Inapoi spre Lista de Legi de pe Law-Moldova.com

Privind societatile pe actiuni

Lege a Parlamentului Republicii Moldova
N 1134-XIII, 2 aprilie 1997

(Monitorul Oficial N 38-39, 12 iunie 1997)

Parlamentul adopta prezenta lege.
Titlul I
SOCIETATEA PE ACTIUNI. HIRTIILE DE VALOARE
ALE SOCIETATII. ACTIONARII

Capitolul I
SOCIETATEA PE ACTIUNI

Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii
(1) Prezenta lege stabileste modul de infiintare si statutul juridic al societatilor pe actiuni, drepturile si obligatiile actionarilor, asigura apararea drepturilor si intereselor legale ale creditorilor si actionarilor acestor societati.
(2) Sub incidenta prezentei legi se afla societatile pe actiuni infiintate sau care sint in proces de infiintare in Republica Moldova, daca prezenta lege sau alte acte legislative nu prevad altfel.
(3) Particularitatile infiintarii si statutului juridic al societatilor pe actiuni la reorganizarea colhozurilor, sovhozurilor, intreprinderilor si organizatiilor intergospodaresti, precum si a intreprinderilor prelucratoare din complexul agroindustrial, sint stabilite de prezenta lege, de legislatia cu privire la privatizare si de legislatia funciara.
(4) Particularitatile infiintarii si statutului juridic al societatilor pe actiuni la privatizarea patrimoniului intreprinderilor de stat si municipale sint stabilite de prezenta lege si de legislatia cu privire la privatizare.
(5) Particularitatile infiintarii si statutului juridic al societatilor pe actiuni in domeniul activitatii bancare, investitionale, bursiere si de asigurari sint stabilite de alte acte legislative.
6) Particularitatile infiintarii si statutului juridic al intreprinderilor cu investitii straine sub forma de societati pe actiuni sint stabilite de legislatia cu privire la investitiile straine.

Articolul 2. Notiunea si tipurile societatilor pe actiuni
(1) Societate pe actiuni, denumita in continuare societate, este considerata societatea comerciala al carei capital social este in intregime impartit in actiuni.
(2) Societatea poate fi de tip deschis sau inchis.
(3) Societatea este deschisa daca actionarii ei au dreptul nelimitat sa instraineze actiunile ce le apartin. Societatea deschisa este in drept sa plaseze public si sa vinda public actiunile sale si alte hirtii de valoare unui cerc nelimitat de persoane.
(4) Numarul actionarilor societatii deschise nu este limitat.
(5) Societatea este inchisa daca actionarii ei sau societatea insasi au drept de preemtiune asupra actiunilor instrainate de actionarii acestei societati. Societatea inchisa nu este in drept sa plaseze public actiunile sale si alte hirtii de valoare sau sa le propuna, in alt mod, unui cerc nelimitat de persoane pentru achizitionare.
(6) Numarul actionarilor societatii inchise, impreuna cu actionarii reprezentati prin detinatorii nominali de actiuni, nu poate fi mai mare de 50, cu exceptia cazurilor prevazute de prezenta lege sau de alte acte legislative.
(7) Modificarea tipului societatii se face prin modificarea statutului societatii.
(8) Daca numarul actionarilor societatii inchise va depasi limita stabilita la alin. (6), societatea, in termen de 3 luni:
a) se va transforma in societate deschisa ori in cooperativa de productie; sau
b) se va reorganiza prin divizare (separare).
(9) Daca dispozitiile alin.(8) nu vor fi indeplinite in termenul fixat si numarul actionarilor nu va fi redus pina la 50, societatea inchisa urmeaza a fi lichidata prin hotarire a adunarii generale a actionarilor sau a instantei judecatoresti. Dreptul de a adresa instantei judecatoresti cerere in vederea lichidarii acestei societati il are orice actionar al societatii, precum si Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare.

Articolul 3. Statutul juridic al societatii
(1) Societatea este persoana juridica care isi desfasoara activitatea in temeiul prezentei legi, altor acte legislative si statutului societatii.
(2) Durata societatii este nelimitata, daca statutul nu prevede altfel.
(3) Societatea poseda cu drept de proprietate bunuri care sint separate de bunurile actionarilor si se trec in bilantul ei independent.
(4) Fata de actionarii sai societatea are obligatii in conformitate cu prezenta lege, cu alte acte legislative si cu statutul societatii.
(5) Societatea poate in numele sau sa dobindeasca si sa exercite drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale personale, sa aiba obligatii, sa fie reclamant si pirit in instanta judecatoreasca.
(6) Societatea este in drept sa desfasoare orice activitati neinterzise de legislatie. Anumite activitati, al caror nomenclator este stabilit de legislatie, societatea este in drept sa le desfasoare numai in baza licentei.
(7) Societatea are dreptul sa deschida conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova si in strainatate.
(8) Societatea trebuie sa aiba sigiliu cu denumirea sa in limba moldoveneasca scrisa in intregime si cu indicarea sediului. Pe sigiliu poate fi de asemenea indicata denumirea societatii intr-o alta limba vorbita pe teritoriul Republicii Moldova, in conformitate cu legislatia.
(9) Societatea este in drept sa aiba stampile cu antet si blanchete cu denumirea sa, precum si marca comerciala (marca de serviciu) inregistrata si alte mijloace de identificare vizuala a societatii.

Articolul 4. Patrimoniul si raspunderea societatii
(1) Patrimoniul societatii se constituie ca rezultat al plasarii actiunilor, al activitatii sale economico-financiare si in alte temeiuri prevazute de legislatie.
(2) Societatea este in drept sa acorde si sa atraga imprumuturi in conformitate cu prezenta lege, cu alte acte legislative si cu statutul sau.
(3) Societatea raspunde pentru obligatiile sale cu intregul patrimoniu ce ii apartine cu drept de proprietate.
(4) Societatea nu raspunde pentru obligatiile actionarilor sai.

Articolul 5. Denumirea societatii
(1) Societatea isi desfasoara activitatea sub o anumita denumire.
(2) Denumirea intreaga a societatii va cuprinde:
a) cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.";
b) numele concret al societatii, care permite a o deosebi de celelalte organizatii.
(3) Denumirea intreaga a societatii poate sa cuprinda si alte date care nu sint in contradictie cu legislatia.
(4) Societatea va folosi denumirea sa, inclusiv prescurtata, numai in acea formulare cum a fost inscrisa in Registrul de stat al comertului.
(5) Particularitatile denumirii societatii si folosirii ei sint stabilite si de alte acte legislative.

Articolul 6. Sediul societatii
(1) Sediu al societatii este considerat sediul organului sau executiv, indicat in statutul societatii.
(2) Societatea trebuie sa aiba adresa pentru relatii.
(3) Societatea va anunta creditorii, actionarii sai, precum si autoritatile publice stabilite de legislatie, despre schimbarea adresei sale.

Articolul 7. Organele de conducere ale societatii
(1) Organele de conducere ale societatii sint:
a) adunarea generala a actionarilor;
b) consiliul directorilor sau consiliul observatorilor, denumit in continuare consiliul societatii;
c) organul executiv;
d) comisia de cenzori sau cenzorul, denumita in continuare comisia de cenzori.
(2) In societatea cu un numar de actionari mai mic de 50, atributiile consiliului societatii pot fi exercitate de adunarea generala a actionarilor.
(3) Structura, atributiile, modul de constituire si de functionare a organelor de conducere ale societatii sint stabilite de prezenta lege, de alte acte legislative, de statutul si de regulamentele societatii.

Articolul 8. Filialele si reprezentantele societatii
(1) Societatea este in drept sa infiinteze filiale si reprezentante in Republica Moldova in conformitate cu prezenta lege si cu alte acte legislative, iar in strainatate - si in conformitate cu legislatia statului strain, daca acordul international la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
(2) Filiala a societatii este o subdiviziune separata a ei, care este situata in afara sediului societatii si poate sa indeplineasca toate imputernicirile acesteia, inclusiv cele de reprezentare, sau o parte din ele.
(3) Reprezentanta a societatii este o subdiviziune separata a ei, care este situata in afara sediului societatii, reprezinta si apara interesele ei.
(4) Societatea inzestreaza filiala si reprezentanta cu bunuri care figureaza in inventarul societatii, iar bunurile filialei - si in inventarul separat al filialei.
(5) Filiala si reprezentanta nu sint persoane juridice si actioneaza in numele societatii in baza regulamentelor aprobate de societate. De activitatea filialei si reprezentantei raspunde societatea care le-a infiintat.
(6) Conducatorul filialei sau al reprezentantei isi exercita atributiile in temeiul regulamentului filialei sau reprezentantei aprobat de societate si al mandatului eliberat de societate.

Articolul 9. Intreprinderile afiliate si societatile dependente
(1) Societatea poate avea intreprinderi afiliate si societati dependente in Republica Moldova infiintate in conformitate cu prezenta lege si cu alte acte legislative, iar in strainatate - si in conformitate cu legislatia statului strain, daca acordul international la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
(2) Intreprinderile afiliate si societatile dependente sint persoane juridice.
(3) Societatea pe actiuni sau alta societate comerciala este considerata intreprindere afiliata daca o alta societate (cea de baza), in virtutea achizitionarii unui pachet de control de actiuni (cote de participare) ale primei societati fie in alt temei, are posibilitate sa influenteze deciziile luate de prima societate.
(4) Societatea de baza este in drept sa dea intreprinderii afiliate dispozitii obligatorii numai in cazul in care aceasta este prevazut de contractul de societate sau de statutul intreprinderii afiliate.
(5) Societatea de baza, avind dreptul sa dea intreprinderii afiliate dispozitii obligatorii, raspunde subventional impreuna cu intreprinderea afiliata pentru tranzactiile incheiate de aceasta din urma in vederea indeplinirii unor astfel de dispozitii.
(6) In caz de faliment al intreprinderii afiliate, ca urmare a indeplinirii dispozitiilor obligatorii ale societatii de baza, aceasta din urma raspunde subventional pentru datoriile intreprinderii afiliate.
(7) Actionarii intreprinderii afiliate sint in drept sa ceara de la societatea de baza repararea prejudiciilor cauzate intreprinderii afiliate prin indeplinirea dispozitiilor obligatorii ale societatii de baza.
(8) Societatea pe actiuni sau alta societate comerciala se considera dependenta daca o alta societate (cea de baza):
a) a achizitionat peste 25%, insa mai putin decit un pachet de control de actiuni cu drept de vot (cote de participare) ale primei societati; si
b) nu a demonstrat ca nu are posibilitate sa influenteze considerabil asupra luarii hotaririlor de catre prima societate.
(9) Societatea nu este dependenta daca:
a) orice alta societate a achizitionat mai putin de 25% din actiunile cu drept de vot (cote de participare) ale primei societati; si
b) organul de stat care exercita reglementarea antimonopolista sau Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare nu a demonstrat ca o alta societate are posibilitate sa influenteze considerabil asupra luarii hotaririlor de catre prima societate.
(10) Intreprinderile afiliate si societatile dependente nu sint in drept sa achizitioneze actiuni si alte hirtii de valoare ale societatii de baza.

Articolul 10. Persoanele afiliate ale societatii
(1) Persoane afiliate ale societatii se considera persoanele fizice si juridice care:
a) exercita controlul asupra societatii;
b) se afla sub controlul societatii;
c) se afla, impreuna cu societatea, sub controlul unui tert;
d) actioneaza in numele si/sau din contul societatii pe baza de mandat, contract sau act administrativ;
e) in numele si/sau din contul carora actioneaza societatea pe baza de mandat, contract sau act administrativ; precum si
f) membrii consiliului societatii, ai organului executiv si ai comisiei de cenzori a societatii.
(2) Controlul asupra societatii sau unei alte persoane juridice se exercita in temeiul:
a) participarii patrimoniale a persoanei care exercita controlul la capitalul societatii sau al altei persoane juridice in conformitate cu art. 9 alin. (3) sau alin. (8); sau
b) contractului de administrare fiduciara sau altui contract incheiat intre persoana care exercita controlul si societate sau alta persoana juridica.
(3) Asupra persoanelor afiliate ale societatii se extind prevederile prezentei legi, ale legislatiei antimonopoliste si ale legislatiei cu privire la hirtiile de valoare.

Capitolul 2
HIRTIILE DE VALOARE ALE SOCIETATII

Articolul 11. Dispozitii generale
(1) Plasarea, circulatia si anularea actiunilor, obligatiunilor si altor hirtii de valoare ale societatii se efectueaza in conformitate cu prezenta lege, cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare, cu alte legislatii si cu statutul societatii.
(2) Hirtiile de valoare ale societatii pot fi sub forma de:
a) certificat confectionat prin metoda tipografica; si/sau
b) inscriere in contul analitic deschis pe numele proprietarului lor sau detinatorului nominal in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii.
(3) Hirtiile de valoare ale societatii de aceeasi clasa pot fi plasate numai sub una din formele indicate la alin.(2).
(4) Societatea este in drept sa plaseze numai hirtii de valoare nominative.
(5) La plasarea hirtiilor de valoare ale societatii, achitarea lor in rate nu se admite.

Articolul 12. Actiunile
(1) Actiunea este un document, avind una din formele prevazute la art.11 alin.(2), care atesta dreptul proprietarului lui (actionarului) de a participa la conducerea societatii, de a primi dividende, precum si o parte din bunurile societatii in cazul lichidarii acesteia.
(2) Statutul societatii va stabili actiunile autorizate spre plasare si cele plasate de societate.
(3) Actiuni autorizate spre plasare sint actiunile stabilite de adunarea constitutiva sau de adunarea generala a actionarilor societatii, inregistrate in Registrul de stat al hirtiilor de valoare si in limita claselor si numarului carora societatea este in drept sa emita actiuni suplimentare.
(4) Sint considerate plasate actiunile achitate in intregime de primii lor achizitori (subscriitori), inregistrate in Registrul de stat al hirtiilor de valoare si in registrul actionarilor societatii.
(5) Actiunile societatii pot avea valoare nominala care trebuie sa se imparta la un leu.
(6) Toate actiunile ordinare ale societatii vor avea valoare nominala egala.
(7) Valoarea nominala a actiunii se aproba de adunarea constitutiva sau de adunarea generala a actionarilor si se indica in documentele de constituire ale societatii si in alte documente prevazute de prezenta lege si de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
(8) In cazul plasarii actiunilor a caror valoare nominala nu este determinata, consiliul societatii este in drept, in decizia de emitere a acestora sau in darea de seama cu privire la totalurile emisiunii, sa fixeze valoarea actiunii. Valoarea fixata a actiunii nu se indica in documentele de constituire ale societatii si se foloseste la stabilirea marimii capitalului social si capitalului suplimentar ale societatii.
(9) Valoarea nominala (fixata) a actiunii reflecta partea de capital social al societatii ce revine unei actiuni plasate.

Articolul 13. Actiunile aflate in circulatie si actiunile de tezaur
(1) Actiune aflata in circulatie este actiunea plasata ce apartine actionarului societatii.
(2) Actiune de tezaur este actiunea plasata a societatii, achizitionata sau rascumparata de ea de la actionarul societatii.
(3) Actiunile de tezaur pot sa se afle in inventarul societatii, daca legislatia nu prevede altfel.
(4) Actiunile de tezaur nu constituie capital propriu al societatii, nu dau dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul la primirea dividendelor si a unei parti din bunurile societatii in cazul lichidarii acesteia.
(5) Actiunile de tezaur achizitionate sau rascumparate in scop de a reduce capitalul social al societatii urmeaza a fi anulate dupa inregistrarea modificarilor respective in statutul societatii.
(6) Actiunile de tezaur achizitionate sau rascumparate in alt scop decit cel de reducere a capitalului social, precum si alte actiuni plasate ale societatii, luate de aceasta cu titlu de cautiune, nu vor depasi 10% din capitalul social al societatii.
(7) In caz de incalcare a cerintei prevazute la alin.(6), societatea in decursul unui an:
a) va instraina actiunile de tezaur; si/sau
b) va anula actiunile de tezaur, reducind respectiv marimea capitalului social sau pastrindu-i marimea prin majorarea proportionala a valorii nominale (fixate) a tuturor actiunilor plasate ale societatii, daca statutul societatii nu prevede ca aceasta majorare a valorii se extinde asupra actiunilor de o clasa sau de citeva clase.

Articolul 14. Actiunile ordinare si preferentiale
(1) Societatea este in drept sa plaseze actiuni ordinare si preferentiale.
(2) Actiunea ordinara confera proprietarului ei dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a primi o cota-parte din dividende si o parte din bunurile societatii in cazul lichidarii acesteia.
(3) Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de actiuni ordinare pot fi realizate numai dupa satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de actiuni preferentiale.
(4) Actiunea preferentiala da proprietarului ei drepturi (privilegii) suplimentare fata de proprietarul actiunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor si la cuantumul dividendelor, precum si la ordinea primirii unei parti din bunurile societatii care se distribuie in cazul lichidarii ei.
(5) Actiunea preferentiala nu da drept de vot proprietarului ei, daca prezenta lege, alte acte legislative sau statutul societatii nu prevede altfel.
(6) Actiunea preferentiala da proprietarului ei dreptul la primirea unei parti din bunurile societatii in cazul lichidarii acesteia intr-un cuantum corespunzator valorii de lichidare a acestei actiuni.
(7) Valoarea de lichidare a actiunii preferentiale este stabilita in statutul societatii si poate depasi valoarea ei nominala (fixata). Daca in statut nu este stabilita valoarea de lichidare a actiunii preferentiale, in caz de lichidare a societatii, proprietarul acestei actiuni are dreptul la primirea unei parti din bunurile societatii in cuantum corespunzator valorii nominale (fixate) a actiunii.
(8) Cota-parte de actiuni preferentiale nu poate depasi 25% din capitalul social al societatii.
(9) Actiunile ordinare si preferentiale ale societatii pot fi de o singura clasa sau de mai multe clase.

Articolul 15. Clasele de actiuni
(1) Clasa de actiuni este totalitatea actiunilor cu aceleasi caracteristici - acordare de drepturi egale, valoare nominala egala, daca aceasta este stabilita, aceeasi forma si acelasi numar sub care se afla inregistrate in Registrul de stat al hirtiilor de valoare.
(2) Societatea este in drept sa plaseze actiuni preferentiale cu dividende fixate sau nefixate. Dividendele fixate se stabilesc intr-o suma fixata pe o actiune sau in procent fixat fata de valoarea nominala a actiunii.
(3) Actiunile preferentiale cu dividende fixate pot fi cumulative, partial cumulative sau necumulative.
(4) Actiunile cumulative acorda proprietarilor lor dreptul de a primi, printr-un singur varsamint, toate dividendele acumulate intr-o anumita perioada de timp sau dreptul de a primi dividende in urmatoarea perioada daca societatea
nu le-a platit in perioada precedenta.
(5) Actiunile partial cumulative dau dreptul de a primi o parte din dividendele acumulate, iar actiunile necumulative nu dau un asemenea drept.
(6) Actiunea preferentiala cu dividende fixate nu da proprietarului ei dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazurilor:
a) neplatii dividendelor fixate pe actiunile cumulative sau partial cumulative in decursul termenului stabilit de statut. Dreptul la vot inceteaza dupa plata in intregime a dividendelor acumulate;
b) luarii de catre adunarea generala a actionarilor a hotaririi privind modificarea drepturilor proprietarilor de actiuni preferentiale in legatura cu transformarea societatii deschise in societate inchisa, cu reorganizarea ori lichidarea societatii, cu emiterea suplimentara de actiuni preferentiale de alta clasa care dau proprietarilor lor drepturi suplimentare fata de proprietarii actiunilor preferentiale plasate, sau din alte motive prevazute de legislatia cu privire la hirtiile de valoare sau de statutul societatii.
(7) Statutul societatii poate prevedea actiuni preferentiale cu dividende nefixate ce nu dau dreptul la vot. Asupra unor astfel de clase de actiuni se extind prevederile alin.(6) lit. b).
(8) Daca societatea plaseaza actiuni preferentiale de doua sau mai multe clase, in statutul ei va fi prevazuta ordinea de plata a dividendelor anuntate si a valorii de lichidare a actiunilor preferentiale de fiecare clasa.
(9) Societatea este in drept sa plaseze acele clase de actiuni care pot sau trebuie sa fie rascumparate sau convertite de ea (schimbate pe alte clase de hirtii de valoare ale societatii) in modul prevazut de prezenta lege, de alte acte legislative si de statutul societatii.


