1. Investitorii straini participa la privatizare in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
2. Intreprinderile cu investitii straine au dreptul sa foloseasca, pentru participarea la privatizare, mijloacele banesti in valuta Republicii Moldova, obtinute sub forma de venituri legale si depuse la conturi.

Articolul 34. Instrainarea unei parti sociale (cote departicipatie) din capitalul social
In cazul instrainarii, totale sau partiale, a unei parti sociale (cote de participatie) din capitalul social al intreprinderii cu investitii straine, fie si de un singur participant, intreprinderea respectiva urmeaza sa fie reinregistrata (reorganizata).

CAPITOLUL V
FACILITATI ACORDATE DE STAT

Articolul 35. Facilitati vamale pentru bunurile aduse
1. Valorile materiale prevazute la art.3 al prezentei Legi, in calitate de bunuri ce constituie aportul la formarea si majorarea capitalului social al intreprinderii sint scutite de taxe vamale.
2. Daca bunurile, introduse de investitorul strain in calitate de aport la capitalul social fara plata taxelor vamale, sint folosite in alte scopuri, intreprinderea, in decursul primilor trei ani, va achita taxele vamale in intregime, inclusiv dobinda bancara aferenta, dupa expirarea acestui termen, taxele vamale se vor calcula la valoarea reziduala a bunurilor.

Articolul 36. Facilitati vamale la importuri si exporturi
1. Intreprinderea cu investitii straine are dreptul sa importe produse (lucrari, servicii) destinate productiei proprii si sa exporte produse (lucrari, servicii) de fabricare proprie.
2. Intreprinderea cu investitii straine se scuteste de plata taxelor vamale pentru acele bunuri (materie prima, semifabricate etc.), importate pentru a fi folosite la fabricarea articolelor pentru export.

(Art. 37 exclus prin Legea nr. 1592-XIII din 27.02.98).

(Art. 38 abrogat prin Legea nr. 114-XIV din 29.07.98).

CAPITOLUL VI
GARANTII ACORDATE DE STAT

Articolul 39. Garantii in caz de nationalizare sau expropriere a investitiilor straine
1. In Republica Moldova investitiilor straine li se acorda siguranta si protectie deplina.
2. Investitiile straine nu pot fi expropriate, nationalizate sau supuse altor masuri similare decit prin lege sau in temeiul unei legi si numai in cazul apararii intereselor nationale, si cu acordarea unei compensatii.
3. Compensatia trebuie sa corespunda valorii investitiei alienate potrivit evaluarii, efectuate nemijlocit inainte de momentul in care exproprierea, nationalizarea sau alte masuri similare au devenit publice. Ea va fi platita in termen de trei luni de la momentul aplicarii masurii respective, incluzind dobinda bancara aferenta, calculata pina la data platii. Suma compensatiei se plateste persoanei imputernicite in valuta in care a fost efectuata investitia si poate fi transferata peste hotare neingradit.
4. Plata compensatiei este asigurata de organul de stat imputernicit cu realizarea exproprierii, nationalizarii sau altor masuri similare.
Organul de stat va asigura valoarea si modul de plata ale compensatiei, cel tirziu pina la momentul aplicarii sanctiunilor respective. Daca organul de stat nu dispune de mijloacele financiare necesare, plata compensatiei se va face de la bugetul de stat.
5. Investitorul afectat are dreptul sa ceara, in modul stabilit de legislatie, verificarea legalitatii exproprierii, nationalizarii sau altor masuri similare, precum si a corectitudinii cuantumului compensatiei.

Articolul 40. Garantii in caz de intrerupere fortata si de suspendare a activitatii
1. Activitatea intreprinderii cu investitii straine nu poate fi intrerupta fortat decit prin decizia Guvernului Republicii Moldova, sau a instantei judecatoresti competente si numai in cazul in care activitatea acesteia incalca flagrant prevederile legislatiei Republicii Moldova si stipulatiile documentelor de constituire a intreprinderii.
2. Daca din initiativa organului administratiei de stat, in scopul verificarii, a fost suspendata activitatea intreprinderii cu investitii straine si nu au fost descoperite incalcari ale prevederilor legislatiei Republicii Moldova si ale stipulatiilor documentelor de constituire a intreprinderii, organul respectiv va recupera pierderile suportate de intreprindere, inclusiv profitul ratat.
In cazul in care organul administrativ respectiv nu dispune de mijloacele necesare, compensatia pierderilor se va recupera de la bugetul de stat.
3. Valorile materiale ale investitorului strain care se disponibilizeaza in legatura cu lichidarea intreprinderii sau retragerea investitorului strain pot fi duse peste hotare fara licenta.