Articolul 16. Obligatiunile
(1) Obligatiunea este un document, avind una din formele prevazute la art.11 alin.(2), care atesta dreptul proprietarului lui (obligatarului) de a primi suma varsata in contul achitarii obligatiunii si dobinda sau un alt profit aferent in marimea si in termenul stabilite prin decizia de emitere a obligatiunilor.
(2) Obligatarii apar in calitate de creditori ai societatii.
(3) Obligatarii au dreptul preferential fata de actionari la primirea unei parti din profitul societatii sub forma de dobinda sau alt profit.
(4) Valoarea nominala a obligatiunii societatii trebuie sa se imparta la 100 de lei. Termenul de circulatie a obligatiunilor va fi de cel putin un an.
(5) Societatea este in drept sa plaseze obligatiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau obligatarilor dreptul de a schimba obligatiunile pe actiuni ale societatii.
(6) Societatea este in drept sa plaseze numai obligatiuni asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii sau pe cautiunea ori cu garantia tertilor. Decizia de emitere a obligatiunilor va contine date despre patrimoniul societatii, asupra caruia obligatarii au dreptul de detinator de gaj, sau denumirea intreaga a chezasului sau garantului imprumutului prin emitere de obligatiuni in cauza si date despre obligatiile acestuia.
(7) Obligatiunile se platesc numai cu mijloace banesti.
(8) Obligatiunile nu pot fi plasate in scopul de a constitui, intregi sau majora capitalul social al societatii.
(9) Valoarea nominala a tuturor obligatiunilor plasate ale societatii nu trebuie sa depaseasca marimea capitalului ei social.
(10) Societatea este in drept sa achizitioneze sau sa rascumpere actiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge.

Articolul 17. Registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii
(1) Societatea este obligata sa asigure tinerea registrului detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii in conformitate cu prezenta lege si cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
(2) Registrul detinatorilor hirtiilor de valoare (registrul actionarilor, registrul obligatarilor sau registrul detinatorilor altor hirtii de valoare) va cuprinde:
a) datele principale privind societatea emitenta;
b) balanta hirtiilor de valoare ale societatii emitente;
c) conturile analitice ale persoanelor inregistrate in registru (proprietari sau detinatori nominali ai hirtiilor de valoare ale societatii), cu indicarea claselor si numarului de hirtii de valoare care le apartin, valorii lor de achizitie, precum si a grevarii de dreptul de proprietate asupra acestor hirtii de valoare;
d) inscrieri privind cesiunea dreptului de proprietate asupra hirtiilor de valoare ale societatii; precum si
e) alte inscrieri si documente prevazute de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
(3) Registrul detinatorilor hirtiilor de valoare poate fi tinut atit de insasi societatea, cit si de registrator, in temeiul contractului cu privire la tinerea registrului.
(4) Registratorul societatii nu poate fi persoana afiliata a societatii, a organizatiei gestionare sau de audit a societatii.
(5) Daca numarul persoanelor inregistrate in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare este de peste 300, tinerea registrului societatea o va transmite registratorului. In cazul in care societatea nu indeplineste aceasta cerinta, ea va fi obligata sa incheie contract cu registratorul numit de Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare.
(6) Societatea va transmite registratorului documentele necesare pentru tinerea registrului detinatorilor hirtiilor de valoare in modul si in termenele stabilite de legislatia cu privire la hirtiile de valoare si de contractul cu privire la tinerea registrului.
(7) Societatea, pina la incetarea actiunii contractului cu privire la tinerea registrului detinatorilor hirtiilor de valoare, nu este in drept sa transmita tinerea acestui registru unei alte persoane sau sa-l tina de sine statator.
(8) Registratorul este obligat sa faca inscrieri in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare, sa elibereze extrase din registru, sa prezinte societatii listele persoanelor inregistrate in registru, sa confrunte lunar cu societatea balanta actiunilor ei si a altor hirtii de valoare, precum si sa indeplineasca alte obligatii prevazute de prezenta lege, de legislatia cu privire la hirtiile de valoare si de contract.
(9) Balanta actiunilor societatii se va intocmi pe intreaga lor totalitate si pe fiecare clasa, respectindu-se urmatoarele raporturi:
a) numarul de actiuni plasate si neplasate sa fie egal cu numarul de actiuni autorizate spre plasare;
b) numarul de actiuni aflate in circulatie si de actiuni de tezaur sa fie egal cu numarul de actiuni plasate.
(10) Registratorul nu este in drept sa efectueze tranzactii cu hirtiile de valoare ale societatii emitente cu care a incheiat contractul cu privire la tinerea registrului detinatorilor hirtiilor de valoare si sa delege executarea obligatiilor pe acest contract altor persoane fara acordul societatii.
(11) Persoana care tine registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii raspunde pentru prejudiciul cauzat proprietarului sau detinatorului nominal al hirtiilor de valoare in cazurile incalcarii termenelor de efectuare a inscrierii in registru, eschivarii sau refuzului nemotivat de a face inscrierea sau de a elibera extrase din registru, comiterii de greseli la tinerea registrului si in alte cazuri prevazute de legislatie.
(12) Societatea care a incheiat contract cu registratorul nu este eliberata de raspundere in fata actionarilor pentru tinerea registrului detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii.
(13) Actele nelegitime ale persoanei care tine registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii pot fi atacate in organele de conducere ale societatii si/sau in Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare, si/sau in justitie.

Articolul 18. Efectuarea inscrierii in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii
(1) Inscrierea in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii se efectueaza la cererea societatii, achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau detinatorului nominal al hirtiilor de valoare, in termen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevazute de prezenta lege si de alte acte legislative.
(2) Achizitorul de hirtii de valoare se investeste cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul efectuarii inscrierii respective in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii sau in documentatia de evidenta a detinatorului nominal al hirtiilor de valoare in modul stabilit de legislatie.
(3) In cazul refuzului de a efectua inscriere in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare, persoana care tine registrul este obligata sa trimita in scris petitionarului, in termenul prevazut la alin.(1), o instiintare motivata despre acest fapt.
(4) Registratorul si societatea nu raspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor inregistrate in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare in legatura cu neprezentarea de catre aceste persoane a informatiei despre modificarea datelor lor, introduse in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii.
(5) Inscrierile facute in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii constituie temei pentru eliberarea catre proprietarii sau detinatorii nominali ai hirtiilor de valoare a extraselor din registrul actionarilor, registrul obligatarilor sau registrul detinatorilor altor hirtii de valoare ale societatii.

Articolul 19. Extrasul din registrul actionarilor
(1) Extrasul din registrul actionarilor este un document ce confirma inscrierea in contul analitic deschis pe numele actionarului sau detinatorului nominal de actiuni in registrul actionarilor.
(2) Extrasul din registrul actionarilor confirma drepturile actionarului sau detinatorului nominal asupra actiunilor societatii la data eliberarii extrasului.
(3) Extrasul din registrul actionarilor nu este hirtie de valoare si transmiterea lui nu are drept consecinta cesiunea drepturilor asupra actiunilor indicate in extras.
(4) Extrasul din registrul actionarilor va cuprinde:
a) denumirea intreaga a societatii emitente, tipul si sediul ei, precum si marimea capitalului ei social;
b) denumirea documentului - "Extras din registrul actionarilor";
c) numarul de ordine al extrasului;
d) numarul contului analitic al actionarului sau al detinatorului nominal al actiunilor;
e) numele, prenumele, numarul actului de identitate (denumirea, numarul certificatului de inregistrare de stat) al actionarului sau al detinatorului nominal al actiunilor;
f) domiciliul (sediul) actionarului, reprezentantului legal al acestuia sau detinatorului nominal al actiunilor, precum si numerele lui de telefon si de telefax;
g) clasele si numarul de actiuni ce apartin actionarului sau detinatorului nominal;
h) valoarea nominala a actiunilor de fiecare din clasele prevazute la lit. g), daca aceasta a fost stabilita de statutul societatii;
i) numarul tuturor actiunilor plasate de fiecare din clasele prevazute la lit.g);
j) numarul din Registrul de stat sub care sint inregistrate actiunile de fiecare din clasele prevazute la lit.g);
k) drepturile si privilegiile de baza date de actiunile preferentiale de fiecare din clasele prevazute la lit.g), inclusiv marimea dividendelor fixate si valoarea de lichidare a actiunii, daca acestea sint prevazute de statutul societatii;
l) grevarea dreptului de proprietate asupra actiunilor prevazute la lit.g);
m) denumirea intreaga, sediul si numarul certificatului de inregistrare de stat al persoanei care tine registrul actionarilor;
n) data, ora eliberarii extrasului si semnatura persoanei care l-a eliberat;
o) imprimatul sigiliului persoanei juridice care tine registrul actionarilor;
p) inscrierea literala a prevederilor de la alin.(2) si alin.(3).
(5) Alte cerinte fata de extrasul din registrul actionarilor se stabilesc de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.

Articolul 20. Eliberarea extrasului din registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii
(1) Persoana care tine registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii va elibera extras din registru in termen de 3 zile de la data adresarii proprietarului, reprezentantului acestuia sau detinatorului nominal al hirtiilor de valoare ale societatii.
(2) Eliberarea primului extras din registrul detinatorilor hirtiilor de valoare catre proprietarul sau reprezentantul acestuia sau detinatorul nominal al hirtiilor de valoare se face din contul societatii. Eliberarea catre aceeasi persoana a celui de-al doilea extras si a extraselor ulterioare care confirma drepturile asupra acelorasi hirtii de valoare se face cu plata in modul stabilit de legislatia cu privire la hirtiile de valoare, daca statutul societatii nu prevede eliberarea acestor extrase din contul societatii.
(3) Extrasul din registrul detinatorilor hirtiilor de valoare se elibereaza pentru una, citeva sau toate hirtiile de valoare de o clasa, citeva clase ori de toate clasele hirtiilor de valoare ale societatii.
(4) Daca hirtiile de valoare ale societatii se achizitioneaza prin intermediul detinatorului nominal, sarcina de a tine conturile analitice ale proprietarilor acestor hirtii de valoare si de a elibera extrase din conturile analitice revine detinatorului nominal.
(5) Alte cerinte fata de eliberarea extrasului din registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii sau din documentatia de evidenta a detinatorului nominal al hirtiilor de valoare sint prevazute de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.


Articolul 21. Certificatul de actiuni
(1) Certificatul de actiuni este un document aparte, avind elementele prevazute de prezentul articol, care atesta dreptul de proprietate asupra unui anumit numar de actiuni de aceeasi clasa, precum si drepturile proprietarului lor fata de societatea emitenta.
(2) Certificatul de actiuni va cuprinde:
a) denumirea intreaga a societatii emitente, tipul si sediul ei;
b) denumirea documentului - "Certificat de actiuni";
c) numarul de ordine al certificatului;
d) numele, prenumele si numarul actului de identitate (denumirea, numarul certificatului de inregistrare de stat) al actionarului;
e) clasa si numarul de actiuni ce apartin actionarului cu drept de proprietate;
f) valoarea nominala a actiunii, daca a fost stabilita de statutul societatii;
g) numarul de actiuni plasate de clasa data;
h) numarul din Registrul de stat al hirtiilor de valoare sub care sint inregistrate actiunile de clasa data;
i) drepturile si privilegiile de baza date de actiunile de clasa respectiva, inclusiv marimea dividendelor fixate si valoarea de lichidare a actiunii, daca acestea sint prevazute de statutul societatii;
j) semnatura (semnatura in facsimil) conducatorului organului executiv si a contabilului-sef al societatii emitente;
k) imprimatul sigiliului societatii emitente;
l) denumirea intreaga, sediul si numarul certificatului de inregistrare de stat al persoanei care tine registrul actionarilor;
m) data eliberarii certificatului si semnatura persoanei care l-a eliberat.
(3) Certificatul de actiuni care nu corespunde cerintelor prezentei legi si ale legislatiei cu privire la hirtiile de valoare este nul.

Articolul 22. Certificatul de obligatiuni
(1) Certificatul de obligatiuni este un document aparte, avind elementele prevazute de prezentul articol, care atesta dreptul de proprietate asupra unui anumit numar de obligatiuni de aceeasi clasa, precum si drepturile proprietarului lor fata de societatea emitenta.
(2) Certificatul de obligatiuni va cuprinde:
a) denumirea intreaga a societatii emitente, tipul si sediul ei;
b) denumirea documentului - "Certificat de obligatiuni";
c) numarul de ordine al certificatului;
d) numele, prenumele si numarul actului de identitate (denumirea, numarul certificatului de inregistrare de stat) al obligatarului;
e) clasa si numarul de obligatiuni ce apartin obligatarului cu drept de proprietate;
f) valoarea nominala a obligatiunii;
g) numarul de obligatiuni plasate de clasa data;
h) numarul din Registrul de stat al hirtiilor de valoare sub care sint inregistrate obligatiunile de clasa data;
i) termenul de plasare si de stingere a obligatiunilor de clasa data, precum si marimea, modul si termenele de plata a dobinzii sau a altor venituri aferente, prevazute in decizia de emitere a obligatiunilor;
j) semnatura (semnatura in facsimil) conducatorului organului executiv si a contabilului-sef al societatii emitente;
k) imprimatul sigiliului societatii emitente;
l) denumirea intreaga, sediul si numarul certificatului de inregistrare de stat al persoanei care tine registrul obligatarilor;
m) data eliberarii certificatului si semnatura persoanei care l-a eliberat.
(3) Certificatul de obligatiuni care nu corespunde cerintelor prezentei legi si ale legislatiei cu privire la hirtiile de valoare este nul.

Articolul 23. Eliberarea certificatului de hirtii de valoare
(1) Certificatul de actiuni, de obligatiuni si de alte hirtii de valoare ale societatii se elibereaza proprietarului lor, reprezentantului acestuia sau detinatorului nominal in termen de 3 zile de la data adresarii catre persoana care tine registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii.
(2) Certificatul de hirtii de valoare se elibereaza pentru una, citeva sau toate hirtiile de valoare de o clasa.
(3) Eliberarea certificatului de hirtii de valoare, dreptul de proprietate asupra carora a fost atestat printr-un certificat eliberat anterior, nu se permite.
(4) Certificatul de hirtii de valoare la plasarea acestora se elibereaza din contul societatii.
(5) In cazul transmiterii hirtiilor de valoare, certificatul eliberat proprietarului lor precedent va fi anulat, iar noului proprietar al hirtiilor de valoare i se va elibera un alt certificat, daca legislatia cu privire la hirtiile de valoare sau statutul societatii nu prevede altfel.
(6) In caz de pierdere sau deteriorare a certificatului de hirtii de valoare, se elibereaza o copie de pe acesta, platindu-se o taxa stabilita de societate, care sa nu depaseasca cheltuielile pentru confectionarea copiei.
(7) Persoanele care au incalcat conditiile si termenele de eliberare a certificatului raspund in conformitate cu legislatia.

Capitolul 3
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACTIONARILOR

Articolul 24. Actionarii
(1) Actionar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor actiuni ale societatii in modul stabilit de prezenta lege si de alte acte legislative.
(2) Daca o singura actiune apartine citorva persoane, fata de societate aceste persoane sint considerate drept un singur actionar si isi pot exercita drepturile prin reprezentant.
(3) Actionarii nu raspund pentru obligatiile societatii si suporta riscul pierderilor in limita valorii actiunilor ce le apartin.
(4) Fata de bunurile ce apartin societatii cu drept de proprietate actionarul este titular al drepturilor obligationale prevazute de prezenta lege si de statutul societatii.
(5) Actionari pot fi persoane fizice si juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum si state straine si organizatii internationale.
(6) Autoritatile publice au dreptul de a fi actionari ai societatii numai in cazurile prevazute de legislatie. Aceste organe isi exercita drepturile si au obligatii de actionari in conformitate cu prezenta lege, alte acte legislative si cu statutul societatii.

Articolul 25. Drepturile actionarilor
(1) Actionarul are dreptul:
a) sa participe la adunarile generale ale actionarilor, sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere ale societatii;
b) sa ia cunostinta de materialele pentru ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor;
c) sa ia cunostinta si sa faca copii de pe documentele societatii, accesul la care este prevazut de prezenta lege, de statut sau de regulamentele societatii;
d) sa primeasca dividendele anuntate in corespundere cu clasele si proportional numarului de actiuni care ii apartin;
e) sa instraineze actiunile care ii apartin, sa le puna in gaj sau in administrare fiduciara;
f) sa ceara rascumpararea actiunilor care ii apartin, in cazurile prevazute de prezenta lege sau de statutul societatii;
g) sa primeasca o parte din bunurile societatii in cazul lichidarii ei;
h) sa exercite alte drepturi prevazute de prezenta lege sau de statutul societatii.
(2) Actionarul detinator de actiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
(3) Actionarii detinatori de actiuni care nu dau dreptul la vot obtin acest drept la adunarea generala a actionarilor cind se iau hotariri asupra unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de pe ordinea de zi in cazurile prevazute de prezenta lege sau de statutul societatii.
(4) Dreptul la vot, dat de actiunea cu drept de vot, nu poate fi limitat, daca prezenta lege sau alte acte legislative nu prevad altfel.
(5) Actionarul este in drept, in temeiul mandatului sau contractului, sa cesioneze exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau detinatorului nominal de actiuni.
(6) Reprezentant al actionarului poate fi orice persoana, daca prezenta lege sau alte acte legislative nu prevad altfel.
(7) Persoanele cu functii de raspundere ale societatii, cu exceptia membrilor consiliului societatii, nu pot fi reprezentanti ai actionarului.
(8) Actionarul este in drept sa-l inlocuiasca oricind pe reprezentantul sau ori pe detinatorul nominal de actiuni sau sa-i retraga imputernicirile, daca actele legislative, contractul sau actul administrativ nu prevede altfel.
(9) Actionarul care detine actiuni cu drept de vot sau alte hirtii de valoare ale societatii care pot fi convertite in actiuni cu drept de vot are drept de preemtiune asupra actiunilor cu drept de vot plasate public sau asupra altor hirtii de valoare ale societatii care pot fi convertite in actiuni cu drept de vot, daca acest drept este prevazut de statutul societatii sau in decizia de emitere a actiunilor cu plasare publica. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de legislatia cu privire la hirtiile de valoare, de statutul societatii si de decizia de emitere a actiunilor.
(10) Drepturile actionarilor date de actiunile de orice clasa pot fi modificate numai prin hotarirea adunarii generale a actionarilor. Aceasta hotarire este valabila numai in cazul existentei unei hotariri aparte a actionarilor care detin actiuni de clasa data, luata cu votul a unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin trei patrimi din aceste actiuni.
(11) Actionarul care lucreaza in societate nu are drepturi preferentiale fata de ceilalti actionari. Lucratorul societatii care detine actiunile ei nu are drepturi preferentiale fata de ceilalti lucratori ai societatii.
(12) Actionarul nu este in drept sa ceara achizitionarea de catre societate a actiunilor care ii apartin, cu exceptia cazurilor prevazute de prezenta lege, de alte acte legislative sau de statutul societatii.
(13) Actionarul nu este in drept, fara imputerniciri speciale, sa actioneze in numele societatii sau pe cautiunea ori cu garantia societatii.

Articolul 26. Drepturile suplimentare ale actionarilor
(1) Actionarii care detin cel putin 5% din actiunile cu drept de vot ale societatii, pe linga drepturile prevazute la art.25, au de asemenea dreptul, in modul prevazut de prezenta lege, de alte acte legislative si de statutul societatii:
a) sa introduca chestiuni in ordinea de zi a adunarii generale anuale a actionarilor;
b) sa propuna candidati pentru membrii consiliului societatii si ai comisiei de cenzori;
c) sa adreseze instantei judecatoresti cerere in vederea lichidarii societatii daca, in cursul a doua si mai multe adunari generale, actionarii nu au ales consiliul societatii;
d) sa ceara convocarea sedintei extraordinare a consiliului societatii.
(2) Actionarii care detin cel putin 10% din actiunile cu drept de vot ale societatii, pe linga drepturile prevazute la alin. (1), au de asemenea dreptul, in modul prevazut de prezenta lege, de alte acte legislative si de statutul societatii:
a) sa ceara stabilirea costului plasarii actiunilor societatii, in temeiul raportului organizatiei de audit sau al altei organizatii specializate ce nu este persoana afiliata a societatii;
b) sa ceara efectuarea de controale extraordinare ale activitatii economico-financiare a societatii;
c) sa adreseze instantei judecatoresti cerere de reparare a prejudiciului cauzat societatii de persoanele cu functii de raspundere in urma incalcarii intentionate sau grave de catre acestea a prevederilor prezentei legi sau ale altor acte legislative.
(3) Actionarii care detin cel putin 25% din actiunile cu drept de vot ale societatii, pe linga drepturile prevazute la alin. (1) si alin. (2), au de asemenea dreptul sa ceara convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor in modul stabilit de prezenta lege si de statutul societatii.
(4) Actionarilor mentionati la alin. (1) - (3) statutul societatii le poate da si alte drepturi suplimentare.

Articolul 27. Dreptul de a instraina actiunile societatii inchise
(1) Actionarul societatii inchise care doreste sa-si vinda actiunile este obligat sa trimita in scris organului executiv al societatii o oferta cu indicarea conditiilor tranzactiei propuse.
(2) Daca, in decurs de o luna de la data primirii de catre societate a ofertei actionarului, alti actionari ai societatii nu si-au exercitat dreptul de preemtiune asupra actiunilor instrainate, societatea poate sa achizitioneze sau sa propuna aceste actiuni unui tert.
(3) Daca societatea sau tertul indicat de ea, in decursul celei de-a doua luni de la data primirii de catre societate a ofertei actionarului, nu s-a folosit de dreptul de a achizitiona actiunile instrainate, actionarul este in drept sa le vinda oricarei alte persoane la un pret nu mai mic decit cel propus altor actionari.
(4) La cererea creditorilor actionarului societatii inchise, actiunile apartinind actionarului mentionat pot fi vindute in temeiul hotaririi instantei judecatoresti daca, in decurs de 2 luni de la data inaintarii cererii, nici actionarii societatii, nici societatea insasi nu s-au folosit de dreptul de preemtiune asupra acestor actiuni.
(5) Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii inchise pe calea succesiunii de drepturi (mostenirii), cu titlu de cautiune, precum si in alte temeiuri prevazute de legislatie sau de statutul societatii, nu necesita acordul nici al actionarilor, nici al societatii.

Articolul 28. Apararea drepturilor si intereselor legitime ale actionarilor
(1) Apararea drepturilor si intereselor legitime ale actionarilor este asigurata de prezenta lege, de legislatia cu privire la hirtiile de valoare si de alta legislatie.
(2) Pentru apararea drepturilor si intereselor lor legitime, actionarii sint in drept, in modul stabilit de legislatie, sa sesizeze organele de conducere ale societatii si/sau Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare, si/sau instanta judecatoreasca.
(3) Societatea este obligata sa examineze plingerile si propunerile actionarilor in termen de o luna de la data primirii lor si sa dea raspuns in fond.

Articolul 29. Obligatiile actionarilor
(1) Actionarul este obligat:
a) sa informeze persoana care tine registrul actionarilor despre toate schimbarile din datele sale, introduse in registru;
b) sa comunice in scris societatii, Comisiei de stat pentru piata hirtiilor de valoare si organului de stat care efectueaza reglementarea antimonopolista despre achizitionarea de actiuni ale societatii deschise in numar ce depaseste limita stabilita de prezenta lege, de legislatia cu privire la hirtiile de valoare sau de alta legislatie;
c) sa indeplineasca alte obligatii prevazute de prezenta lege sau de alte acte legislative.
(2) Actionarii persoane cu functii de raspundere ale societatii deschise sint obligati sa comunice in scris societatii si Comisiei de stat pentru piata hirtiilor de valoare despre toate tranzactiile lor cu actiunile societatii, in modul prevazut de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
(3) Daca, in urma neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a cerintelor prevazute la alin. (1) si alin. (2), societatii i-a fost cauzat un prejudiciu, actionarul raspunde in fata societatii cu marimea prejudiciului cauzat.

Titlul II
INFIINTAREA SI INREGISTRAREA SOCIETATII

Capitolul 4
INFIINTAREA SOCIETATII

Articolul 30. Dispozitii generale
(1) Societatea poate fi infiintata pe calea organizarii unei societati noi sau a reorganizarii unei persoane juridice in functiune.
(2) Infiintarea societatii va include incheierea contractului de societate (luarea hotaririi de infiintare a societatii), subscrierea fondatorilor la actiunile plasate si tinerea adunarii constitutive.
(3) Societatea poate fi infiintata de o singura persoana. In acest caz, decizia de infiintare a societatii va fi luata de aceasta persoana de sine statator si se va perfecta sub forma de declaratie de fondare a societatii.

Articolul 31. Fondatorii societatii
(1) Sint considerati fondatori ai societatii persoanele fizice si juridice care au luat decizia de a o infiinta.
(2) Fondatori ai societatii pot fi persoane fizice capabile si persoane juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum si state straine si organizatii internationale.
(3) In calitate de fondatori ai societatilor, in numele Republicii Moldova sau al unitatilor administrativ-teritoriale, apar autoritatile publice determinate de legislatie.
(4) Intreprinderile de stat si municipale sint in drept sa fondeze societati in temeiul autorizatiilor autoritatilor publice.
(5) Numarul fondatorilor societatii deschise nu este limitat, iar al societatii inchise, nu va depasi 50.
(6) Societatea poate fi infiintata de un singur fondator (alcatuita dintr-un singur actionar) numai in cazul in care fondatorul (actionarul) nu este o alta societate comerciala alcatuita dintr-o singura persoana.
(7) Fondatorii sint in drept sa savirseasca numai actiuni ce tin de infiintarea societatii si numai in limitele stabilite de contractul de societate.
(8) Fondatorii suporta toate cheltuielile necesare infintarii si inregistrarii societatii, care se restituie de societate in temeiul darii de seama a fondatorilor asupra cheltuielilor suportate.
(9) Fondatorii societatii nu pot beneficia de drepturi suplimentare daca aceste drepturi nu sint date de actiunile societatii detinute de fondatori.
(10) Fondatorii societatii raspund solidar pentru obligatiile lor:
a) legate de infiintarea societatii, inclusiv in cazul maririi de catre ei a valorii aporturilor nebanesti la capitalul social al societatii;
b) aparute in cazul savirsirii de catre ei a unor actiuni in numele societatii dupa ce s-a considerat ca fondarea societatii nu a avut loc.
(11) Societatea raspunde pentru obligatiile fondatorilor legate de infiintarea ei numai in cazul in care adunarea generala a actionarilor aproba ulterior actiunile savirsite de acestia.

Articolul 32. Documentele de constituire
(1) Documente de constituire ale societatii sint contractul de societate (declaratia de constituire a societatii) si statutul societatii.
(2) Contractul de societate (declaratia de constituire a societatii) are prioritate fata de statutul societatii pina la inregistrarea ei de stat.
(3) Efectul contractului de societate (declaratiei de constituire a societatii) inceteaza dupa inregistrarea de stat a societatii si executarea de catre fondatori a tuturor obligatiilor lor.
(4) Informatiile din documentele de constituire ale societatii nu pot fi obiect al secretului comercial.

Articolul 33. Contractul de societate
(1) Contractul de societate stabileste conditiile activitatii comune a fondatorilor in vederea infiintarii societatii.
(2) Contractul de societate va cuprinde:
a) numele, prenumele, numerele actelor de identitate (denumirile, numerele certificatelor cu privire la inregistrarea de stat) ale fondatorilor, domiciliul (sediul) lor, cetatenia (locul de inregistrare), precum si alte date despre fondatori necesare pentru a fi inscrise in Registrul de stat al comertului;
b) denumirea intreaga si cea prescurtata a societatii care se infiinteaza, tipul si sediul ei;
c) scopul si obiectul de activitate al societatii;
d) marimea prezumtiva a capitalului social;
e) clasele si numarul de actiuni plasate la infiintarea societatii;
f) caracteristicile fiecarei clase de actiuni plasate la infiintarea societatii;
g) suma, modul si termenele de plata a actiunilor achizitionate de fondatori;
h) modul si termenele de infiintare a societatii, obligatiile fondatorilor si raspunderea acestora;
i) lista fondatorilor imputerniciti sa depuna cererea de inregistrare a societatii;
j) modul si termenele de pregatire si de tinere a adunarii constitutive;
k) modul si termenele de restituire a cheltuielilor de infiintare si inregistrare a societatii.
(3) Contractul de societate poate cuprinde si alte date ce nu sint in contradictie cu legislatia.
(4) Contractul de societate va fi semnat de toti fondatorii si autentificat in modul stabilit de legislatie.
(5) Declaratia de constituire a societatii va cuprinde aceleasi date si se va perfecta in acelasi mod ca si contractul de societate.

Articolul 34. Plasarea actiunilor la infiintarea societatii
(1) Plasarea actiunilor la infiintarea societatii se efectueaza in conditiile prezentei legi, legislatiei cu privire la hirtiile de valoare si contractului de societate, prin subscrierea secreta a fondatorilor.
(2) Actiunile societatii care se infiinteaza vor fi plasate numai intre fondatori.
(3) La infiintarea societatii nu se admite plasarea actiunilor la un pret mai mic decit valoarea lor nominala, daca aceasta valoare este stabilita in contractul de societate.
(4) Mijloacele banesti in contul achitarii actiunilor se depun de catre fondatori la contul bancar provizoriu in temeiul contractului de societate (declaratiei de constituire a societatii). La acelasi cont se vireaza dobinda obtinuta ca rezultat al utilizarii acestor mijloace de catre banca. Fondatorii nu au dreptul sa utilizeze mijloacele mentionate pina la inregistrarea societatii sau pina la momentul considerarii societatii ca nefiind constituita.
(5) Aporturile nebanesti in contul achitarii actiunilor se predau cu proces-verbal de catre fondatorii organului executiv al societatii in termen de o luna de la data inregistrarii de stat a societatii.
(6) Fondatorii care au facut aporturi nebanesti in capitalul social al societatii in volum incomplet:
a) raspund solidar, in limita partii neachitate a acestor aporturi, pentru obligatiile societatii aparute dupa inregistrarea ei de stat;
b) pot sa transmita tertilor obligatiile lor fata de societate numai pe calea transferului datoriei.

Articolul 35. Statutul societatii
(1) Statutul societatii va cuprinde:
a) denumirea intreaga si cea prescurtata a societatii, tipul si sediul ei;
b) scopul, obiectul de activitate si durata societatii;
c) marimea capitalului social;
d) clasele si numarul de actiuni autorizate spre plasare si plasate;
e) caracteristicile fiecarei clase de actiuni autorizate spre plasare si plasate;
f) drepturile si obligatiile actionarilor;
g) structura, atributiile, modul de constituire si de functionare a organelor de conducere ale societatii;
h) modul de luare a hotaririlor de catre organele de conducere ale societatii, inclusiv lista chestiunilor asupra carora hotarirea se ia cu majoritatea calificata de voturi sau in unanimitate;
i) modul si termenele de pregatire si tinere a adunarii generale a actionarilor;
j) modul de emitere a actiunilor autorizate spre plasare;
k) modul de instrainare a actiunilor (pentru societatile inchise);
l) modul de incheiere a tranzactiilor de proportii si a tranzactiilor cu conflict de interese;
m) modul de emitere a obligatiunilor autorizate spre plasare;
n) modul si termenele de plata a dividendelor si de acoperire a pierderilor societatii;
o) modul de creare si de utilizare a capitalului de rezerva;
p) denumirea si sediul filialelor si reprezentantelor societatii;
q) temeiurile si modul de schimbare a tipului societatii, de reorganizare sau lichidare a ei, potrivit hotaririi adunarii generale a actionarilor.
(2) Statutul societatii poate cuprinde si alte date ce nu sint in contradictie cu legislatia.
(3) Prevederile statutului societatii sint obligatorii pentru persoanele cu functii de raspundere si actionarii societatii.
(4) Prevederile statutului societatii ce sint in contradictie cu legislatia sint nevalabile de la data adoptarii.
(5) Modificarile si completarile facute in statutul societatii sau statutul societatii in redactie noua intra in vigoare la data inregistrarii lor de stat.

Articolul 36. Adunarea constitutiva
(1) Adunarea constitutiva se tine in termenul prevazut de contractul de societate, sub conditia varsarii in intregime de catre fondatorii societatii a mijloacelor banesti in contul achitarii actiunilor plasate la infiintarea societatii.
(2) Adunarea constitutiva este legala (are cvorum) daca la ea sint prezenti toti fondatorii sau reprezentantii lor. In caz de lipsa a cvorumului, adunarea se convoaca repetat.
(3) Daca si la adunarea constitutiva convocata repetat lipseste cvorumul, se considera ca fondarea societatii nu a avut loc prin decizia fondatorilor si a reprezentantilor lor prezenti. Aceasta decizie se aduce la cunostinta tuturor fondatorilor in termen de 7 zile de la data luarii ei.
(4) Adunarea constitutiva :
a) aproba valoarea aporturilor nebanesti ce urmeaza a fi facute in contul achitarii actiunilor plasate la infiintarea societatii;
b) hotaraste cu privire la fondarea societatii si aproba statutul ei;
c) constituie organele de conducere ale societatii, prevazute de prezenta lege si de statutul societatii;
d) solutioneaza alte chestiuni referitoare la infiintarea si inceputul functionarii societatii, care nu sint in contradictie cu legislatia si cu documentele de constituire.
(5) La adunarea constitutiva, toate hotaririle se iau cu cel putin trei patrimi din voturile reprezentate de actiunile plasate si se consemneaza intr-un proces-verbal in modul stabilit la art.64 alin.(1), alin.(2) si alin.(4).
(6) In cazul neexecutarii de catre fondatori a prevederilor prezentului articol, se poate considera, potrivit hotaririi instantei judecatoresti, ca fondarea societatii nu a avut loc. Dreptul de a adresa instantei judecatoresti cerere in vederea considerarii ca fondarea societatii nu a avut loc il are orice fondator sau actionar al societatii, precum si Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare.

Capitolul 5
INREGISTRAREA

Articolul 37. Inregistrarea societatii si a patrimoniului ei
(1) Societatea este supusa inregistrarii de stat in modul stabilit de legislatie.
(2) Societatea se considera infiintata (obtine drepturi de persoana juridica) la data inregistrarii ei de stat.
(3) Societatea, in termen de 2 luni de la data inregistrarii de stat, este obligata:
a) sa primeasca de la fondatori, pe baza de proces-verbal, aporturi nebanesti in contul achitarii actiunilor plasate la fondarea societatii; si
b) sa inregistreze bunurile mobiliare si imobiliare, predate de fondatori, ce se supun inregistrarii in conformitate cu legislatia.

Articolul 38. Inregistrarea actiunilor plasate la infiintarea societatii. Efectuarea primelor inscrieri in registrul actionarilor
(1) Societatea, pentru inregistrarea de stat a actiunilor plasate la infiintarea sa, este obligata sa prezinte Comisiei de stat pentru piata hirtiilor de valoare copiile de pe documentele de constituire, lista subscriitorilor de actiuni si alte documente prevazute de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) vor fi prezentate in termen de 15 zile de la data:
a) inregistrarii de stat a societatii, daca contractul de societate nu prevede depunerea aporturilor nebanesti in contul achitarii actiunilor; sau
b) achitarii in volum deplin a tuturor actiunilor plasate la infiintarea societatii, daca contractul de societate prevede depunerea aporturilor nebanesti in contul achitarii actiunilor.
(3) Neexecutarea dispozitiilor alin.(1) constituie temei pentru lichidarea societatii potrivit hotaririi instantei judecatoresti. Dreptul de a adresa instantei judecatoresti cerere in vederea lichidarii societatii il are orice actionar al societatii, precum si Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare.
(4) Inregistrarea de stat a actiunilor plasate la infiintarea societatii se efectueaza in termen de 15 zile de la data prezentarii documentelor necesare si cuprinde:
a) recunoasterea valabilitatii subscrierii la actiuni;
b) atribuirea numarului de inregistrare de stat fiecarei clase de actiuni plasate;
c) efectuarea inscrierii respective in Registrul de stat al hirtiilor de valoare.
(5) Societatea, in termen de 15 zile de la data inregistrarii de stat a actiunilor plasate la infiintarea societatii, este obligata sa asigure intocmirea registrului actionarilor si efectuarea in el a primelor inscrieri privind actionarii, reprezentantii lor legali sau detinatorii nominali de actiuni.
(6) Primele inscrieri in registrul actionarilor se fac in temeiul deciziei Comisiei de stat pentru piata hirtiilor de valoare cu privire la inregistrarea actiunilor plasate la infiintarea societatii si al listei subscriitorilor de actiuni.
(7) Alte cerinte fata de inregistrarea de stat a actiunilor plasate la infiintarea societatii si fata de efectuarea primelor inscrieri in registrul actionarilor se stabilesc de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.

Titlul III
CAPITALUL, PROFITUL, DIVIDENDELE

Capitolul 6
CAPITALUL SOCIETATII

Articolul 39. Activele nete
(1) Active nete ale societatii sint activele scutite de obligatiile (datoriile) societatii.
(2) Sursa a activelor nete este capitalul propriu al societatii, constituit din capitalul social, capitalul suplimentar si capitalul de rezerva, din profitul nedistribuit, precum si din alte mijloace prevazute de legislatie.
(3) Activele nete se calculeaza potrivit valorii de inventar (initiale), iar in cazurile prevazute de legislatie, potrivit valorii curente de piata.
(4) Modul de determinare a valorii activelor nete (capitalului propriu) ale societatii, precum si de reflectare a lor in darile de seama, se stabileste de legislatie.
(5) Valoarea activelor nete ale societatii nu poate fi mai mica decit marimea capitalului ei social.
(6) Daca, la expirarea celui de-al doilea an financiar sau a oricarui an financiar ulterior, valoarea activelor nete ale societatii, potrivit bilantului anual al societatii, va fi mai mica decit marimea capitalului social, adunarea generala anuala a actionarilor este obligata sa ia hotarire:
a) cu privire la reducerea capitalului social; si/sau
b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de catre actionarii societatii a unor aporturi suplimentare, in modul prevazut de statutul societatii; sau
c) cu privire la lichidarea societatii.
(7) Pina la corelarea valorii activelor nete ale societatii cu marimea capitalului ei social in modul prevazut la alin.(6) lit. a) si b), emiterea hirtiilor de valoare ale societatii nu se admite.
(8) Neexecutarea dispozitiilor alin. (6) constituie temei pentru lichidarea societatii potrivit hotaririi instantei judecatoresti. Dreptul de a adresa instantei judecatoresti cerere in vederea lichidarii societatii il are orice actionar al societati, precum si Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare.

Articolul 40. Capitalul social
(1) Capitalul social al societatii determina valoarea minima a activelor nete ale societatii, care asigura interesele patrimoniale ale creditorilor si actionarilor.
(2) Capitalul social al societatii deschise nu poate fi mai mic de 20 mii lei, iar al societatii inchise de 10 mii lei.
(3) Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite in contul achitarii actiunilor si va fi egal cu suma valorii nominale (fixate) a actiunilor plasate, daca aceasta a fost stabilita.
(4) Daca valoarea aporturilor efectuate in contul platii actiunilor depaseste valoarea nominala (fixata) a actiunilor plasate, aceasta depasire constituie capitalul suplimentar al societatii, care poate fi utilizat numai pentru intregirea, inclusiv majorarea, capitalului social al societatii.
(5) Daca societatea a plasat actiuni a caror valoare nominala (fixata) nu a fost stabilita, capitalul social va fi egal cu valoarea sumara a aporturilor depuse in contul platii actiunilor.
(6) Valoarea actiunilor autorizate spre plasare, insa neplasate, ale societatii nu se include in capitalul ei social.
(7) Marimea capitalului social se indica in statut, bilant, registrul actionarilor si pe foaia cu antet ale societatii.

Articolul 41. Aporturi la capitalul social
(1) Felurile aporturilor la capitalul social al societatii se stabilesc de prezenta lege, de contractul de societate sau de hotarirea privind emiterea suplimentara de actiuni.
(2) Aporturi la capitalul social pot fi:
a) mijloace banesti;
b) hirtiile de valoare platite in intregime;
c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate in bani.
(3) Aporturile nebanesti la capitalul social pot fi transmise societatii cu drept de proprietate sau cu drept de folosinta.
(4) Obiectele proprietatii publice ce nu sint supuse privatizarii pot fi transmise societatii in calitate de aport la capitalul social numai cu drept de folosinta.
(5) Valoarea de piata a aporturilor nebanesti transmise societatii cu drept de folosinta se determina pornind de la arenda calculata pe perioada stabilita in documentele de constituire ale societatii sau in hotarirea adunarii generale a actionarilor.
(6) Valoarea de piata a aporturilor nebanesti se aproba prin hotarirea adunarii constitutive sau a adunarii generale a actionarilor ori prin decizia consiliului societatii, pornindu-se de la preturile pietei organizate publicate la data transmiterii acestor aporturi.
(7) Daca valoarea de piata a aportului nebanesc al fondatorului sau al actionarului societatii depaseste 10% din capitalul social al societatii si bunurile ce constituie acest aport nu circula pe piata organizata, valoarea de piata a acestui aport se aproba in temeiul raportului organizatiei de audit sau al unei alte organizatii specializate care nu este persoana afiliata a societatii.
(8) In cazul prelungirii dreptului de folosinta a aporturilor nebanesti, cesionat societatii, societatea este obligata sa elibereze suplimentar actiuni proprietarului acestor aporturi in modul prevazut de documentele de constituire sau de hotarirea adunarii generale a actionarilor societatii.
(9) In cazul incetarii inainte de termen a dreptului de folosinta a aporturilor nebanesti, cesionat societatii, actionarul este obligat sa restituie societatii dividendele si actiunile primite in plus, in modul prevazut de documentele de constituire sau de hotarirea adunarii generale a actionarilor societatii.
(10) Modificarea, in conformitate cu legislatia, a valorii de inventar a patrimoniului societatii, inclusiv a celui depus in calitate de aport la capitalul social, nu constituie temei pentru modificarea marimii capitalului social si a cotelor actionarilor in el, daca legislatia, statutul societatii sau hotarirea adunarii generale a actionarilor nu prevede altfel.
(11) Aporturi la capitalul social nu pot fi:
a) evaluarea in bani a activitatii fondatorilor pentru infiintarea societatii, precum si a activitatii de munca a actionarilor care lucreaza in societate;
b) obligatiile (datoriile) fondatorilor, actionarilor societatii si ale altor persoane;
c) bunurile mobiliare si imobiliare neinregistrate, inclusiv produsele activitatii intelectuale, supuse inregistrarii in conformitate cu legislatia;
d) bunurile apartinind achizitorului de actiuni cu drept de administrare economica sau gestionare operativa, fara acordul proprietarului acestor bunuri;
e) bunurile destinate consumului populatiei civile, a caror circulatie este interzisa ori limitata de actele legislative, fara acordul autoritatii publice stabilite de legislatie.