Articolul 41. Garantii la utilizarea mijloacelor banesti in valuta Republicii Moldova
Investitorilor straini si intreprinderilor cu investitii straine, dupa achitarea impozitelor, taxelor si altor plati, li se garanteaza dreptul de utilizare in Republica Moldova a mijloacelor obtinute in valuta ei pentru:
activitatea curenta;
reinvestire, inclusiv procurarea de intreprinderi, parti sociale (cote de participatie), actiuni si alte hirtii de valoare;
achizitionarea de valuta straina pe piata interna organizata.

Articolul 42. Garantarea transferarii peste hotare a mijloacelor banesti in valuta straina
1. Investitorilor straini dupa achitarea impozitelor, taxelor si altor plati, li se garanteaza dreptul de a transfera peste hotare mijloacele banesti in valuta straina, obtinute in urma investirii, inclusiv:
veniturile sub forma de dividende (parti ale impozitului), dobinzi, plati pentru asistenta si serviciile tehnice, remuneratia de licenta, comision si alte incasari (plati) similare;
sumele platite investitorilor in baza revendicarilor pecuniare, precum si in baza altor revendicari cu valoare economica;
sumele obtinute de investitori in legatura cu lichidarea intreprinderii, vinzarea, nationalizarea sau rechizitionarea investitiilor ei si a obiectelor investirii.
Acestor transferuri nu li se aplica alte impozite sau taxe si ele se pot face, in decursul a sase luni, fara vreo autorizatie speciala.
2. Investitorii straini au dreptul sa scoata peste hotare mijloacele lor banesti sau o parte a acestora sub forma de produse achizitionate pe piata interna organizata, fara a plati impozite sau taxe si fara vreo autorizatie speciala, daca aceasta nu contravine legislatiei.
3. In cazul retragerii unui investitor strain dintr-o intreprindere mixta sau in cazul lichidarii intreprinderii cu investitii straine, statul garanteaza transferul in valuta straina, in termen de trei luni, al venitului obtinut in valuta Republicii Moldova din vinzarea cotei-parti detinute de respectivul investitor.
4. Pentru intreprinderile cu investitii straine care produc marfuri de interes deosebit ce inlocuiesc productia de import, Guvernul Republicii Moldova este in drept sa efectueze, din contul fondului valutar, transferarea profitului acestor intreprinderi in valuta Republicii Moldova, in valuta straina, conform cursului stabilit de Banca Nationala a Moldovei.
5. Lucratorilor straini, dupa ce acestia platesc impozitul pe venit, li se garanteaza transferarea peste hotare a salariului ramas necheltuit si a altor venituri in valuta straina obtinute in urma activitatii de munca.

Articolul 43. Garantii in legatura cu modificarea legislatiei
1. In cazul adoptarii unor noi acte legislative care vor schimba conditiile de activitate a intreprinderii cu investitii straine infiintate pina la adoptarea unor asemenea acte, intreprinderea respectiva, in termen de zece ani de la data intrarii in vigoare a noilor acte legislative, are dreptul sa se conduca de legislatia Republicii Moldova in vigoare la data infiintarii intreprinderii.
2. Prevederile punctului 1 nu se extind asupra legislatiei vamale, fiscale, antimonopol, financiare, monetare de credite, valutare, precum si asupra legislatiei care reglementeaza asigurarea securitatii statului protectia mediului inconjurator, ordini publice, moralitatii si sanatatii populatiei.
Investitorii straini si intreprinderile cu investitii straine care beneficiau de facilitati vamale, fiscale si de alta natura in conformitate cu legislatia Republicii Moldova anterior in vigoare au dreptul sa se foloseasca de aceste facilitati si dupa intrarea in vigoare a noii legislatii.
3. Daca dupa incheierea contractelor economice cu participarea intreprinderilor mixte si a intreprinderilor apartinind integral investitorilor straini vor fi emise legi care vor inrautati situatia economica a partilor semnatare ale acestor contracte, ultimele isi pastreaza puterea de lege pentru intreaga lor perioada de actiune, daca modificarea conditiilor contractuale nu este prevazuta in acordul partilor.