Articolul 42. Procedura de modificare a capitalului social
(1) Capitalul social al societatii poate fi modificat prin marirea sau reducerea lui, in conformitate cu prezenta lege, cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare si cu statutul societatii.
(2) Hotarirea de modificare a capitalului social se ia de adunarea generala a actionarilor, iar in cazurile prevazute la art.43 alin. (2), de consiliul societatii.
(3) Hotarirea de modificare a capitalului social va contine motivele, modul si volumul modificarii capitalului social, precum si datele despre numarul de actiuni plasate sau anulate ale societatii si valoarea lor nominala (fixata), daca aceasta este stabilita.
(4) Modificarea capitalului social, precum si a claselor, numarului si valorii nominale a actiunilor plasate, se reflecta in statutul societatii si se inregistreaza in modul prevazut de prezenta lege si de alte acte legislative.
(5) Societatea este obligata sa inregistreze la Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare totalurile emiterii suplimentare de actiuni sau totalurile achizitionarii sau rascumpararii actiunilor plasate ce urmeaza a fi anulate. Fara inregistrarea totalurilor mentionate, inregistrarea modificarii capitalului social al societatii nu se admite.
(6) Modificarea inregistrata a capitalului social se va reflecta in bilant, in registrul actionarilor si pe foaia cu antet ale societatii.

Articolul 43. Marirea capitalului social
(1) Capitalul social al societatii poate fi marit prin:
a) marirea valorii nominale (fixate) a actiunilor plasate; si/sau
b) plasarea de actiuni ale emisiunii suplimentare in limitele claselor si numarului de actiuni autorizate spre plasare.
(2) Consiliul societatii are dreptul sa ia decizii pentru marirea capitalului social cu cel mult 50% prin marirea valorii fixate a actiunilor plasate si/sau emiterea suplimentara de actiuni. Statutul societatii poate prevedea o norma mai mica, in limitele careia consiliul societatii este in drept sa ia decizii pentru marirea capitalului social.
(3) Surse ale maririi capitalului social pot fi:
a) capitalul propriu al societatii in limita partii ce depaseste capitalul ei social si cel de rezerva; si/sau
b) aporturile primite de la achizitorii de actiuni.
(4) Marirea valorii nominale (fixate) a actiunilor plasate se efectueaza in proportie egala pentru toate actiunile societatii, daca statutul nu prevede ca aceasta marire a valorii se extinde asupra actiunilor de o clasa sau de citeva clase.

Articolul 44. Plasarea actiunilor emisiunii suplimentare
(1) Plasarea actiunilor emisiunii suplimentare se efectueaza in corespundere cu prezenta lege, cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare, cu statutul societatii si cu decizia de emitere suplimentara de actiuni.
(2) Emiterea suplimentara de actiuni se efectueaza dupa inregistrarea de stat a actiunilor plasate la infiintarea societatii.
(3) Conditiile emiterii suplimentare de actiuni, inclusiv costul plasarii lor, vor fi aceleasi pentru toti achizitorii de actiuni.
(4) Societatea inchisa este in drept sa efectueze plasarea individuala a actiunilor emisiunii suplimentare in cadrul unui cerc limitat de persoane, a caror lista se aproba de majoritatea actionarilor in modul prevazut de statutul acestei societati.
(5) Societatea deschisa este de asemenea in drept sa efectueze plasarea individuala a actiunilor emisiunii suplimentare, daca legislatia sau statutul societatii nu prevede altfel.
(6) Actiunile emisiunii suplimentare platite in intregime cu capitalul propriu al societatii se repartizeaza intre actionarii societatii fara plata, in corespundere cu clasele si proportional numarului de actiuni care le apartin.
(7) Mijloacele banesti incasate de la plasarea publica a actiunilor emisiunii suplimentare se vireaza la contul bancar provizoriu al societatii.
(8) Plasarea publica a actiunilor emisiunii suplimentare se va incheia cel mai tirziu peste 6 luni de la data inregistrarii prospectului de emisiune a actiunilor.
(9) Pina la inregistrarea totalurilor emisiunii suplimentare de actiuni, mijloacele virate la contul bancar provizoriu al societatii pot fi utilizate de societate numai in cazul acordarii de catre banca sau alta persoana juridica a unei cautiuni sau garantari a obligatiilor prevazute la alin. (11).
(10) Inscrierile in registrul actionarilor in legatura cu totalurile emisiunii suplimentare de actiuni, se fac in baza darii de seama inregistrate cu privire la totalurile emisiunii suplimentare de actiuni, a hotaririi de inregistrare a maririi capitalului social si a listei subscriitorilor de actiuni.
(11) In cazul in care Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare considera ca plasarea publica a actiunilor emisiunii suplimentare nu a avut loc, societatea va restitui achizitorilor de actiuni mijloacele depuse de ei in contul platii actiunilor, precum si dobinda obtinuta ca rezultat al utilizarii acestor mijloace, in modul prevazut de legislatie si de prospectul de emisiune a actiunilor.

Articolul 45. Reducerea capitalului social
(1) Capitalul social al societatii poate fi redus prin:
a) reducerea valorii nominale (fixate) a actiunilor plasate; si/sau
b) anularea actiunilor de tezaur.
(2) Reducerea capitalului social sub limita stabilita la art.40 alin.(2) nu se admite.
(3) Hotarirea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicata de societate in termen de 15 zile de la data luarii ei.
(4) Creditorii societatii, in termen de o luna de la data publicarii hotaririi cu privire la reducerea capitalului social, au dreptul sa ceara de la societate:
a) acordarea de cautiuni sau garantarea obligatiilor asumate de ea; sau
b) executarea inainte de termen sau incetarea inainte de termen a obligatiilor societatii si repararea prejudiciilor cauzate de aceasta.
(5) In cazul in care cerintele prevazute la alin. (4) lipsesc sau sint satisfacute, hotarirea pentru reducerea capitalului social intra in vigoare dupa trecerea a 2 luni de la data publicarii.
(6) Daca adunarea generala a actionarilor a luat hotarirea de a plati actionarilor o parte din activele nete ale societatii din motivul reducerii capitalului ei social, aceasta plata se efectueaza numai dupa inregistrarea modificarilor respective in statutul societatii.

Articolul 46. Capitalul de rezerva
(1) Societatea formeaza un capital de rezerva, a carui marime va fi stabilita de statut si va constitui nu mai putin de 15% din capitalul social al societatii.
(2) Capitalul de rezerva se formeaza din defalcari anuale din profitul net pina la atingerea marimii prevazute de statutul societatii. Volumul defalcarilor se stabileste de adunarea generala a actionarilor si va constitui nu mai putin de 5% din profitul net al societatii.
(3) Capitalul de rezerva trebuie sa fie plasat in active cu lichiditate inalta, care ar asigura folosirea lui in orice moment.
(4) Capitalul de rezerva se foloseste numai in cazul insuficientei de profit, precum si de mijloace ale fondurilor speciale ale societatii, si se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor societatii si/sau plata dobinzii sau a altor venituri aferente obligatiunilor plasate de ea.

Capitolul 7
PROFITUL SOCIETATII SI DIVIDENDELE

Articolul 47. Profitul (pierderile) societatii
(1) Profitul (pierderile) societatii se stabileste in conformitate cu prevederile legislatiei.
(2) Profitul net se formeaza dupa achitarea impozitelor si altor plati obligatorii si ramine la dispozitia societatii.
(3) Profitul net poate fi utilizat pentru:
a) plata dobinzii sau a altor venituri aferente obligatiunilor plasate de societate;
b) acoperirea pierderilor din anii precedenti;
c) formarea capitalului de rezerva;
d) plata recompenselor catre membrii consiliului societatii si ai comisiei de cenzori;
e) investirea in vederea dezvoltarii productiei;
f) plata dividendelor; precum si pentru
g) alte scopuri, in corespundere cu legislatia si cu statutul societatii.
(4) Decizia de repartizare a profitului net in cursul anului financiar se ia de consiliul societatii, in baza normativelor de repartizare aprobate de adunarea generala a actionarilor, iar hotarirea de repartizare a profitului net anual se ia de adunarea generala anuala a actionarilor, la propunerea consiliului societatii.

Articolul 48. Dividendele
(1) Cota-parte din profitul net al societatii, care se repartizeaza intre actionari in corespundere cu clasele si proportional numarului de actiuni care le apartin, constituie dividend.
(2) Societatea are dreptul sa plateasca dividende intermediare (trimestriale, semestriale) si anuale pe actiunile aflate in circulatie.
(3) Societatea nu are dreptul sa garanteze plata dividendelor.
(4) Obligatiile societatii referitoare la plata dividendelor apar la data anuntarii hotaririi cu privire la plata lor.
(5) Societatea nu este in drept sa ia hotarire cu privire la plata dividendelor:
a) pina la rascumpararea actiunilor plasate care urmeaza a fi rascumparate in conformitate cu art. 79 alin.(2);
b) daca, la data luarii hotaririi cu privire la plata dividendelor, societatea este insolvabila sau plata dividendelor va duce la insolvabilitatea ei;
c) daca valoarea activelor nete, conform ultimului bilant al societatii, este mai mica decit capitalul ei social sau va deveni mai mica in urma platii dividendelor;
d) pe actiunile ordinare daca nu s-a hotarit cu privire la plata dividendelor pe actiunile preferentiale;
e) pe orice actiuni daca nu s-a hotarit cu privire la plata dobinzii pe obligatiuni.

Articolul 49. Plata dividendelor
(1) Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de consiliul societatii, iar hotarirea cu privire la plata dividendelor anuale se ia de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului societatii.
(2) In hotarirea cu privire la plata dividendelor se va indica:
a) data la care este intocmita lista actionarilor care au dreptul sa primeasca dividende;
b) cuantumul dividendelor pe o actiune de fiecare clasa aflata in circulatie;
c) forma si termenul de plata a dividendelor.
(3) Pentru fiecare plata a dividendelor, consiliul societatii asigura intocmirea listei actionarilor care au dreptul sa primeasca dividende.
(4) In lista actionarilor care au dreptul sa primeasca dividende intermediare vor fi inscrisi actionarii si detinatorii nominali de actiuni inregistrati in registrul actionarilor cel mai tirziu cu 15 zile pina la luarea hotaririi cu privire la plata dividendelor intermediare, iar in lista actionarilor care au dreptul sa primeasca dividende anuale vor fi inscrisi actionarii si detinatorii nominali de actiuni inregistrati in registrul mentionat la data fixata de consiliul societatii in conformitate cu art.54 alin.(2).
(5) Adunarea generala a actionarilor este in drept sa aprobe dividendele anuale in cuantum nu mai mic decit dividendele intermediare platite si nu mai mare decit dividendele propuse de consiliul societatii.
(6) Marimea dividendelor anuntate pe fiecare actiune de aceeasi clasa trebuie sa fie egala, indiferent de termenul plasarii actiunilor.
(7) Dividendele se platesc cu mijloace banesti, iar in cazurile prevazute de statutul societatii, se platesc cu actiuni sau cu alte bunuri destinate consumului populatiei civile, a caror circulatie nu este interzisa sau limitata de actele legislative.
(8) Pentru plata dividendelor fixate pe actiunile preferentiale poate fi constituit un fond special din contul defalcarilor din profitul net al societatii.
(9) Dividendele pe actiunile de aceeasi clasa pot fi platite cu actiuni de alta clasa numai in temeiul hotaririlor luate in modul prevazut la art.25 alin.(10).
(10) Termenul de plata a dividendelor se stabileste de consiliul societatii in conformitate cu statutul societatii, insa nu poate fi mai mare de 3 luni de la data luarii deciziei cu privire la plata lor.
(11) Decizia cu privire la plata dividendelor de catre societatea deschisa va fi publicata in termen de 15 zile de la data luarii ei.
(12) Dividendele care nu au fost primite de actionar din vina lui in decurs de 3 ani de la data aparitiei dreptului de primire a lor se trec la venitul societatii si nu pot fi revendicate de actionar.

Titlul IV
ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETATII

Capitolul 8
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Articolul 50. Adunarea generala a actionarilor si atributiile ei
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii si se tine cel putin o data pe an.
(2) Hotaririle adunarii generale a actionarilor in problemele ce tin de atributiile ei sint obligatorii pentru persoanele cu functii de raspundere si actionarii societatii.
(3) Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii exclusive:
a) aproba statutul societatii in redactie noua sau modificarile si completarile aduse in statut, inclusiv cele ce tin de schimbarea claselor si numarului de actiuni autorizate spre plasare, de convertirea, denominalizarea, consolidarea sau impartirea actiunilor societatii, cu exceptia modificarilor si completarilor prevazute la art.65 alin.(2) lit. f) si lit. g);
b) hotaraste cu privire la modificarea capitalului social, cu exceptia cazurilor prevazute la art.43 alin.(2);
c) aproba regulamentul consiliului societatii, alege membrii lui si inceteaza inainte de termen imputernicirile lor, stabileste cuantumul retributiei muncii lor, remuneratiilor anuale si compensatiilor, precum si hotaraste cu privire la tragerea la raspundere sau eliberarea de raspundere a membrilor consiliului societatii;
d) aproba regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei si inceteaza inainte de termen imputernicirile lor, stabileste cuantumul retributiei muncii lor si compensatiilor, precum si hotaraste cu privire la tragerea la raspundere sau eliberarea de raspundere a membrilor comisiei de cenzori;
e) confirma organizatia de audit si stabileste cuantumul retributiei serviciilor ei;
f) hotaraste cu privire la incheierea tranzactiilor de proportii prevazute la art.83 alin.(2);
g) aproba clasele si numarul de obligatiuni autorizate spre plasare;
h) examineaza darea de seama financiara anuala a societatii, aproba darea de seama anuala a consiliului societatii si darea de seama anuala a comisiei de cenzori;
i) aproba normativele de repartizare a profitului societatii;
j) hotaraste cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor societatii;
k) hotaraste cu privire la modificarea tipului societatii, reorganizarea sau lichidarea ei;
l) aproba bilantul de divizare, bilantul consolidat sau bilantul de lichidare al societatii;
m) hotaraste in orice alte probleme prevazute de prezenta lege.
(4) Adunarea generala a actionarilor, daca statutul societatii nu prevede altfel, de asemenea aproba:
a) directiile prioritare ale activitatii societatii;
b) modul de instiintare a actionarilor despre tinerea adunarii generale, precum si modul de prezentare actionarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunarii generale pentru a se lua cunostinta de ele;
c) regulamentul organului executiv al societatii si deciziile privind numirea conducatorului acestuia sau incetarea inainte de termen a imputernicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retributiei muncii lui, remuneratiei si compensatiilor, privind tragerea lui la raspundere sau eliberarea de raspundere;
d) darile de seama trimestriale ale organului executiv al societatii;
e) hotaririle privind deschiderea, transformarea sau lichidarea filialelor si reprezentantelor, privind numirea si eliberarea din functie a conducatorilor lor.
(5) Chestiunile prevazute la alin.(3) nu pot fi transmise spre examinare altor organe de conducere ale societatii, iar chestiunile prevazute la alin.(4) pot fi transmise spre examinare numai consiliului societatii in temeiul hotaririi adunarii generale a actionarilor.
(6) Adunarea generala a actionarilor nu este in drept sa hotarasca cu privire la chestiuni care, conform prezentei legi sau statutului societatii, nu tin de atributiile ei, cu exceptia cazului prevazut la alin.(7).
(7) Daca alte organe de conducere ale societatii nu pot solutiona o chestiune ce tine de atributiile lor, ele sint in drept sa ceara adunarii generale a actionarilor solutionarea acestei chestiuni.

Articolul 51. Formele si termenele de tinere a adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor poate fi ordinara (inclusiv anuala) sau extraordinara.
(2) Adunarea generala a actionarilor se tine cu prezenta actionarilor, prin corespondenta sau sub forma mixta. Adunarea generala anuala nu poate fi tinuta prin corespondenta.
(3) Adunarile generale ordinare ale actionarilor se tin in termenul prevazut de prezenta lege, de statutul societatii sau de adunarea generala.
(4) Adunarea generala anuala a actionarilor se tine nu mai devreme de o luna si nu mai tirziu de 2 luni de la data primirii de catre organul financiar raional (municipal) a darii de seama anuale a societatii.
(5) Termenul de tinere a adunarii generale extraordinare a actionarilor se stabileste prin decizia consiliului societatii, dar nu poate depasi 30 de zile de la data primirii de catre societate a cererii de a tine o astfel de adunare.

Articolul 52. Intocmirea ordinii de zi a adunarii generale anuale a actionarilor
(1) Ordinea de zi a adunarii generale anuale a actionarilor se intocmeste de consiliul societatii, tinindu-se cont de cererile actionarilor care detin cel putin 5% din actiunile cu drept de vot ale societatii.
(2) Actionarii mentionati la alin. (1) sint in drept, pina la data de 10 ianuarie a anului urmator celui gestionar, sa prezinte cereri:
a) cu privire la inscrierea in ordinea de zi a adunarii generale anuale a cel mult doua chestiuni; si/sau
b) cu privire la propunerea de candidati pentru membrii consiliului societatii si ai comisiei de cenzori, al caror numar nu trebuie sa depaseasca componenta numerica a acestor organe.
(3) Chestiunile propuse pentru a fi inscrise in ordinea de zi a adunarii generale anuale a actionarilor vor fi formulate in scris, indicindu-se motivele inscrierii lor, numele si prenumele (denumirile) actionarilor care propun chestiunea, precum si clasele si numarul de actiuni care le apartin.
(4) In cazul prezentarii cererii de inscriere a candidatilor in lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generala a actionarilor, inclusiv in cazul propunerii candidaturii proprii, se indica numele si prenumele candidatilor, alte date despre ei, clasele si numarul de actiuni care le apartin, precum si numele si prenumele (denumirile) actionarilor care au prezentat cererea, clasele si numarul de actiuni care le apartin. La aceasta cerere se anexeaza acordul in scris al fiecarui candidat.
(5) Cererea mentionata la alin.(2) va fi semnata de toate persoanele care au prezentat-o.
(6) Consiliul societatii este obligat sa examineze cererile primite de la actionari, sa decida cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface si sa expedieze decizia luata actionarilor cel mai tirziu pina la data de 25 ianuarie a anului urmator celui gestionar.
(7) Consiliul societatii nu este in drept sa modifice formularile chestiunilor propuse pentru a fi inscrise in ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
(8) Numarul total de candidati pentru functia de membru al consiliului societatii sau al comisiei de cenzori, inscrisi in lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la adunarea generala a actionarilor, trebuie sa depaseasca componenta numerica a acestor organe de conducere, daca statutul societatii nu prevede altfel.
(9) Consiliul societatii poate decide cu privire la refuzul de a inscrie chestiunea in ordinea de zi a adunarii generale anuale a actionarilor sau candidatii in lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societatii numai in cazurile in care:
a) chestiunea, propusa pentru a fi inscrisa in ordinea de zi a adunarii generale, nu tine de competenta adunarii generale; sau
b) datele prevazute la alin.(3) si alin. (4) nu au fost prezentate in volum deplin; sau
c) actionarii care au facut propunerea dispun de mai putin de 5% din actiunile cu drept de vot ale societatii; sau
d) termenul stabilit la alin.(2) nu a fost respectat.
(10) Eschivarea de la luarea deciziei, precum si decizia consiliului societatii cu privire la refuzul de a inscrie chestiunea in ordinea de zi a adunarii generale anuale a actionarilor sau candidatii in lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societatii pot fi atacate in organele de conducere ale societatii si/sau in Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare, si/sau in justitie.

Articolul 53. Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca de organul executiv al societatii in temeiul deciziei consiliului societatii.
(2) In cazul in care consiliul societatii nu a asigurat instiintarea actionarilor cu privire la tinerea adunarii generale anuale sau tinerea ei in termenul indicat la art.51 alin. (4), aceasta se convoaca la decizia organului executiv al societatii, luata:
a) din initiativa organului executiv; sau
b) la cererea comisiei de cenzori a societatii sau a organizatiei de audit, daca aceasta exercita imputernicirile comisiei de cenzori; sau
c) la cererea oricarui actionar; sau
d) in temeiul incheierii instantei judecatoresti.
(3) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca de organul executiv al societatii in temeiul deciziei consiliului societatii, luate:
a) din initiativa consiliului societatii; sau
b) la cererea comisiei de cenzori a societatii sau a organizatiei de audit, daca aceasta exercita imputernicirile comisiei de cenzori; sau
c) la cererea actionarilor care detin cel putin 25% din actiunile cu drept de vot ale societatii la data prezentarii cererii; sau
d) in temeiul incheierii instantei judecatoresti.
(4) In cererea comisiei de cenzori (organizatiei de audit) privind convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor vor fi formulate chestiunile ce urmeaza a fi inscrise in ordinea de zi a adunarii generale, indicindu-se motivele inscrierii lor si persoanele care au inaintat aceasta cerere. In cazul in care cererea este initiata de actionari, ea va contine si datele prevazute la art.52 alin.(3) si alin. (4).
(5) Cererea de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor va fi semnata de toate persoanele care cer convocarea ei.
(6) In decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, consiliul societatii:
a) va decide cu privire la convocarea adunarii generale si va asigura informarea actionarilor despre aceasta; sau
b) va decide cu privire la refuzul de a convoca adunarea generala si va expedia aceasta decizie persoanelor care cer convocarea ei.
(7) In decizia cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor se va indica:
a) organul de conducere care a decis cu privire la convocarea adunarii generale sau alte persoane care convoaca adunarea generala conform alin. (10);
b) data, ora si locul tinerii adunarii generale, precum si ora inregistrarii participantilor la ea;
c) sub ce forma se va tine adunarea generala;
d) ordinea de zi;
e) data la care trebuie sa fie intocmita lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala;
f) termenele, ora si locul familiarizarii actionarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunarii generale;
g) modul si termenul de comunicare actionarilor a rezultatului votului prin corespondenta sau sub forma mixta;
h) modul de instiintare a actionarilor despre tinerea adunarii generale;
i) textul buletinului de vot, daca se va hotari ca procedura votarii la adunarea generala se va efectua cu intrebuintarea buletinelor.
(8) Consiliul societatii nu este in drept sa modifice forma propusa de tinere a adunarii generale extraordinare a actionarilor.
(9) Decizia cu privire la refuzul de a convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor poate fi luata in cazurile in care:
a) chestiunile propuse spre a fi inscrise in ordinea de zi a adunarii generale nu tin de competenta ei; sau
b) nu a fost respectat modul de prezentare a cererilor de convocare a adunarii generale, prevazut la alin. (3) - (5).
(10) Daca, in termenul prevazut la alin. (6), consiliul societatii nu a luat decizia cu privire la convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor ori a luat decizia cu privire la refuzul de a o convoca, persoanele indicate la alin. (3) lit.b) si lit. c) sint in drept:
a) sa convoace adunarea generala in modul stabilit pentru consiliul societatii; si/sau
b) sa atace in justitie eschivarea consiliului societatii de a lua decizie sau refuzul de a convoca adunarea generala.
(11) Persoana care tine registrul actionarilor societatii va prezenta persoanelor care convoaca adunarea generala extraordinara potrivit alin. (10) lista actionarilor care au dreptul sa participe la aceasta adunare.
(12) Daca adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca de persoanele indicate la alin. (10), cheltuielile pentru pregatirea si tinerea adunarii generale sint suportate de aceste persoane.
(13) Daca adunarea generala extraordinara a actionarilor recunoaste convocarea acestei adunari intemeiata, cheltuielile mentionate la alin. (12) se compenseaza din contul societatii.

Articolul 54. Lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala a actionarilor
(1) Lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala se intocmeste de persoana care tine registrul actionarilor societatii la data fixata de consiliul societatii.
(2) Data la care se intocmeste lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala nu poate preceda data luarii deciziei de convocare a adunarii generale ordinare a actionarilor si nu poate depasi termenul de 45 de zile inainte de tinerea ei.
(3) Lista actionarilor va cuprinde:
a) data la care a fost intocmita lista;
b) numele si prenumele (denumirile) actionarilor, domiciliul (sediul) lor;
c) datele despre reprezentantii legali ai actionarilor sau despre detinatorii nominali de actiuni;
d) clasele si numarul de actiuni care apartin actionarilor sau detinatorilor nominali;
e) denumirea intreaga a persoanei care tine registrul actionarilor societatii;
f) semnatura persoanei care a intocmit lista actionarilor societatii;
g) imprimatul sigiliului persoanei juridice care tine registrul actionarilor societatii.
(4) Detinatorul nominal al actiunilor, inregistrat in registrul actionarilor societatii, este obligat sa prezinte persoanei care tine registrul actionarilor date despre actionari sau despre alti detinatori nominali de actiuni, valabile la data la care trebuia sa fie intocmita lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala.
(5) Lista actionarilor poate fi modificata numai in cazurile:
a) restabilirii, potrivit hotaririi instantei judecatoresti, a drepturilor actionarilor care nu au fost inscrisi in lista data;
b) corectarii greselilor comise la intocmirea listei;
c) instrainarii actiunilor de catre persoanele inscrise in lista pina la tinerea adunarii generale a actionarilor.
(6) Alte cerinte fata de intocmirea listei actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala se stabilesc de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.

Articolul 55. Informatia despre tinerea adunarii generale a actionarilor
(1) Informatia despre tinerea adunarii generale a actionarilor cu prezenta actionarilor:
a) va fi expediata fiecarui actionar, reprezentantului lui legal sau detinatorului nominal de actiuni sub forma de aviz pe adresa indicata in lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala; si/sau
b) va fi publicata de doua ori, cu un interval de 10 zile, in organul de presa indicat in statutul societatii.
(2) Informatia despre tinerea adunarii generale a actionarilor prin corespondenta sau sub forma mixta:
a) se expediaza fiecarui actionar sau reprezentantului lui legal, sau detinatorului nominal de actiuni sub forma de aviz impreuna cu buletinul de vot; si
b) se publica in organul de presa indicat in statutul societatii.
(3) Societatea este in drept sa informeze suplimentar actionarii despre tinerea adunarii generale.
(4) Informatia despre tinerea adunarii generale a actionarilor va cuprinde denumirea intreaga si sediul societatii, precum si datele prevazute la art. 53 alin. (7) lit. a) - g).
(5) Termenul de expediere a avizelor si/sau de publicare a informatiei despre tinerea adunarii generale a actionarilor se stabileste in statutul societatii, insa nu poate fi mai devreme de 25 de zile de la incheierea anului financiar si mai tirziu de 30 de zile inainte de tinerea adunarii generale ordinare.
(6) Detinatorul nominal de actiuni, primind avizul despre tinerea adunarii generale a actionarilor, este obligat sa instiinteze despre aceasta actionarii sau reprezentantii lor legali sau alti detinatori nominali de actiuni inregistrati in documentatia de evidenta a detinatorului nominal, daca contractele cu acestia nu prevad altfel.

Articolul 56. Materiale pentru ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor
(1) Societatea este obligata sa dea actionarilor posibilitatea de a lua cunostinta de toate materialele pentru ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor cu cel putin 10 zile inainte de tinerea ei. Potrivit hotaririi adunarii generale a actionarilor, materialele mentionate pot fi de asemenea expediate fiecarui actionar sau reprezentantului lui legal, sau detinatorului nominal de actiuni.
(2) Materialele ce urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul pregatirii adunarii generale anuale a actionarilor sint:
a) lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala anuala a actionarilor;
b) darea de seama financiara anuala a societatii, darea de seama anuala a consiliului societatii si darea de seama anuala a comisiei de cenzori a societatii;
c) raportul comisiei de cenzori a societatii si/sau actul de control si raportul organizatiei de audit, precum si actele de control si deciziile organelor de stat care au exercitat controlul asupra activitatii societatii in anul gestionar;
d) datele despre candidatii pentru functiile de membru al consiliului societatii si de membru al comisiei de cenzori a societatii;
e) propunerile pentru modificarea si completarea statutului societatii sau proiectul statutului in redactie noua, precum si proiectele altor documente ce urmeaza a fi aprobate de adunarea generala;
f) datele despre proportiile si preturile medii ale tranzactiilor inregistrate in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii pe fiecare luna a anului gestionar.
(3) In conformitate cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare sau cu statutul societatii, in lista prevazuta la alin. (2) pot fi incluse materiale suplimentare.
(4) Daca adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca la cererea persoanelor mentionate la art.53 alin. (3) lit. b) si lit. c), materialele pentru ordinea de zi vor fi prezentate de catre aceste persoane.
(5) Folosirea listei actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala a actionarilor in scopul achizitionarii sau vinzarii de actiuni ale societatii nu se admite.


Articolul 57. Inregistrarea participantilor la adunarea generala a actionarilor
(1) Pentru a participa nemijlocit la adunarea generala care se tine cu prezenta actionarilor sau sub forma mixta, actionarii societatii sau reprezentantii lor, sau detinatorii nominali de actiuni sint obligati sa se inregistreze contra semnatura la secretarul societatii sau la comisia de inregistrare.
(2) Participantii la adunarea generala a actionarilor societatii deschise se inregistreaza de comisia de inregistrare care se desemneaza:
a) de consiliul societatii; sau
b) de organul executiv al societatii, in cazul prevazut la art.53 alin.(2); sau
c) de persoanele care au convocat adunarea generala a actionarilor in conformitate cu art.53 alin. (10).
(3) Consiliul societatii este in drept sa delege imputernicirile comisiei de inregistrare catre registratorul societatii.
(4) Reprezentantul actionarului sau detinatorul nominal de actiuni este in drept sa se inregistreze si sa participe la adunarea generala a actionarilor numai in baza actului legislativ, mandatului, contractului sau a actului administrativ.
(5) Mandatul de participare la adunarea generala poate fi autentificat de notar sau de administratia organizatiei de la locul de munca, de studii sau de trai al actionarului, iar pentru pensionari, de organul de asistenta sociala de la locul de trai.
(6) Daca persoana inscrisa in lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala care s-a hotarit ca se va tine prin corespondenta sau sub forma mixta a instrainat actiunile societatii pina la tinerea adunarii generale, ea va transmite achizitorului acestor actiuni buletinul de vot sau copia lui. Aceasta cerinta se extinde asupra fiecarui caz ulterior de instrainare a actiunilor pina la tinerea adunarii generale a actionarilor.
(7) Persoana care tine registrul actionarilor este obligata, in cazurile prevazute la alin.(6), sa intocmeasca lista modificarilor operate in lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala in modul prevazut de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
(8) Lista actionarilor care participa la adunarea generala va fi semnata de secretarul societatii sau de membrii comisiei de inregistrare, autentificata de comisia de cenzori si transmisa comisiei de numarare a voturilor.

Articolul 58. Cvorumul si convocarea repetata a adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor are cvorum daca, la momentul incheierii inregistrarii, au fost inregistrati si participa la ea actionarii care detin mai mult de jumatate din actiunile cu drept de vot ale societatii, sub conditia ca statutul societatii nu prevede un cvorum mai mare.
(2) In cazul in care actionarilor li se expediaza buletine de vot, la stabilirea cvorumului si totalizarea rezultatului votului se tine cont de voturile exprimate prin buletinele primite de societate (de registratorul societatii) cu cel putin 3 zile inainte de tinerea adunarii generale a actionarilor.
(3) Daca adunarea generala a actionarilor nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoaca repetat. Data convocarii repetate a adunarii generale se stabileste de consiliul societatii si va fi nu mai devreme de 20 de zile si nu mai tirziu de 60 de zile de la data la care a fost fixata convocarea precedenta.
(4) Despre tinerea adunarii generale convocate repetat actionarii vor fi informati in modul prevazut la art.55 alin. (1) sau alin. (2), cel mai tirziu cu 10 zile inainte de tinerea adunarii generale.
(5) La adunarea generala a actionarilor convocata repetat au dreptul sa participe actionarii inscrisi in lista actionarilor care au avut dreptul sa participe la convocarea precedenta. Lista modificarilor operate in aceasta lista se intocmeste in conformitate cu art.57 alin.(7).
(6) Adunarea generala a actionarilor convocata repetat este deliberativa :
a) indiferent de numarul de voturi reprezentate, la tinerea adunarii generale anuale;
b) daca la adunare participa actionari care detin in total cel putin 25% din actiunile cu drept de vot ale societatii, la tinerea adunarii generale extraordinare.
(7) In cazul in care adunarea generala a actionarilor se convoaca repetat, modificarea ordinii de zi nu se admite.

Articolul 59. Modul de desfasurare a adunarii generale a actionarilor
(1) Modul de desfasurare a adunarii generale a actionarilor se stabileste de prezenta lege, de statutul societatii si de regulamentul adunarii generale a actionarilor, daca acesta este prevazut de statutul societatii.
(2) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului societatii sau de o alta persoana aleasa de adunarea generala.
(3) Atributiile secretarului adunarii generale a actionarilor le exercita secretarul consiliului societatii sau o alta persoana aleasa (numita) de adunarea generala.
(4) Adunarea generala a actionarilor este in drept sa modifice si sa completeze ordinea de zi aprobata numai in cazul in care:
a) toti actionarii care detin actiuni cu drept de vot sint prezenti la adunarea generala si au votat unanim pentru modificarea si completarea ordinii de zi; sau
b) completarea ordinii de zi este conditionata de tragerea la raspundere sau eliberarea de raspundere a persoanelor cu functii de raspundere ale societatii si propunerea privind completarea mentionata a fost adoptata cu majoritatea voturilor reprezentate la adunarea generala.
(5) Hotarirea luata de adunarea generala a actionarilor contrar cerintelor prezentei legi, ale altor acte legislative sau ale statutului societatii poate fi atacata in justitie de oricare dintre actionari sau de o alta persoana imputernicita daca:
a) actionarul nu a fost instiintat, in modul stabilit de prezenta lege, despre data, ora si locul tinerii adunarii generale; sau
b) actionarul nu a fost admis la adunarea generala fara temei legal; sau
c) adunarea generala s-a tinut fara cvorumul necesar; sau
d) hotarirea a fost luata asupra unei chestiuni care nu figura in ordinea de zi a adunarii generale sau cu incalcarea cotelor de voturi; sau
e) actionarul a votat contra luarii hotaririi ce ii lezeaza drepturile si interesele legitime; sau
f) drepturile si interesele legitime ale actionarului au fost grav incalcate in alt mod.

Articolul 60. Comisia de numarare a voturilor
(1) Daca la adunarea generala a actionarilor participa peste 50 de persoane cu drept de vot, se constituie o comisie de numarare a voturilor a carei componenta numerica si nominala se aproba de adunarea generala.
(2) Comisia de numarare a voturilor va fi compusa din cel putin 3 persoane. Din comisia de numarare a voturilor nu pot face parte membrii consiliului societatii, ai organului executiv si ai comisiei de cenzori ale societatii si nici candidatii propusi pentru aceste functii.
(3) Adunarea generala este in drept sa delege registratorului societatii imputernicirile comisiei de numarare a voturilor.
(4) Comisia de numarare a voturilor stabileste prezenta cvorumului adunarii generale a actionarilor, explica ordinea votarii, numara voturile, intocmeste procesul-verbal privind rezultatul votului si il anunta, sigileaza buletinele de vot si le depune la arhiva societatii.
(5) In cazul existentei motivelor prevazute la art. 79 alin. (2) lit. b) - d), comisia de numarare a voturilor intocmeste lista actionarilor care au dreptul sa ceara rascumpararea actiunilor ce le apartin.

Articolul 61. Exercitarea dreptului de vot
(1) La adunarea generala a actionarilor, votul poate fi deschis sau secret. La adunarile generale tinute prin corespondenta sau sub forma mixta, votul va fi numai deschis.
(2) Hotaririle adunarii generale a actionarilor asupra chestiunilor ce tin de competenta sa exclusiva se iau cu cel putin doua treimi din voturile reprezentate la adunare, iar hotaririle asupra celorlalte chestiuni se iau cu majoritatea voturilor mentionate.
(3) Pentru luarea hotaririlor asupra unor chestiuni referitoare la activitatea societatii, statutul acesteia poate prevedea cote mai mari de voturi decit cele stabilite la alin.(2).
(4) La adunarea generala a actionarilor, votarea se face dupa principiul "o actiune cu drept de vot - un vot", cu exceptia cazurilor prevazute de prezenta lege.
(5) Actionarul are dreptul sa voteze numai cu acel numar de actiuni care nu depaseste limita stabilita de prezenta lege, de legislatia cu privire la hirtiile de valoare sau de alta legislatie.
(6) Persoanele cu functii de raspundere ale societatii care detin actiunile ei si/sau reprezinta alti actionari ai societatii sint in drept sa participe la adunarea generala a actionarilor personal si/sau in calitate de reprezentanti ai actionarilor, in modul prevazut la art. 86 alin. (6), cind la vot se pun urmatoarele chestiuni:
a) stabilirea cuantumului retributiei muncii acestor persoane cu functii de raspundere, remuneratiilor si compensarilor lor;
b) tragerea la raspundere sau eliberarea de raspundere a acestor persoane;
c) alegerea (numirea) membrilor comisiei de cenzori a societatii.
(7) Daca actionarul a votat impotriva hotaririi luate, el are dreptul sa-si exprime opinia separata care se va anexa la procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau se va reflecta in el.

Articolul 62. Buletinul de vot
(1) Votul la adunarea generala a actionarilor tinuta prin corespondenta si sub forma mixta, precum si votul secret se efectueaza cu intrebuintarea buletinelor.
(2) Buletinul de vot va cuprinde:
a) denumirea intreaga a societatii, tipul si sediul ei;
b) denumirea documentului - "Buletin de vot";
c) data, ora si locul tinerii adunarii generale;
d) formularea fiecarei chestiuni puse la vot si succesiunea ei;
e) datele despre fiecare candidat pentru functia de membru al consiliului societatii si de membru al comisiei de cenzori, numele si prenumele acestora;
f) variantele votului asupra fiecarei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele "pentru", "contra", "abtinere";
g) modul de completare a buletinului, la votul cumulativ;
h) numele si prenumele (denumirea) actionarului, la votul deschis;
i) clasele si numarul actiunilor cu drept de vot ce apartin actionarului sau detinatorului nominal de actiuni;
j) termenul de restituire a buletinului.
(3) La completarea buletinului de vot, actionarul sau reprezentantul lui, sau detinatorul nominal de actiuni in dreptul fiecarei chestiuni puse la vot va lasa doar una din variantele votului prevazute la alin. (2) lit. f).
(4) Daca votul este deschis, buletinul va fi semnat de actionar sau de reprezentantul lui, sau de detinatorul nominal de actiuni. Daca votul este dat prin corespondenta, semnatura actionarului sau reprezentantului lui legal, sau detinatorului nominal de actiuni de pe buletin va fi autentificata in modul prevazut la art.57 alin. (5).
(5) La numararea voturilor date cu intrebuintarea buletinelor se iau in considerare voturile exprimate asupra acelor chestiuni, in dreptul carora votantul a lasat in buletin numai una din variantele posibile de vot.
(6) Daca adunarea generala a actionarilor se tine sub forma mixta, buletinele de vot vor fi prezentate nu mai tirziu de termenul indicat in buletin sau in timpul votarii cu prezenta actionarilor.
(7) Alte cerinte fata de buletinul de vot pot fi stabilite de legislatia cu privire la hirtiile de valoare sau de regulamentul adunarii generale a actionarilor, daca acesta este prevazut de statutul societatii.

Articolul 63. Procesul-verbal privind rezultatul votului
(1) Rezultatul votului la adunarea generala a actionarilor se inregistreaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de membrii comisiei de numarare a voturilor si de membrii comisiei de cenzori.
(2) Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexeaza la procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
(3) Rezultatul votului cu prezenta actionarilor se anunta la adunarea generala a actionarilor.
(4) Rezultatul votului prin corespondenta sau sub forma mixta se aduce la cunostinta actionarilor printr-un aviz si/sau prin publicarea informatiei despre rezultatul votului.
(5) Hotarirea adunarii generale a actionarilor intra in vigoare la data anuntarii rezultatului votului, daca prezenta lege, alte acte legislative sau hotarirea adunarii generale nu prevede un termen mai tardiv de intrare a ei in vigoare.

Articolul 64. Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor
(1) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se intocmeste in termen de 10 zile de la inchiderea adunarii generale, in cel putin doua exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de presedintele si de secretarul adunarii generale.
(2) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor va cuprinde:
a) data, ora si locul tinerii adunarii generale;
b) numarul total de actiuni cu drept de vot ale societatii;
c) numarul de voturi care au fost reprezentate la adunarea generala;
d) numele si prenumele presedintelui si secretarului adunarii generale;
e) ordinea de zi ;
f) tezele principale ale cuvintarilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelor si prenumelor vorbitorilor;
g) rezultatul votului si hotaririle luate;
h) anexele la procesul-verbal.
(3) La procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se anexeaza:
a) decizia consiliului societatii privind convocarea adunarii generale;
b) lista actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala si care au participat la ea;
c) lista actionarilor care au dreptul sa ceara rascumpararea actiunilor ce le apartin in temeiurile motivelor aratate la art.79 alin. (2) lit. b) - d);
d) textul informatiei despre tinerea adunarii generale aduse la cunostinta actionarilor si textul buletinului de vot;
e) lista materialelor pentru ordinea de zi a adunarii generale;
f) procesul-verbal privind rezultatul votului;
g) textele cuvintarilor si opiniile separate ale actionarilor, la cererea acestora;
h) alte documente prevazute de hotarirea adunarii generale a actionarilor.
(4) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor, potrivit hotaririi adunarii generale, se autentifica de comisia de cenzori sau de notar.