Articolul 44. Garantii suplimentare
Organele administratiei de stat si organele autoadministrarii locale in limitele competentei lor, pot sa acorde investitorilor straini si intreprinderilor cu investitii straine garantii suplimentare, inclusiv prin intermediul gajului de bunuri aflate la dispozitia organelor respective, prin gajul de bunuri in bancile straine si internationale.

Articolul 45. Examinarea litigiilor
1. Litigiile investitorilor straini cu organele de stat, vizind aplicarea prezentei Legi si a prevederilor altor acte legislative ale Republicii Moldova, vor fi solutionate de catre judecatoria economica. Partile, aflate in litigiu, pot conveni sa supuna litigiul lor unei judecati arbitrale cu sediul intr-o alta tara sau unei judecati arbitrale internationale. O atare intelegere poate fi incheiata inainte sau dupa aparitia litigiului.
2. Celelalte litigii intre intreprinderile cu investitii straine, pe de o parte, si alte persoane fizice si juridice, institutii de stat si organizatii publice, pe de alta parte, care se refera la relatii reglementate de dreptul civil, precum si alte litigii, aparute intre fondatorii intreprinderilor mentionate, vor fi solutionate de catre instanta de judecata competenta. Partile, aflate in litigiu, pot sa convina solutionarea litigiilor de catre o judecata arbitrala cu sediul in Republica Moldova sau intr-o alta tara. O atare intelegere poate fi facuta inainte sau dupa aparitia litigiului.
3. Litigiile de munca dintre administratia intreprinderii cu investitii straine si lucratorii acesteia se examineaza in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, daca pentru lucratorii straini nu se prevad alte modalitati in conditiile contractelor (acordurilor) de munca individuale.

CAPITOLUL VII
CONCESIUNILE SI ZONELE LIBEREI INITIATIVE

Articolul 46. Concesiunile si contractele de concesiune
1. Acordarea pentru investitorii straini a concesiunilor in vederea efectuarii prospectiunii, explorarii si valorificarii resurselor naturale in Republica Moldova se afla in competenta exclusiva a Guvernului Republicii Moldova si se realizeaza pe baza hotaririlor acestuia, a rezultatelor concursurilor (tirgurilor, ofertelor) internationale si a contractelor de concesiune incheiate pe baza acestor rezultate.
Termenul de transmitere in concesiune a resurselor naturale nu va depasi 50 de ani.
2. Contractul de concesiune pentru prospectiune, explorare si valorificare a resurselor naturale se incheie intre investiorul strain si organul administratiei de stat imputernicit de Guvernul Republicii Moldova.
In contractul de concesiune se stabilesc termenele, conditiile si modul de efectuare a activitatii de concesiune inclusiv:
a) termenul de prospectiune, explorare si valorificare a resurselor naturale;
b) volumul si tehnologia de explorare si valorificare a resurselor naturale, precum si termenele de acordare a licentelor pentru anumite lucrari;
c) obligatiile in ce priveste protectia mediului inconjurator, inclusiv referitoare la conditiile de pastrare a resurselor obtinute, a deseurilor de productie nocive si in ce priveste recultivarea si inapoierea terenurilor folosite;
d) modul de distribuire a cheltuielilor pentru prospectiunea, explorarea si valorificarea resurselor naturale si a riscurilor in legatura cu aceasta, precum si a veniturilor;
e) modul de finantare a constructiei obiectelor de locuit si de menire sociala pe terenul transmis in concesiune;
f) genurile si cuantumurile platilor pentru concesiuni si modul de efectuare a acestora;
g) formele de participare a locatorului in organele administrative ale intreprinderii concesionate si alte forme de control asupra activitatii acesteia;
h) conditiile, cota, modul si termenele de pregatire a personalului local pentru intreprinderea de concesiune;
i) facilitatile si garantiile, daca acestea se deosebesc de cele prevazute de prezenta Lege;
j) modul de incetare a activitatii intreprinderii de concesiune;
k) responsabilitatea partilor contractante si modul de examinare a litigiilor dintre ele.
3. Hotarirea Guvernului Republicii Moldova privind transmiterea resurselor naturale in concesiune scuteste investitorul strain de necesitatea de a obtine autorizatie pentru infiintarea intreprinderii cu investitii straine, prevazuta la articolul 1 punctul 1.
4. Acordarea pentru investitorii straini a dreptului de folosinta asupra obiectelor existente sau in curs de constructie, care se afla in proprietatea statului (municipiului), dar nu sint transmise in gestiune intreprinderilor, institutiilor sau organizatiilor, precum si a dreptului la construirea de catre investitorii straini a obiectivelor care se transmit, dupa expirarea termenului de exploatare convenit, in proprietate de stat (municipala), se efectueaza in baza contractelor de concesiune incheiate cu organele administratiei de stat competente.
5. Schimbarea unilaterala a conditiilor contractului de concesiune nu se admite, daca contractul nu prevede altfel.

Articolul 47. Investitiile straine in zonele liberei initiative
1. In scopul atragerii suplimentare a investitiilor straine si a specialistilor la administrarea si organizarea productiei, dezvoltarea productiei pentru export si a marfurilor care le-ar inlocui pe cele de import, in Republica Moldova pot fi create zone de productie libere, tehnico-stiintifice, de tranzit, comerciale, bancare, de asigurare si alte tipuri de zone ale liberei initiative.
2. Hotarirea privind crearea in Moldova a zonelor liberei initiative se adopta de Parlamentul Republicii Moldova la prezentarea Guvernului si a organelor de autoadministrare locala, tinindu-se cont de studiul de fezabilitate al fiecareia dintre aceste zone.
3. In zonele liberei initiative se stabilesc sisteme avantajoase de reglementare registrationala, vamala, import-export, fiscala, valutara, financiara si de credite, precum si alte tipuri de reglementari ale activitatii intreprinderilor cu investitii straine, reglementari ce pot fi extinse asupra persoanelor fizice si persoanelor juridice din Republica Moldova care se afla in aceste zone.
4. Tipurile si cuantumurile facilitatilor, conditiile, modul si termenele de acordare a acestora in fiecare zona a liberei initiative se determina de Parlamentul Republicii Moldova.
5. Zonele liberei initiative pe teritoriul Republicii Moldova si al statelor limitrofe se creeaza si functioneaza in baza contractelor (acordurilor) interstatale.
_______________________________________________________________________
*) Republicata in temeiul Hotaririi Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546-XIII din 25 februarie 1998 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27, art. 176.
Modificata prin Legile Republicii Moldova: nr. 92-XIII din 11. 05.94 - Monitor, 1994, nr. 5, art. 144; nr. 197-XIII din 27.07.94 - Monitorul Oficial, 1994, nr. 7, art. 64; nr. 321-XIII din 13.12.94 - Monitorul Oficial, 1995, nr. 7, art. 82; nr. 788-XIII din 26.03.96 - Monitorul Oficial, 1996, nr. 40-41, art. 367; nr. 802-XIII din 5.04.96 - Monitorul Oficial, 1996, nr. 28, art. 293; nr. 1488-XIII din 11.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 44-46, art. 314; nr. 1592-XIII din 27.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 44-46, art. 326; nr. 114-XIV din 29.07.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 79-80, art. 542.
** Intreprindere autonoma se considera intreprinderea creata pe teritoriul Republicii Moldova, al carei capital social a fost format din aporturile persoanelor fizice si juridice din Republica Moldova.

PRESEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA Mircea SNEGUR

Inapoi spre Lista de Legi de pe Law-Moldova.com