Capitolul 9
CONSILIUL SOCIETATII

Articolul 65. Consiliul societatii si atributiile lui
(1) Consiliul societatii reprezinta interesele actionarilor in perioada dintre adunarile generale si, in limitele atributiilor sale, exercita conducerea generala si controlul asupra activitatii societatii. Consiliul societatii este subordonat adunarii generale a actionarilor.
(2) Consiliul societatii are urmatoarele atributii exclusive:
a) decide cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor;
b) aproba valoarea de piata a bunurilor care constituie obiectul unei tranzactii de proportii;
c) decide cu privire la incheierea tranzactiilor de proportii prevazute la art.83 alin. (1);
d) incheie contracte cu organizatia gestionara a societatii;
e) confirma registratorul societatii si stabileste cuantumul retributiei serviciilor lui;
f) decide cu privire la marirea capitalului social in cazurile prevazute la art.43 alin.(2), precum si modifica in legatura cu aceasta statutul societatii;
g) aproba prospectul de emisiune suplimentara de actiuni, rezultatele emiterii suplimentare de actiuni, precum si modifica in legatura cu aceasta statutul societatii;
h) decide, in cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezerva si a celui suplimentar, precum si a mijloacelor fondurilor speciale ale societatii;
i) face, la adunarea generala a actionarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale si decide cu privire la plata dividendelor intermediare;
j) aproba fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului societatii;
k) decide cu privire la aderarea societatii la asociatie sau la o alta uniune;
l) decide in orice alte probleme prevazute de prezenta lege si de statutul societatii.
(3) La atributiile consiliului societatii se refera de asemenea solutionarea chestiunilor aratate la art.50 alin. (4), daca statutul societatii sau hotarirea adunarii generale a actionarilor prevede aceasta.
(4) Chestiunile ce tin de competenta consiliului societatii nu pot fi transmise spre examinare organului executiv al societatii, cu exceptia cazului prevazut la art.69 alin. (3).
(5) Consiliul societatii prezinta adunarii generale a actionarilor raportul anual cu privire la activitatea sa si la functionarea societatii, intocmit in conformitate cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare, cu statutul societatii si cu regulamentul consiliului societatii.
(6) Imputernicirile consiliului societatii nu pot fi delegate altei persoane.
(7) Daca consiliul societatii nu se infiinteaza sau imputernicirile lui au incetat, imputernicirile consiliului, cu exceptia celor de pregatire si desfasurare a adunarii generale a actionarilor, le exercita adunarea generala.

Articolul 66. Alegerea consiliului societatii si incetarea imputernicirilor lui
(1) Membrii consiliului societatii se aleg de adunarea generala anuala a actionarilor pe un termen de un an. Aceleasi persoane pot fi realese un numar nelimitat de ori.
(2) Componenta numerica a consiliului societatii se stabileste in regulamentul consiliului societatii sau in hotarirea adunarii generale a actionarilor si va fi nu mai mica de 3 persoane. In societatea cu un numar de actionari si detinatori nominali de actiuni de peste 300, consiliul societatii va fi compus din cel putin 5 membri.
(3) In consiliul societatii, actionarii societatii trebuie sa constituie majoritatea, daca statutul nu prevede altfel.
(4) Membrii organului executiv si alti angajati ai societatii pot fi alesi in consiliul societatii, dar ei nu pot constitui in el majoritatea.
(5) Membru al consiliului societatii nu poate fi persoana care:
a) este membru a cinci consilii ale altor societati inregistrate in Republica Moldova;
b) din oficiu reprezinta o societate care fata de societatea data este intreprindere afiliata sau societate dependenta;
c) este membru al comisiei de cenzori a societatii date; precum si
d) o alta persoana a carei calitate de membru al consiliului societatii este limitata de prezenta lege sau de statutul societatii.
(6) In societatea cu un numar de actionari si detinatori nominali de actiuni de peste 300, consiliul societatii se alege prin vot cumulativ. Statutul societatii poate sa prevada vot cumulativ la alegerea consiliului societatii si in cazul in care societatea are un numar mai mic de actionari si detinatori nominali de actiuni ale societatii.
(7) La efectuarea votului cumulativ, fiecare actiune cu drept de vot a societatii va exprima un numar de voturi egal cu numarul total al membrilor consiliului societatii care se aleg. Actionarul este in drept:
a) sa dea toate voturile conferite de actiunile sale unui candidat; sau
b) sa distribuie aceste voturi egal ori in alt mod intre citiva candidati pentru functia de membru al consiliului societatii.
(8) Se considera alesi in consiliul societatii candidatii care la adunarea generala a actionarilor au intrunit cel mai mare numar de voturi.
(9) Statutul societatii poate prevedea alegerea unei rezerve a consiliului societatii pentru completarea componentei de baza a consiliului societatii in cazul retragerii membrilor lui. Rezerva se alege in modul stabilit pentru alegerea consiliului societatii. Subrogarea membrilor consiliului societatii retrasi se efectueaza de catre consiliul societatii.
(10) Prin hotarirea adunarii generale a actionarilor, imputernicirile oricarui membru al consiliului societatii pot inceta inainte de termen. In cazul alegerii membrilor consiliului prin vot cumulativ, hotarirea adunarii generale privind incetarea inainte de termen a imputernicirilor poate fi luata numai referitor la toti membrii consiliului societatii.
(11) Imputernicirile consiliului societatii inceteaza din ziua:
a) anuntarii hotaririi adunarii generale a actionarilor cu privire la alegerea noii componente a consiliului societatii; sau
b) anuntarii hotaririi adunarii generale a actionarilor cu privire la incetarea inainte de termen a imputernicirilor componentei precedente a consiliului societatii, in cazul in care o noua componenta nu a fost aleasa; sau
c) expirarii termenului stabilit la art.51 alin. (4), daca in decursul acestui termen nu s-a tinut adunarea generala anuala a actionarilor; sau
d) reducerii componentei consiliului societatii cu mai mult de jumatate, daca totodata rezerva consiliului societatii a fost epuizata.
(12) In cazul prevazut la alin.(11) lit. d), consiliul societatii este in drept sa convoace adunarea generala extraordinara sau ordinara a actionarilor pentru alegerea noii componente a consiliului, nefiind in drept sa ia alte hotariri.

Articolul 67. Presedintele consiliului societatii
(1) Presedintele consiliului societatii se alege de adunarea generala a actionarilor, daca statutul nu prevede alegerea acestuia de catre consiliul societatii.
(2) Presedintele consiliului societatii:
a) convoaca sedintele consiliului societatii;
b) incheie, in conformitate cu legislatia muncii si cu prezenta lege, acorduri cu membrii consiliului societatii, precum si cu conducatorul organului executiv, daca consiliul societatii este locul lor de munca de baza;
c) exercita alte atributii prevazute de regulamentul consiliului societatii.
(3) In absenta presedintelui consiliului societatii, atributiile acestuia le exercita vicepresedintele sau unul dintre membrii consiliului societatii.
(4) Presedinte al consiliului societatii nu poate fi conducatorul organului executiv sau un reprezentant al organizatiei gestionare a societatii.

Articolul 68. Sedintele consiliului societatii
(1) Modul, termenele de convocare si de tinere a sedintelor consiliului societatii se stabilesc de prezenta lege, de statutul societatii si de regulamentul consiliului societatii.
(2) Sedintele consiliului societatii pot fi ordinare si extraordinare si tinute cu prezenta membrilor sai, prin corespondenta sau sub forma mixta.
(3) Sedintele ordinare ale consiliului societatii se tin nu mai rar de o data pe trimestru.
(4) Sedintele extraordinare ale consiliului societatii se convoaca de presedintele consiliului societatii:
a) din initiativa lui;
b) la cererea unuia dintre membrii consiliului societatii;
c) la cererea actionarilor care detin cel putin 5% din actiunile cu drept de vot ale societatii;
d) la cererea comisiei de cenzori sau a organizatiei de audit a societatii;
e) la propunerea organului executiv al societatii.
(5) Cvorumul necesar pentru tinerea sedintei consiliului societatii se stabileste in statutul societatii sau in regulamentul consiliului societatii si va constitui nu mai putin de jumatate din membrii alesi ai consiliului.
(6) La sedintele consiliului societatii, fiecare membru al lui detine un vot. Transmiterea votului de catre un membru al consiliului societatii altui membru al consiliului sau altei persoane nu se admite.
(7) Deciziile consiliului societatii se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului prezenti la sedinta, daca statutul societatii sau regulamentul consiliului societatii nu prevede o cota mai mare de voturi.
(8) In caz de paritate de voturi, votul presedintelui consiliului societatii este decisiv.
(9) Procesul-verbal al sedintei consiliului societatii se intocmeste in termen de 5 zile de la data tinerii sedintei, in cel putin doua exemplare, si va cuprinde:
a) data si locul tinerii sedintei;
b) numele si prenumele persoanelor care au participat la sedinta, inclusiv ale presedintelui si secretarului sedintei;
c) ordinea de zi;
d) tezele principale ale cuvintarilor pe marginea ordinii de zi, cu indicarea numelui si prenumelui vorbitorilor;
e) rezultatul votului si deciziile luate;
f) anexele la procesul-verbal.
(10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al sedintei consiliului societatii va fi semnat de presedintele si secretarul sedintei, precum si de un membru al consiliului societatii.

Capitolul 10
ORGANUL EXECUTIV SI COMISIA DE CENZORI ALE SOCIETATII

Articolul 69. Organul executiv al societatii
(1) De competenta organului executiv tin toate chestiunile de conducere a activitatii curente a societatii, cu exceptia chestiunilor ce tin de competenta adunarii generale a actionarilor sau ale consiliului societatii.
(2) Organul executiv al societatii asigura indeplinirea hotaririlor adunarii generale a actionarilor, deciziilor consiliului societatii si este subordonat:
a) consiliului societatii; si
b) adunarii generale a actionarilor, daca aceasta este prevazut de statutul societatii.
(3) Daca consiliul societatii nu a fost infiintat sau imputernicirile lui au incetat, imputernicirile de pregatire si tinere a adunarii generale a actionarilor le exercita organul executiv al societatii.
(4) Organul executiv al societatii poate fi colegial (comitet de conducere, directie) sau unipersonal (director general, director).
(5) Statutul societatii poate prevedea existenta concomitenta a doua organe executive aratate la alin (4). In acest caz, organul executiv unipersonal indeplineste si functia de conducator al organului executiv colegial.

Articolul 70. Activitatea organului executiv al societatii
(1) Organul executiv al societatii functioneaza in baza legislatiei, statutului societatii si regulamentului organului executiv al societatii.
(2) Conducatorul organului executiv al societatii este in drept, in limitele atributiilor sale, sa actioneze in numele societatii fara mandat, inclusiv sa efectueze tranzactii, sa aprobe statul de personal, sa emita ordine si dispozitii.
(3) Sedintele organului executiv colegial al societatii se convoaca de conducatorul acestuia.
(4) La sedintele organului executiv colegial al societatii se incheie proces-verbal, care va fi semnat de conducatorul acestui organ si prezentat, dupa caz, consiliului societatii, comisiei de cenzori si organizatiei de audit ale societatii.
(5) Organul executiv al societatii va prezenta trimestrial consiliului societatii sau adunarii generale a actionarilor darea de seama asupra rezultatelor activitatii sale.
(6) Imputernicirile organului executiv al societatii pot fi delegate organizatiei gestionare in temeiul hotaririi adunarii generale a actionarilor si contractului de administrare fiduciara.
(7) Organizatia gestionara a societatii nu poate fi persoana afiliata a societatii, a registratorului sau a organizatiei de audit a societatii.
(8) Organizatia gestionara a societatii nu este in drept sa incheie cu societatea alte contracte, in afara de contractul de administrare fiduciara.

Articolul 71. Comisia de cenzori a societatii
(1) Comisia de cenzori a societatii exercita controlul activitatii economico-financiare a societatii si se subordoneaza numai adunarii generale a actionarilor.
(2) Atributiile, componenta numerica, modul de formare si de functionare a comisiei de cenzori a societatii se stabilesc de prezenta lege, de statutul societatii si de regulamentul comisiei de cenzori.
(3) Membri ai comisiei de cenzori pot fi atit actionarii societatii, cit si alte persoane.
(4) Membri ai comisiei de cenzori a societatii nu pot fi:
a) membrii consiliului societatii;
b) lucratorii organului executiv sau ai contabilitatii societatii;
c) gestionarul societatii;
d) persoanele necalificate in contabilitate, finante sau economie;
e) alte persoane, daca prezenta lege sau statutul societatii limiteaza calitatea lor de membru in cadrul comisiei de cenzori.
(5) Comisia de cenzori se alege (se numeste) pe un termen de la 2 la 5 ani.
(6) Statutul societatii poate prevedea alegerea (numirea) unei rezerve a comisiei de cenzori, din care se completeaza componenta de baza a comisiei in cazul retragerii membrilor ei. Rezerva se alege (se numeste) in modul stabilit pentru alegerea membrilor comisiei de cenzori. Subrogarea membrilor comisiei retrasi se face de catre comisia de cenzori.

Articolul 72. Activitatea comisiei de cenzori a societatii
(1) Comisia de cenzori a societatii exercita controlul obligatoriu al activitatii economico-financiare a societatii timp de un an.
(2) Controalele extraordinare ale activitatii economico-financiare a societatii se efectueaza de comisia de cenzori:
a) din initiativa ei;
b) la cererea actionarilor care detin cel putin 10% din actiunile cu drept de vot ale societatii;
c) la hotarirea adunarii generale a actionarilor sau decizia consiliului societatii.
(3) Persoanele cu functii de raspundere ale societatii sint obligate sa prezinte comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv sa dea explicatii orale si scrise.
(4) In baza rezultatelor controlului, comisia de cenzori intocmeste un raport care va cuprinde:
a) numele si prenumele membrilor comisiei de cenzori care au participat la control;
b) motivele si scopurile controlului;
c) termenele in care s-a efectuat controlul;
d) aprecierea plenitudinii si autenticitatii datelor reflectate in documentele primare, registrele contabile si darile de seama ale societatii;
e) aprecierea conformitatii tinerii evidentei contabile si intocmirii darilor de seama cu cerintele legislatiei;
f) informatia despre fapte de incalcare a cerintelor legislatiei, statutului si regulamentelor societatii de catre persoanele cu functii de raspundere ale societatii, precum si despre prejudiciul cauzat de aceste persoane;
g) date despre circumstantele care au impiedicat efectuarea controlului;
h) recomandari pe marginea rezultatelor controlului;
i) anexe.
(5) Raportul se semneaza de toti membrii comisiei de cenzori a societatii care au participat la control. Daca cineva dintre membrii comisiei nu este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separata care se va anexa la raport.
(6) Rapoartele comisiei de cenzori a societatii se remit organului executiv si consiliului societatii, precum si persoanelor aratate la alin.(2) lit.b). Raportul de activitate al comisiei se prezinta adunarii generale a actionarilor.
(7) Comisia de cenzori este in drept:
a) sa ceara convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor in cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu functii de raspundere ale societatii;
b) sa participe, cu drept de vot consultativ, la sedintele organului executiv si ale consiliului societatii, la adunarea generala a actionarilor.
(8) Imputernicirile comisiei de cenzori a societatii pot fi delegate organizatiei de audit in baza hotaririi adunarii generale a actionarilor sau contractului de audit.
(9) Delegarea catre organizatia de audit a imputernicirilor comisiei de cenzori a societatii nu elibereaza societatea de efectuarea, in conformitate cu prezenta lege si cu legislatia cu privire la audit, a controalelor de audit obligatorii.

Capitolul 11
PERSOANELE CU FUNCTII DE RASPUNDERE
ALE SOCIETATII SI RASPUNDEREA LOR

Articolul 73. Persoanele cu functii de raspundere ale societatii
(1) Persoane cu functii de raspundere ale societatii sint considerati membrii consiliului societatii, organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale societatii, precum si alte persoane care exercita atributii de dispozitie in conducerea societatii.
(2) Drepturile si obligatiile persoanelor cu functii de raspundere sint stabilite de prezenta lege, de alte acte legislative, de statutul si regulamentele societatii, precum si de acordurile incheiate de aceste persoane cu societatea.
(3) Persoana cu functii de raspundere este obligata sa actioneze in interesele societatii si nu este in drept sa participe la capitalul si/sau activitatea organizatiilor aflate in concurenta cu societatea, daca prezenta lege, hotarirea adunarii generale a actionarilor sau decizia consiliului societatii nu prevede altfel. La luarea hotaririi in cauza, asupra persoanei cu functii de raspundere interesate se extind prevederile art.86 alin. (6).
(4) Persoana cu functii de raspundere aleasa este in drept sa-si dea demisia in orice moment.
(5) Persoane cu functii de raspundere ale societatii nu pot fi:
a) functionarii publici care exercita controlul asupra activitatii societatii;
b) persoanele carora, prin hotarire a instantei judecatoresti, le este interzis sa detina functiile respective;
c) persoanele cu antecedente penale neanulate pentru infractiuni in scopuri interesate;
d) persoanele incapabile.
(6) Nu se admite ca parintii, copiii, fratii, surorile si sotii sa fie concomitent membri ai consiliului societatii si/sau ai organului executiv, si/sau ai comisiei de cenzori ale societatii.
(7) Societatea nu este in drept sa acorde imprumuturi persoanelor sale cu functii de raspundere, sa fie chezas sau garant al obligatiilor lor.
(8) Asupra relatiilor dintre persoanele cu functii de raspundere si societate legislatia muncii se extinde in masura in care nu este in contradictie cu prezenta lege.

Articolul 74. Raspunderea persoanelor cu functii de raspundere ale societatii
(1) Persoanele cu functii de raspundere, in conformitate cu prezenta lege, cu legislatia penala, administrativa si cu legislatia muncii, raspund pentru prejudiciul cauzat societatii.
(2) Persoanele cu functii de raspundere ale societatii poarta raspundere patrimoniala si alta raspundere prevazuta de actele legislative daca ele:
a) au condus premeditat societatea la faliment;
b) au denaturat sau au ascuns premeditat informatia despre activitatea economico-financiara a societatii, alta informatie pe care creditorii, actionarii si autoritatile publice trebuie sa o primeasca in conformitate cu prezenta lege si cu alte acte legislative;
c) au difuzat informatie neveridica sau inducatoare in eroare, au folosit alte metode care au condus la schimbarea cursului hirtiilor de valoare ale societatii in detrimentul acesteia;
d) nu au convocat adunarea generala a actionarilor, incalcind prezenta lege sau statutul societatii;
e) au platit sau nu au platit dividende sau dobinzi, alte venituri aferente obligatiunilor, incalcind prevederile prezentei legi, ale statutului societatii sau ale deciziei de emitere a actiunilor sau obligatiunilor;
f) au achizitionat din mijloacele societatii hirtiile de valoare ale altor emitenti la preturi evident mai mari decit valoarea lor de piata sau au instrainat hirtiile de valoare ale societatii la preturi evident mai mici decit valoarea lor de piata in detrimentul societatii;
g) au folosit bunurile societatii in interes personal fie in interesul tertilor in care acestia sint interesati material in mod direct sau indirect;
h) au incalcat ordinea modificarii capitalului social al societatii;
i) au incalcat ordinea incheierii tranzactiilor de proportii si/sau tranzactiilor cu conflict de interese;
j) au admis incalcari, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale prezentei legi sau altor acte legislative.
(3) In cazul luarii de catre persoanele cu functii de raspundere ale societatii a unor decizii comune care sint in contradictie cu legislatia, aceste persoane poarta in fata societatii raspundere patrimoniala solidara in marimea prejudiciului cauzat.
(4) Persoana cu functii de raspundere a societatii este eliberata de raspundere patrimoniala solidara pentru decizia consiliului societatii sau a organului executiv colegial al societatii daca:
a) aceasta persoana a votat contra luarii deciziei de catre organele de conducere respective; si
b) opinia sa separata este anexata la procesul-verbal al sedintei organului respectiv sau este consemnata in procesul-verbal.
(5) Persoanele cu functii de raspundere ale societatii nu sint eliberate de raspundere daca au delegat altor persoane imputernicirile lor de a lua decizii.
(6) Daca actiunile realizate de persoanele cu functii de raspundere prin depasirea imputernicirilor sint recunoscute de societate ca fiind savirsite in interesul ei, raspunderea pentru aceste actiuni trece asupra societatii.

Titlul V
TRANZACTIILE SOCIETATII

Capitolul 12
VALOAREA DE PIATA A BUNURILOR

Articolul 75. Notiunea de valoare de piata a bunurilor
Valoarea de piata a bunurilor, inclusiv a hirtiilor de valoare, este pretul la care vinzatorul si cumparatorul, detinind intreaga informatie despre preturile de piata la aceste bunuri si nefiind obligati, respectiv, sa le vinda si sa le cumpere, ar fi de acord sa efectueze aceasta tranzactie.

Articolul 76. Determinarea valorii de piata a bunurilor
(1) Tranzactiile societatii, inclusiv cele legate de reorganizarea ei, de infiintarea intreprinderilor afiliate si societatilor dependente, se efectueaza pornindu-se de la valoarea de piata a bunurilor achizitionate sau instrainate, daca actele legislative nu prevad altfel.
(2) Valoarea de piata a bunurilor aflate in circulatie pe piata organizata se determina pornindu-se de la preturile publicate ale acestei piete.
(3) Pentru determinarea valorii de piata a bunurilor care nu se afla in circulatie pe piata organizata poate fi antrenata, iar in cazurile prevazute de prezenta lege, de alte acte legislative sau de hotarirea adunarii generale a actionarilor va fi antrenata o organizatie de audit sau o alta organizatie specializata care nu este persoana afiliata a societatii.
(4) Daca proprietar al unui important pachet de actiuni ale societatii, care nu au fost incluse in listingul bursei de valori, este statul sau o unitate administrativ-teritoriala, pentru determinarea valorii de piata a acestui pachet de actiuni va fi antrenat organul de control financiar de stat.

Capitolul 13
TRANZACTIILE SOCIETATII CU HIRTIILE DE VALOARE PLASATE

Articolul 77. Dispozitii generale
(1) Tranzactiile societatii cu hirtiile de valoare plasate de societate se efectueaza prin achizitionarea, rascumpararea, convertirea, consolidarea si impartirea lor.
(2) Tranzactiile societatii cu hirtiile de valoare plasate de ea se efectueaza in conformitate cu Codul civil, prezenta lege, legislatia cu privire la hirtiile de valoare si cu statutul societatii.
(3) Societatea este obligata, in termen de o luna de la data efectuarii oricarei tranzactii cu hirtiile de valoare plasate de ea, sa comunice acest fapt Comisiei de stat pentru piata hirtiilor de valoare.

Articolul 78. Achizitionarea de catre societate a actiunilor plasate
(1) Actiunile plasate de societate se achizitioneaza de societate la propunerea sa.
(2) Societatea este in drept sa achizitioneze actiunile plasate de ea numai in scopurile prevazute de prezenta lege sau de statutul societatii.
(3) Hotarirea de achizitionare de catre societate a actiunilor plasate de ea se ia de:
a) adunarea generala a actionarilor, la achizitionarea actiunilor plasate in scopul reducerii capitalului social;
b) consiliul societatii, la achizitionarea actiunilor plasate in scopul prevenirii scaderii cursului lor, vinzarii actiunilor catre lucratorii societatii, convertirii in aceste actiuni a altor hirtii de valoare ale societatii, platii dividendelor si in alte scopuri prevazute de statutul societatii si nelegate de reducerea capitalului social.
(4) In hotarirea societatii privind achizitionarea actiunilor plasate de ea vor fi indicate clasele si numarul lor, pretul de achizitie, forma de plata si termenul in decursul caruia are loc achizitionarea. Pretul de achizitie va fi echivalent cu valoarea de piata a actiunilor, iar termenul de achizitie nu va fi mai mic de o luna.
(5) Societatea este obligata sa aduca la cunostinta fiecarui actionar sau reprezentant legal al acestuia, sau detinator nominal de actiuni propunerea de achizitionare a actiunilor aflate in circulatie ale societatii si/sau sa publice propunerea sa.
(6) Orice actionar este in drept sa vinda actiunile care ii apartin, societatea fiind obligata sa le achizitioneze in conditiile anuntate.
(7) Daca numarul total de actiuni care figureaza in ofertele actionarilor depaseste numarul de actiuni anuntate pentru achizitionare de catre societate, actiunile se achizitioneaza proportional numarului lor, indicat in fiecare oferta.
(8) Societatea nu este in drept sa achizitioneze actiuni plasate de ea:
1) in decursul unei luni pina la inceputul plasarii actiunilor emisiunii suplimentare, in procesul plasarii acestor actiuni, precum si in decursul unei luni dupa plasarea lor;
2) daca, conform ultimului bilant:
a) societatea este insolvabila sau achizitionarea actiunilor plasate o va face insolvabila; sau
b) valoarea activelor nete ale societatii este mai mica decit valoarea capitalului ei social sau va deveni mai mica in urma achizitionarii actiunilor plasate;
3) daca, in urma unei astfel de achizitii, numarul actiunilor de tezaur care nu sint destinate reducerii capitalului social al societatii si numarul actiunilor plasate de societate, luate de ea cu titlu de cautiune, vor depasi limita stabilita la art.13 alin. (6).
(9) Societatea achizitioneaza actiunile plasate de ea prin convertirea acestora in modul prevazut la art.80.

Articolul 79. Rascumpararea de catre societate a actiunilor plasate
(1) Actiunile plasate de societate se rascumpara de ea la cererea actionarilor in cazurile prevazute de prezenta lege, de legislatia cu privire la hirtiile de valoare sau de statutul societatii.
(2) Societatea va rascumpara in mod obligatoriu actiunile plasate de ea in cazul:
a) sosirii termenului de rascumparare a actiunilor, prevazut in decizia de emitere a lor; sau
b) operarii in statutul societatii a unor modificari ce limiteaza drepturile actionarilor, inclusiv in legatura cu transformarea societatii deschise in societate inchisa; sau
c) efectuarii de catre societate a unei tranzactii de proportii la hotarirea adunarii generale a actionarilor; sau
d) reorganizarii societatii, potrivit hotaririi adunarii generale a actionarilor.
(3) Actionarul este in drept sa ceara rascumpararea actiunilor care ii apartin daca:
a) nu i s-a permis, fara temei legal, sa participe la adunarea generala a actionarilor la care s-a luat hotarirea in unul din cazurile prevazute la alin.(2) lit. b) - d); sau
b) el a votat impotriva luarii unei astfel de hotariri si a cerut ca acest fapt sa fie consemnat in procesul-verbal al adunarii generale si in lista actionarilor care au dreptul sa ceara rascumpararea actiunilor ce le apartin.
(4) Hotarirea de rascumparare a actiunilor societatii se ia de adunarea generala a actionarilor sau de consiliul societatii, in limita competentei lor stabilite in statut.
(5) Rascumpararea actiunilor societatii se efectueaza la pretul lor de piata, daca legislatia sau statutul societatii nu prevede altfel.
(6) Termenul de depunere de catre actionari a cererilor de rascumparare a actiunilor ce le apartin se stabileste in statutul societatii si va fi de cel putin 2 luni de la data luarii de adunarea generala a actionarilor sau de consiliul societatii a uneia din hotaririle prevazute la alin.(2) lit.b) - d).
(7) Lista actionarilor care au dreptul sa ceara rascumpararea actiunilor ce le apartin se intocmeste la data tinerii adunarii generale a actionarilor care a luat una din hotaririle prevazute la alin.(2) lit.b) - d).
(8) Actionarul nu este in drept sa ceara rascumpararea actiunilor ce ii apartin:
a) in cazurile prevazute la alin. (2) lit. b) - d) daca actiunile date au fost incluse in listingul bursei de valori; precum si
b) in cazul in care s-a luat hotarirea de lichidare a societatii.

Articolul 80. Convertirea hirtiilor de valoare plasate ale societatii
(1) Convertirea hirtiilor de valoare plasate ale societatii (inclusiv a obligatiunilor in actiuni, a actiunilor preferentiale in actiuni ordinare) se efectueaza in conformitate cu cerintele legislatiei cu privire la hirtiile de valoare si cu decizia de emitere a hirtiilor de valoare care urmeaza a fi convertite.
(2) Hirtiile de valoare plasate ale societatii se convertesc numai in actiuni de tezaur si/sau actiuni ce urmeaza a fi plasate de societate.
(3) Clasele si numarul actiunilor autorizate spre plasare ale societatii, in care urmeaza a fi convertite alte hirtii de valoare plasate de societate, trebuie sa asigure aceasta convertire.
(4) Daca actiunile de tezaur au fost achizitionate, iar actiunile emisiunii suplimentare se plaseaza numai pentru a fi convertite, folosirea lor in alte scopuri nu se admite.
(5) Societatea este in drept sa ia hotarire cu privire la limitarea drepturilor date de actiunile de o clasa in care urmeaza a fi convertite alte hirtii de valoare plasate de societate numai in modul prevazut la art.25 alin. (10).
(6) Actiunile plasate ale societatilor antrenate in fuziune (asociere) sau divizare (separare) se convertesc in modul prevazut de prezenta lege si de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.


Articolul 81. Denominalizarea, consolidarea si impartirea actiunilor societatii
(1) Denominalizare a actiunilor este modificarea valorii lor nominale, daca aceasta a fost stabilita. La denominalizarea actiunilor, numarul lor nu se modifica.
(2) Modificarea valorii fixate a actiunilor nu constituie denominalizare.
(3) La denominalizarea actiunilor, proportiile convertirii in ele a hirtiilor de valoare plasate ale societatii, ce urmeaza a fi convertite in aceste actiuni, se modifica in modul prevazut de statutul societatii.
(4) Consolidare a actiunilor este inlocuirea lor cu un numar mai mic de actiuni si majorarea proportionala a valorii lor nominale (fixate), daca aceasta a fost stabilita.
(5) Impartire a actiunilor este inlocuirea lor cu un numar mai mare de actiuni si reducerea proportionala a valorii lor nominale (fixate), daca aceasta a fost stabilita.
(6) Consolidarea si impartirea actiunilor nu trebuie sa duca la modificarea capitalului social al societatii.
(7) Denominalizarea, consolidarea si impartirea actiunilor se extind asupra tuturor actiunilor de o clasa, de citeva clase sau de toate clasele.
(8) Modificarea valorii nominale si numarului de actiuni plasate si autorizate spre plasare, legata de denominalizarea, consolidarea sau impartirea actiunilor, se va inregistra la Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare si se va trece in statutul societatii si in registrul actionarilor acesteia.
(9) Decizia cu privire la denominalizarea, consolidarea sau impartirea actiunilor societatii deschise va fi publicata in termen de 15 zile de la data inregistrarii modificarilor respective la Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare.

Capitolul 14
TRANZACTIILE DE PROPORTII

Articolul 82. Notiunea de tranzactie de proportii
(1) Tranzactia de proportii este o tranzactie sau citeva tranzactii legate reciproc, efectuate direct sau indirect, in ceea ce priveste:
a) achizitionarea sau instrainarea, gajarea sau luarea de catre societate cu titlu de cautiune, darea in arenda sau arendarea cu drept de rascumparare a bunurilor a caror valoare constituie peste 25% din valoarea activelor societatii conform ultimului bilant; sau
b) plasarea de catre societate a actiunilor cu drept de vot sau a altor hirtii de valoare convertibile in astfel de actiuni, constituind peste 25% din toate actiunile cu drept de vot plasate ale societatii; sau
c) achizitionarea de catre orice persoana a unui important pachet de actiuni ale societatii.
(2) Prevederea alin. (1) lit. a) nu se extinde asupra tranzactiilor societatii efectuate in procesul activitatii economice curente prevazute in statutul societatii.

Articolul 83. Decizia de incheiere de catre societate a unei tranzactii de proportii
(1) Decizia de incheiere de catre societate a unei tranzactii de proportii se ia de membrii consiliului societatii in unanimitate, daca obiect al acestei tranzactii sint:
a) bunurile ce constituie peste 25% si nu mai mult de 50% din valoarea activelor societatii potrivit ultimului bilant pina la luarea deciziei de incheiere a acestei tranzactii; sau
b) actiunile cu drept de vot sau alte hirtii de valoare ale societatii, convertibile in asemenea actiuni si plasate in cantitatea aratata la art.82 alin.(1) lit. b), dar care constituie nu mai mult de 50% din toate actiunile cu drept de vot plasate ale societatii, daca statutul societatii nu prevede o norma mai mica, in limitele careia consiliul societatii este in drept sa decida cu privire la marirea capitalului social.
(2) Hotarirea de incheiere de catre societate a unor tranzactii de proportii neprevazute la alin. (1) se ia de adunarea generala a actionarilor.
(3) Daca la luarea deciziei de incheiere a unei tranzactii de proportii prevazute la alin.(1) consiliul societatii nu a ajuns la unanimitate, el este in drept sa inscrie aceasta chestiune in ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
(4) Daca in tranzactia de proportii a societatii exista conflict de interese, decizia de incheiere a acestei tranzactii se ia respectindu-se prevederile prezentului articol si ale art.86.

Articolul 84. Achizitionarea unui important pachet de actiuni
(1) Un important pachet de actiuni sint actiunile cu drept de vot sau alte hirtii de valoare ale societatii, convertibile in asemenea actiuni care constituie peste 25% din totalul actiunilor cu drept de vot plasate ale societatii si aflate in proces de plasare.
(2) Un important pachet de actiuni se considera de control atunci cind atinge limita stabilita de legislatia antimonopolista.
(3) Achizitionarea de catre orice persoana a unui important pachet de actiuni se efectueaza numai in cazurile ce nu sint in contradictie cu legislatia antimonopolista, cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare si cu decizia de emitere suplimentara a actiunilor.
(4) Persoana care intentioneaza sa achizitioneze direct sau indirect, de sine statator sau impreuna cu persoanele sale afiliate un important pachet de actiuni ale societatii deschise este obligata:
a) in termen de cel mult o luna pina la achizitionarea pachetului important de actiuni, sa-si trimita oferta societatii, organului de stat care exercita reglementarea antimonopolista si Comisiei de stat pentru piata hirtiilor de valoare;
b) in termen de 10 zile de la data achizitionarii unui important pachet de actiuni, sa publice o informatie despre aceasta in modul prevazut de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
(5) Persoana care a achizitionat de sine statator sau impreuna cu persoanele sale afiliate un pachet de control de actiuni ale societatii deschise este obligata sa propuna actionarilor, in termen de 3 luni de la data inregistrarii in registrul actionarilor a achizitionarii acestui pachet, ca acestia sa-i vinda actiunile cu drept de vot pe care le detin, daca legislatia, statutul societatii sau hotarirea adunarii generale a actionarilor nu prevede altfel. O astfel de hotarire va fi luata in modul stabilit la art.86 alin. (6).
(6) Propunerea de tender prevazuta la alin. (5) se trimite in scris tuturor actionarilor care poseda actiuni cu drept de vot ale societatii sau reprezentantilor lor legali, sau detinatorilor nominali de actiuni si/sau se publica in organul de presa indicat in statutul societatii in conformitate cu art.91 alin. (3).
(7) Propunerea de tender va cuprinde date despre persoana care a achizitionat de sine statator sau impreuna cu persoanele sale afiliate un pachet de control de actiuni, despre clasele, numarul, pretul si termenul achizitionarii actiunilor si alte date prevazute de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
(8) Pretul actiunilor, indicate la alin. (7), nu poate fi sub nivelul pretului mediu ponderat de achizitie a lor in ultimele 3 luni anterioare inregistrarii in registrul actionarilor a achizitionarii pachetului de control de actiuni.
(9) Termenul de valabilitate a propunerii de tender va fi de cel putin o luna de la data publicarii.
(10) Toate cererile actionarilor cu privire la vinzarea actiunilor ce le apartin in conditiile propunerii de tender, depuse in termenul prevazut la alin.(9), urmeaza sa fie satisfacute.
(11) In cazul nerespectarii cerintelor prezentului articol, tranzactia de achizitionare a unui important pachet de actiuni se considera nula. Pina la indeplinirea cerintelor mentionate, proprietarul pachetului important de actiuni impreuna cu persoanele sale afiliate au dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor in limita a 25% din actiunile cu drept de vot ale societatii.
(12) Alte cerinte fata de achizitionarea unui important pachet de actiuni sint prevazute de legislatia cu privire la hirtiile de valoare si de decizia de emitere a actiunilor.


Capitolul 15
CONFLICTUL DE INTERESE

Articolul 85. Notiunea de tranzactie cu conflict de interese
(1) Tranzactia cu conflict de interese este o tranzactie sau citeva tranzactii legate reciproc referitor la care persoanele interesate:
a) sint in drept sa participe la luarea deciziilor privind incheierea unor astfel de tranzactii; si
b) pot, concomitent, avea, la efectuarea acestor tranzactii, interes material ce nu coincide cu interesele societatii.
(2) Persoana interesata in efectuarea de catre societate a tranzactiilor se considera persoana care totodata este:
a) actionar care detine de sine statator sau impreuna cu persoanele sale afiliate peste 25% din actiunile cu drept de vot ale societatii; sau
b) membru al consiliului societatii sau al organului executiv al societatii; sau
c) tata, mama, fiu, fiica, frate, sora sau sot (sotie) al uneia din persoanele cu functii de raspundere aratate la lit. b); precum si
d) partener al societatii in tranzactia data sau in citeva tranzactii legate reciproc; sau
e) detinator al unei cote considerabile (peste 10%) in capitalul partenerului sau asociat al acestuia cu raspundere completa; sau
f) reprezentant al partenerului societatii in tranzactia data sau in citeva tranzactii legate reciproc ori intermediar in aceste tranzactii.
(3) Persoana interesata in efectuarea de catre societate a tranzactiilor va prezenta consiliului societatii, cel mai rar o data pe an, declaratie scrisa cuprinzind date suficiente pentru depistarea la timp a tranzactiilor cu conflict de interese.
(4) Persoana interesata in efectuarea de catre societate a unei tranzactii este obligata, pina la incheierea ei, sa comunice in scris interesul sau organului de conducere al societatii, de competenta caruia tine incheierea unei astfel de tranzactii.
(5) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu intirziere a datelor aratate la alin. (3) si alin. (4), persoanele interesate in efectuarea tranzactiilor de catre societate raspund in conformitate cu legislatia.

Articolul 86. Decizia privind incheierea de catre societate a tranzactiei cu conflict de interese
(1) Orice tranzactie cu conflict de interese poate fi incheiata de societate numai prin decizia consiliului societatii sau prin hotarirea adunarii generale a actionarilor, in modul stabilit de prezenta lege si de statutul societatii.
(2) Pina la luarea deciziei privind incheierea tranzactiei cu conflict de interese, se va constata daca s-a respectat modul de determinare a valorii de piata a bunurilor prevazut la art.76.
(3) Pentru luarea de catre consiliul societatii a deciziei privind incheierea tranzactiei cu conflict de interese se cere unanimitatea membrilor consiliului care nu sint persoane interesate in ce priveste incheierea tranzactiei.
(4) Daca mai mult de jumatate dintre membrii consiliului societatii sint persoane interesate in efectuarea tranzactiei date, aceasta va fi incheiata numai prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
(5) Hotarirea adunarii generale a actionarilor privind incheierea tranzactiei cu conflict de interese se ia cu votul majoritatii actionarilor care nu sint persoane interesate in ce priveste incheierea tranzactiei.
(6) Persoana interesata in efectuarea tranzactiei date va trebui sa paraseasca pentru citva timp sedinta consiliului societatii sau adunarea generala a actionarilor la care, prin vot deschis, se hotaraste cu privire la incheierea acesteia. Prezenta acestei persoane la sedinta consiliului societatii sau la adunarea generala se ia in considerare la stabilirea cvorumului, iar la constatarea rezultatului votului, se considera ca aceasta persoana s-a abtinut.
(7) Daca consiliului societatii sau adunarii generale a actionarilor nu le erau cunoscute toate circumstantele legate de incheierea tranzactiei cu conflict de interese si/sau aceasta tranzactie a fost incheiata prin incalcarea altor prevederi ale prezentului articol, consiliul societatii sau adunarea generala este in drept sa ceara conducatorului organului executiv al societatii:
a) sa renunte la incheierea unei astfel de tranzactii ori sa o rezilieze; sau
b) sa asigure, in conditiile legislatiei, repararea de catre persoana interesata a prejudiciului cauzat societatii prin efectuarea acestei tranzactii.
(8) Tranzactiile cu conflict de interese sint valabile pentru persoanele cu care au fost incheiate, daca aceste tranzactii nu au fost declarate nevalabile in alte temeiuri.
(9) Legislatia sau statutul societatii poate contine si alte prevederi in ceea ce priveste incheierea tranzactiilor cu conflict de interese.
(10) Prevederile prezentului articol nu se extind asupra tranzactiilor intreprinderii afiliate, care, in conformitate cu art.9 alin. (4), se efectueaza potrivit dispozitiilor obligatorii ale societatii de baza.

Titlul VI
EVIDENTA, DARILE DE SEAMA,
CONTROLUL SI DEZVALUIREA INFORMATIEI

Capitolul 16
EVIDENTA SI DARILE DE SEAMA

Articolul 87. Evidenta contabila si darile de seama
(1) Societatea tine evidenta contabila si intocmeste dari de seama financiare, statistice si de specialitate in conditiile legislatiei si regulamentelor societatii.
(2) Darea de seama financiara anuala a societatii va fi verificata si confirmata prin raportul comisiei de cenzori a societatii, iar in cazul prevazut la art.89 alin. (1), si prin raportul organizatiei de audit, nu mai tirziu de termenul stabilit de legislatia contabilitatii pentru prezentarea acestei dari de seama organelor financiare raionale (municipale).
(3) Consiliul societatii si adunarea generala anuala a actionarilor nu sint in drept sa aprobe darile de seama anuale ale organului executiv si ale consiliului societatii daca aceste dari de seama sint prezentate fara darea de seama financiara anuala a societatii si rapoartele prevazute la alin. (2).
(4) Societatea este obligata sa asigure pastrarea documentatiei sale de evidenta si a darilor de seama in modul si in termenele prevazute de legislatie.
(5) Societatea si persoanele ei cu functii de raspundere raspund, in conformitate cu legislatia, pentru:
a) neglijenta in tinerea evidentei contabile si in intocmirea darilor de seama financiare, statistice si de specialitate;
b) nepastrarea sau prezentarea cu intirziere a acestor dari de seama creditorilor, actionarilor societatii si autoritatilor publice stabilite de legislatie; precum si
c) publicarea informatiei neveridice despre activitatea societatii sau eschivarea de la publicarea informatiei prevazute de prezenta lege.

Articolul 88. Date despre persoanele afiliate
(1) Persoanele afiliate ale societatii vor instiinta societatea in scris despre actiunile societatii care le apartin, indicind clasa si numarul lor, in termen de 10 zile de la achizitionare.
(2) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu intirziere a datelor prevazute la alin.(1), persoanele afiliate ale societatii raspund in conformitate cu legislatia.
(3) Societatea deschisa va prezenta Comisiei de stat pentru piata hirtiilor de valoare o dare de seama despre persoanele sale afiliate in conformitate cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare.


Capitolul 17
CONTROLUL EXTERN

Articolul 89. Auditul
(1) Controlului de audit obligatoriu, al carui obiect este exercitiul economico-financiar, este supusa societatea deschisa cu un numar de actionari si detinatori nominali de actiuni de peste 300.
(2) Controlul de audit extraordinar se efectueaza:
a) la cererea actionarilor care detin cel putin 10% din actiunile cu drept de vot ale societatii. In acest caz, serviciile de audit sint platite de acesti actionari, daca hotarirea adunarii generale a actionarilor nu prevede altfel;
b) in temeiul incheierii instantei judecatoresti.
(3) Organizatia de audit efectueaza controlul documentatiei de evidenta si darilor de seama ale societatii in conformitate cu legislatia cu privire la activitatea de audit si cu contractul de audit si, in baza rezultatelor lui, intocmeste un act de control si un raport.
(4) Organizatia de audit este in drept, in temeiul contractului de audit, sa ceara documentele privind activitatea societatii aflate la registratorul societatii si la organizatia gestionara a acesteia si necesare pentru controlul acestei activitati.
(5) Organizatia de audit a societatii nu poate fi persoana afiliata a societatii, a registratorului societatii si a organizatiei gestionare a acesteia.
(6) Organizatia de audit a societatii nu este in drept sa incheie cu societatea alte contracte, in afara de contractul de audit. Obiectul acestui contract poate fi si exercitarea imputernicirilor comisiei de cenzori a societatii.
(7) Societatea deschisa cu un numar de actionari si detinatori nominali de actiuni de peste 300 nu este in drept sa publice darile de seama anuale fara controlul organizatiei de audit.

Articolul 90. Controlul de stat asupra activitatii societatii
(1) Controlul asupra activitatii societatii este exercitat de organele de stat abilitate, in modul prevazut de legislatie.
(2) Efectuarea controlului nu trebuie sa afecteze regimul normal de activitate al societatii.
(3) Principalele prevederi ale actelor de control si ale deciziilor organelor de stat care au exercitat controlul asupra activitatii societatii vor fi aduse la cunostinta adunarii generale a actionarilor.

Capitolul 18
DEZVALUIREA INFORMATIEI

Articolul 91. Publicarea informatiei despre activitatea societatii deschise
(1) Societatea deschisa, cu cel putin 10 zile inainte de tinerea adunarii generale anuale a actionarilor, va publica:
a) bilantul contabil anual;
b) darea de seama privind profitul si pierderile;
c) alte dari de seama prevazute de legislatia cu privire la hirtiile de valoare; precum si
d) denumirea intreaga a organizatiei de audit si principalele teze ale raportului de audit (pentru societatile deschise cu un numar de actionari si detinatori nominali de actiuni de peste 300).
(2) Alte cerinte fata de darile de seama ce urmeaza a fi publicate ale societatii deschise se stabilesc de legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
(3) Organul de presa in care se publica documentatia aratata la alin. (1), precum si alta informatie despre activitatea societatii deschise prevazuta de prezenta lege, trebuie sa fie indicat in statutul societatii si raspindit pe teritoriul intregii tari.

Articolul 92. Accesul creditorilor si actionarilor la documentatia societatii
(1) Societatea este obligata sa prezinte creditorilor si actionarilor pentru initiere urmatoarele documente:
a) contractul de societate (declaratia de constituire a societatii), statutul societatii si toate modificarile si completarile operate in ele;
b) certificatul de inregistrare de stat a societatii;
c) regulamentele societatii, toate modificarile si completarile operate in ele;
d) contractele cu registratorul, cu organizatia gestionara si cu organizatia de audit ale societatii;
e) procesele-verbale ale adunarilor generale ale actionarilor si buletinele de vot;
f) procesele-verbale ale sedintelor consiliului societatii;
g) lista membrilor consiliului societatii, membrilor organului executiv si a celorlalte persoane cu functii de raspundere ale societatii;
h) lista persoanelor interesate, indicindu-se datele prevazute la art.85 alin.(2);
i) prospectele de emisiune a hirtiilor de valoare ale societatii, toate modificarile si completarile operate in ele, precum si darile de seama cu privire la totalurile emiterii hirtiilor de valoare;
j) datele despre volumele lunare si preturile medii ale tranzactiilor inregistrate in registrul detinatorilor hirtiilor de valoare ale societatii;
k) darile de seama financiare, statistice si de specialitate;
l) rapoartele comisiei de cenzori, actele de control si rapoartele organizatiei de audit, actele de control si hotaririle organelor de stat care au exercitat controlul asupra activitatii societatii;
m) darile de seama anuale ale consiliului societatii si ale comisiei de cenzori a societatii;
n) corespondenta cu actionarii;
o) alte documente prevazute de statutul sau de regulamentele societatii.
(2) Societatea asigura pastrarea, in decurs de 3 ani, a documentelor prevazute in alin. (1) la sediul societatii sau in alt loc indicat in statutul societatii, precum si accesul creditorilor si actionarilor societatii la aceste documente.
(3) La cererea oricarui creditor sau actionar, societatea ii va prezenta, contra plata, extrase si copii de pe documentele mentionate la alin. (1) si de pe alte documente prevazute de statutul si de regulamentele societatii, cu exceptia documentelor ce constituie obiectul unui secret de stat sau comercial. Cuantumul platii se stabileste de societate si nu poate depasi volumul cheltuielilor pentru prezentarea extraselor, scoaterea copiilor de pe documente si pentru expedierea lor.

Titlul VII
INCETAREA ACTIVITATII SOCIETATII.
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Capitolul 19
REORGANIZAREA SOCIETATII

Articolul 93. Dispozitii generale
(1) Reorganizarea societatii se efectueaza prin fuziune (asociere), divizare (separare) si/sau transformare in conformitate cu Codul civil, cu prezenta lege, cu legislatia antimonopolista si cu legislatia cu privire la hirtiile de valoare.
(2) In cazurile prevazute de legislatia antimonopolista si de alta legislatie:
a) fuziunea (asocierea) societatilor, la decizia lor, poate fi efectuata numai cu acordul organului de stat abilitat;
b) divizarea (separarea) societatilor va fi efectuata in baza hotaririi organului de stat abilitat.
(3) Hotarirea privind reorganizarea unei sau mai multor societati se ia de:
a) adunarile generale ale actionarilor societatilor antrenate in fuziune (asociere);
b) adunarea generala a actionarilor societatii care se reorganizeaza prin divizare (separare) si/sau transformare.
(4) Hotarirea privind reorganizarea societatii va prevedea modul si termenele de reorganizare a acesteia, inclusiv modul de determinare a proportiei convertirii actiunilor societatii care se reorganizeaza in actiunile societatilor care se infiinteaza prin fuziune (asociere) sau divizare (separare). Aceasta hotarire se prezinta pentru inregistrarea societatilor recent infiintate si pentru reinregistrarea societatii reorganizate.
(5) Proportiile convertirii actiunilor societatilor antrenate in fuziune (asociere) sau divizare (separare) se stabilesc pornindu-se de la valoarea de piata a activelor nete care revin la o actiune aflata in circulatie a fiecareia din aceste societati, daca prezenta lege si alte acte legislative nu prevad altfel.
(6) In termen de 15 zile de la data luarii hotaririi privind reorganizarea, societatea va instiinta in scris creditorii sai despre acest fapt si va publica o comunicare in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(7) Creditorul este in drept a cere societatii sa intreprinda masurile prevazute la art.45 alin (4) in termen de o luna de la data primirii instiintarii despre reorganizarea societatii.
(8) In caz de lipsa sau satisfacere a cererilor creditorilor prevazute la art.45 alin. (4), hotarirea privind reorganizarea societatii intra in vigoare la expirarea a 2 luni de la data publicarii.

Articolul 94. Fuziunea (asocierea) societatilor
(1) Fuziunea (asocierea) societatilor se efectueaza prin consolidarea bilanturilor lor, cu convertirea ulterioara a actiunilor societatilor antrenate in fuziune (asociere) in actiuni ale societatii recent infiintate.
(2) Fuziunea (asocierea) societatilor se efectueaza in temeiul contractului de fuziune (asociere).
(3) Contractul de fuziune (asociere) a societatilor este contractul de societate al societatii infiintate in urma fuziunii (asocierii) si va corespunde prevederilor art.33, precum si va stabili modul si proportiile convertirii actiunilor aflate in circulatie ale societatilor antrenate in fuziune (asociere) in actiuni ale societatii recent infiintate.
(4) Principalele clauze ale contractului de fuziune (asociere) a societatilor vor fi aprobate de adunarile generale ale actionarilor societatilor antrenate in fuziune (asociere), la propunerea consiliilor societatilor mentionate.
(5) Proportiile convertirii actiunilor aflate in circulatie ale societatilor care se asociaza in actiunile emisiunii suplimentare ale societatii care continua sa functioneze dupa asociere se stabilesc pornindu-se de la valoarea de piata a actiunilor convertite. Procedura mentionata de stabilire a proportiilor convertirii va fi aplicata numai in cazul in care actiunile tuturor societatilor antrenate in asociere au fost incluse in listingul bursei de valori.
(6) Pentru inregistrarea societatii infiintate prin fuziune (asociere), in afara de documentele prevazute de legislatia cu privire la activitatea de intreprinzator si intreprinderi, se depun procesele-verbale ale adunarilor generale ale actionarilor societatilor antrenate in fuziune (asociere), actul de transfer si bilantul consolidat.
(7) La fuziunea (asocierea) societatilor, toate drepturile si obligatiile fiecareia din ele trec la societatea recent infiintata in conformitate cu actul de transfer si cu bilantul consolidat.

Articolul 95. Divizarea (separarea) societatii
(1) Divizarea societatii se efectueaza prin divizarea bilantului ei:
a) cu convertirea ulterioara a tuturor actiunilor sau a unei parti din actiunile aflate in circulatie ale societatii reorganizate in actiuni ale doua sau mai multe societati recent infiintate; si
b) cu transmiterea ulterioara a unei parti din actiunile unei societati sau citorva societati recent infiintate unei alte societati recent infiintate, daca o astfel de transmitere a actiunilor este prevazuta de adunarea generala a actionarilor societatii reorganizate.
(2) Separarea din societatea in functiune a unei sau a citorva societati noi se efectueaza prin divizarea bilantului societatii care se reorganizeaza:
a) cu convertirea ulterioara a unei parti din actiunile aflate in circulatie ale societatii reorganizate in actiunile unei societati sau a citorva societati recent infiintate; si/sau
b) cu transmiterea ulterioara a unei parti din actiunile unei sau citorva societati recent infiintate societatii reorganizate sau actionarilor acesteia, daca o astfel de transmitere a actiunilor este prevazuta de adunarea generala a actionarilor societatii reorganizate.
(3) Infiintarea societatilor prin divizare (separare) se efectueaza in temeiul hotaririi adunarii generale a actionarilor societatii reorganizate. Aceasta hotarire trebuie sa contina datele prevazute la art.33 alin.(2), precum si sa stabileasca:
a) modul si termenele divizarii societatii, inclusiv modul si proportiile convertirii tuturor actiunilor sau a unei parti din actiunile aflate in circulatie ale societatii reorganizate in actiunile a doua sau mai multe societati recent infiintate prin divizarea societatii; sau
b) modul si termenele de separare a societatilor, inclusiv modul si proportiile convertirii unei parti din actiunile aflate in circulatie ale societatii reorganizate in actiuni ale unei sau citorva societati recent infiintate prin separarea societatilor; si/sau
c) motivarea si modul de transmitere ulterioara catre societatea reorganizata ori societatea recent infiintata sau catre actionarii ei a actiunilor unei sau citorva societati recent infiintate prin divizarea (separarea) societatilor, dupa caz.
(4) Hotarirea adunarii generale a actionarilor cu privire la divizarea (separarea) societatii, cu reducerea capitalului social al societatii care se reorganizeaza, intra in vigoare in modul si in termenele prevazute la art. 45.
(5) Societatea din care s-a separat una sau citeva societati este obligata sa-si modifice statutul.
(6) Pentru inregistrarea societatilor infiintate prin divizare (separare), in afara de documentele prevazute de legislatia cu privire la activitatea de intreprinzator si intreprinderi, se depun hotarirea adunarii generale a actionarilor, actul de transfer si bilantul divizarii societatii reorganizate.
(7) La societatea infiintata in urma divizarii (separarii) societatii reorganizate, in conformitate cu actul de transfer si bilantul divizarii, trec:
a) toate drepturile si obligatiile societatii reorganizate, la divizarea societatii;
b) o parte din drepturile si obligatiile societatii reorganizate, la separarea societatii.
(8) Daca actul de transfer si bilantul divizarii nu permit a stabili succesorul de drepturi al societatii reorganizate, pentru obligatiile acesteia raspund solidar:
a) societatile recent infiintate, la divizarea societatii;
b) societatea reorganizata si societatile recent infiintate, la separarea societatilor.

Articolul 96. Transformarea societatii
(1) Societatea este in drept sa se transforme in societate comerciala cu o alta forma organizatorico-juridica sau in cooperativa de productie in conformitate cu prezenta lege, cu legislatia cu privire la societatile comerciale si cu legislatia cu privire la cooperatie.
(2) Transformarea societatii se face in baza hotaririi adunarii generale a actionarilor. Aceasta hotarire va contine datele prevazute la art.33 alin.(2) si va stabili modul de transformare a drepturilor actionarilor in drepturile asociatilor societatii comerciale sau cooperativei de productie care se infiinteaza.
(3) Marimea cotei fiecarui asociat in capitalul propriu al societatii comerciale sau al cooperativei de productie care se infiinteaza nu poate fi redusa in comparatie cu marimea cotei actionarului in capitalul social al societatii care se transforma.
(4) La societatea transformata trec toate drepturile si obligatiile societatii reorganizate in conformitate cu actul de transfer si cu bilantul societatii transformate.

Capitolul 20
LICHIDAREA SOCIETATII

Articolul 97. Dispozitii generale
(1) Societatea poate fi lichidata numai prin hotarire a adunarii generale a actionarilor sau a instantei judecatoresti.
(2) Hotarirea adunarii generale a actionarilor cu privire la lichidarea societatii poate fi luata in temeiurile prevazute de prezenta lege sau de statutul societatii.
(3) Hotarirea instantei judecatoresti cu privire la lichidarea societatii poate fi adoptata in temeiurile prevazute de Codul civil sau de prezenta lege, sau de alte acte legislative.
(4) Tranzactiile cu hirtiile de valoare ale societatii se suspenda la data anuntarii hotaririi privind lichidarea acesteia.
(5) Hotarirea privind lichidarea societatii se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova in termen de 10 zile de la adoptare.
(6) Daca adunarea generala a actionarilor a luat hotarirea privind lichidarea societatii pina la incheierea de catre aceasta a primei tranzactii cu alte persoane, lichidarea societatii poate avea loc fara publicarea hotaririi in cauza. In cazul acesta, actionarilor li se restituie aporturile efectuate de ei dupa scaderea cheltuielilor legate de constituirea si inregistrarea societatii.
(7) Lichidarea societatii se efectueaza de o comisie de lichidare, la care trec toate imputernicirile de conducere a activitatii curente a societatii.
(8) Daca peste 30% din actiunile cu drept de vot ale societatii apartin Republicii Moldova sau unei unitati administrativ-teritoriale, in componenta comisiei de lichidare va fi inclus reprezentantul lor.
Nerespectarea acestei conditii atrage nulitatea deciziilor luate de comisia de lichidare.
(9) Comisia de lichidare, dupa achitarea cu creditorii societatii, intocmeste bilantul de lichidare care se aproba de adunarea generala a actionarilor.

Articolul 98. Distribuirea bunurilor intre actionari la lichidarea societatii
(1) La lichidarea societatii, bunurile ramase dupa achitarea cu creditorii se distribuie de catre comisia de lichidare intre actionari in urmatoarea ordine:
a) in primul rind, se achita platile pe actiunile ce urmeaza a fi rascumparate in conformitate cu art.79;
b) in al doilea rind, se platesc dividendele pe actiunile preferentiale anuntate, dar neplatite si valoarea de lichidare a acestor actiuni;
c) in al treilea rind, se achita platile pe actiunile ordinare.
(2) Platile cuvenite rindului urmator se efectueaza dupa achitarea tuturor platilor cuvenite rindului precedent.
(3) Daca bunurile ramase dupa lichidarea societatii nu sint suficiente pentru achitarea tuturor platilor cuvenite primului sau celui de-al doilea rind, aceste plati se achita in limitele primului sau celui de-al doilea rind in conformitate cu clasele si proportional numarului de actiuni aratate la alin. (1) lit. a) si lit. b).

Capitolul 21
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Articolul 99. Particularitatile aplicarii prezentei legi societatilor agricole
(1) Tipul societatii agricole, indiferent de numarul actionarilor ei, se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
(2) Capitalul social al societatii agricole poate fi constituit din valoarea aporturilor prevazute la art.41 alin. (2) si/sau din cotele in expresie valorica ale patrimoniului, calculate si perfectate in conformitate cu legislatia.
(3) Proprietarul terenului (cotei de pamint echivalent) este in drept sa transmita societatii acest teren (cota) in conditii de arenda sau cu drept de folosinta, depus cu titlu de aport la capitalul social al societatii.
(4) Conditiile, modul si termenele de transmitere societatii in arenda a terenurilor (cotelor de pamint echivalent) se stabilesc in contractul de arenda, iar in cazul depunerii dreptului de folosinta a acestor terenuri (cote) cu titlu de aport la capitalul social, in documentele de constituire ale societatii.
(5) Daca, cu 3 luni inainte de expirarea termenului stabilit in contractul de arenda sau in statutul societatii, proprietarul terenului (cotei de pamint echivalent) nu si-a declarat intentia de a modifica clauzele contractului sau de a-l rezilia ori modifica sau de a stinge dreptul de folosinta a acestui teren (cota), contractul de arenda sau dreptul de folosinta se considera prelungit pe termenul stabilit mai inainte.
(6) In cazul prelungirii dreptului de folosinta a terenului (cotei de pamint echivalent), societatea este obligata sa acorde suplimentar proprietarului de teren (cota) actiuni a caror valoare va fi echivalenta cu evaluarea in bani a acestui drept.
(7) In cazul refuzului proprietarului de teren (de cota de pamint echivalent) de a prelungi contractul de arenda sau dreptul de folosinta a acestui teren (cotei), retragerea terenului (cotei) se efectueaza in modul prevazut de legislatia funciara si de alta legislatie.

Articolul 100. Particularitatile aplicarii prezentei legi societatilor infiintate in procesul privatizarii si bancilor
(1) Societatile infiintate in procesul privatizarii patrimoniului intreprinderilor de stat si municipale pina la incheierea privatizarii acestui patrimoniu nu au dreptul sa emita actiuni fara valoare nominala.
(2) In conformitate cu hotarirea adunarii generale a actionarilor, luata dupa incheierea procesului de privatizare a patrimoniului societatilor mentionate la alin. (1), actiunile cu valoare nominala pot fi convertite in actiuni fara valoare nominala.
(3) Asupra bancilor infiintate sub forma de societati de tip inchis dispozitiile art.2 alin. (6) nu se extind pina la data de 1 ianuarie 1999.

Articolul 101. Intrarea in vigoare a prezentei legi
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii.
(2) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, actele juridice in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, pina la punerea lor in concordanta cu prezenta lege, se aplica in masura in care nu sint in contradictie cu prezenta lege.
(3) Statutele societatilor, inregistrate pina la intrarea in vigoare a prezentei legi, urmeaza a fi puse in concordanta cu ea pina la 1 iunie 1998. Pentru inregistrarea modificarilor si completarilor facute in legatura cu aceasta in statutele societatilor mentionate, plata nu se percepe.
(4) Statutele societatilor care, pina la 1 iunie 1998, nu vor fi puse in concordanta cu prezenta lege se vor considera nevalabile si orice actionar al societatii sau Comisia de stat pentru piata hirtiilor de valoare este in drept sa se adreseze instantei judecatoresti cu o cerere de a constringe societatea sa faca modificarile si completarile respective in statut.
(5) Guvernul, pina la 1 octombrie 1997:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru punerea legislatiei in concordanta cu prezenta lege;
b) va pune actele sale normative in concordanta cu prezenta lege;
c) va adopta acte normative care ar asigura realizarea prezentei legi, inclusiv:
regulamentul cu privire la modul de determinare a valorii activelor nete (capitalului propriu) ale societatilor comerciale;
regulamentul cu privire la modul de pregatire si tinere a adunarilor generale ale actionarilor societatilor deschise.
(6) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr.847-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la societatile pe actiuni.

PRESEDINTELE
PARLAMENTULUI Dumitru MOTPAN

Inapoi spre Lista de Legi de pe Law-Moldova.com